Bildspecial: Så ska Brunnsbo i Backa förvandlas i största om- och nybyggnationen någonsin

Sedan Brunnsbo i södra Backa byggdes på 1960-talet har stadsdelen i huvudsak sett likadan ut. Men nu kommer en förvandling av området som innebär byggen av kontorshus, mängder av bostäder och en flytt av hela Brunnsbotorget. Dessutom byggs parallellt Hisingens nya tågstation i området. Här är visionsbilderna som visar framtidens Brunnsbo – samt Brunnsbotorget.

Som HelaHisingen.se tidigare skrivit om har Göteborgs stad planer på att flytta hela Brunnsbotorget från dagens läge ut mot Lillhagsvägen som övergår i Litteraturgatan precis efter dagens busshållplats-lägen. Förslaget vill att Brunnsbotorget flyttas till nya handelslokaler som kommer att ligga i anslutning till den nya bytespunkten med hållplatser för både buss- och spårvagnstrafik intill den nya pendeltågstationen under arbetsnamnet ”Brunnsbo station”, som ska byggas mellan Brunnsbo och Backaplan.

”Det nya torget blir därmed en naturlig mötesplats för såväl boende som förbipasserande, med lättillgänglig och utökad handel och service”, skriver Göteborgs stads tjänstemän i underlaget. Här finns en visionsbild som ger en aning om hur Brunnsbotorget kan komma att se ut när den stora ombyggnationen är klar.

Torget kan alltså ligga i bottenvåningarna av ett par nya hus som byggs där parkeringsplatserna mellan Berättelsegatan och Lillhagsvägen ligger i dag. De U-formade kvarteren utan fönster på bilden nedan symboliserar dagens befintliga kvarter medan husen med fönster mitterst och till vänster är de nya byggnader vars nedre plan ska bli affärsverksamheter som utgör torget.

Så ska nya Brunnsbotorget se ut efter flytten från dagens läge (strax utanför bild nederst till höger). Foto: Liljewall arkitekter

Överst till vänster på bilden ovan kan man även skymta Brunnsbo (pendeltågs)station och den nya tågbro som ska byggas där man svänger från Lillhagsvägen över till Backaplan-sidan och Västra Magårdsvägen/Backavägen.

Brunnsbos siluett ut mot staden är tydligt synlig från stora delar av Göteborg med de ikoniska höga skivhusen som rytmiskt kantar Litteraturgatan och den intilliggande parkeringen. Bebyggelseförslagets innebär ett tillskott av nya högre kontorshus som tecknar sig söderut mot Göteborgs centrala stadsdelar och därigenom kompletterar Brunnsbos befintliga stadsbild.

Utsikt mot det nya torget, spårvagnshållplatsen samt de nya kontorshusen. Illustration: Okidoki

Det nya torget placeras i direkt anslutning till knutpunkten och bildar navet i det framtida Brunnsbo med nya bostäder, handel och service. Den planerade bebyggelsen utgör en ny ”årsring” ut mot Litteraturgatan och nya Backavägen som består av en mer småskalig kvartersbebyggelse i syfte att
överbrygga Brunnsbos storskalighet som bland annat präglas av högre skivhus och stora öppna markparkeringar.

För att överbrygga relationen till de storskaliga skivhusen har varje kvarter en reslig högdel som plockar upp skivhusens tydliga rytmiska gavelmotiv och uppdaterar Brunnsbos siluett, skriver Göteborgs stads tjänstemän i planhandlingarna.

Bilderna: Här är framtidens Brunnsbo

Den nya bebyggelse består av en stadsmässigt utformad täthet med blandat innehåll för att ”öka förutsättningarna för ett levande stadsliv och öka tryggheten för både boende och de som rör sig igenom området”.

”Mindre platsbildningar med strategiska lokallägen i söder markerar infarterna som tidigare präglats av bilburen trafik men som nu viktas nu om för att prioritera gående och cyklister och biltrafik i lägre hastigheter när parkeringarna bebyggs och trafikrörelser lämnar plats för intimare bostadsmiljöer”, beskriver tjänstemännen planen.

En länga med nya byggnader kommer alltså att växa fram från Lillhagsvägen, förbi dagens Brunnsbotorget och vidare in på Litteraturgatan hela vägen in i området. I huvudsak är det gatuparkeringar på dessa områden, likt det har varit på de områden längs Litteraturgatan där det byggts ny stadsbebyggelse under de senaste åren.

Modell som visar hur Brunnsbo ska se ut efter ombyggnaden. Foto: Liljewall arkitekter
Vy söderut från korsningen Tingstadsvägen/Litteraturgatan. Illustration: Radar Arkitektur
Vy norrut från korsningen Tingstadsvägen/Litteraturgatan. Illustration: Fredblad Arkitekter
Bild på nya kvarter vid Tingstadsvägen/Litteraturgatan. Illustration: Okidoki Arkitekter

Vid planens genomförande kommer Brunnsbotorgets handelsbyggnader samt gamla panncentralen vid Folkvisegatan att rivas. Vissa mindre komplementbyggnader kommer även att rivas. I övrigt berörs i huvudsak markparkeringar eller natur och gräsytor.

Brunnsbotorget ligger i dag i kvarteret 1:3 Almön i stadsdelen Backa. Torget fick sitt namn 1963 efter Villa Brunsbo vid den närbelägna järnvägsövergången, ägd av familjen Brundin. Familjen hävdade 2003 i Göteborgs-Posten att stavningen av området och torget därför är felaktig, då de stavar sitt namn med ett n.

Kartan visar var de olika stora knutpunkterna, förskola och nya torget ska ligga. Notera även den nya stadsdelsparken, som till viss del redan är grönområde i dag. Foto: GÖTEBORGS STAD

Ovanstående innebär att Brunnsbo nu blir del av den större stadsbyggnadsutveckling i den utvidgade innerstaden i Göteborg. Målet på det övergripande planer är att få högre täthet och funktionsblandning och i Brunnsbo kommer det bland annat innebära 1300 bostäder varav 50 studentlägenheter. Dessutom planeras en ny stadsdelspark, det nya torget och utbyggnad av spårväg genom området i framtiden. Utöver det ska det bli en ny förskola med åtta avdelningar i södra delen av Brunnsbo.

Nu ska planen ut på granskning. Järnvägsplanen för Brunnsbo station vann laga kraft i december 2022. Stationen byggs av statliga Trafikverket, medan förändringarna i stadsdelen står Göteborgs stad för.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: