Kommunens galna plan: Flytta hela Brunnsbotorget – till den nya tågstationen

Flytta ett helt stadsdelstorg till en ”bättre plats”? Ja, det är vad som föreslås för Brunnsbotorget när området i södra Hisings Backa ska förändras under de kommande åren. Tanken är att torget ska flytta ut från dagens läge och ligga i anslutning till den kommande pendeltågsstation som ska byggas vid Brunnsbo.

När kommunen tar fram ett detaljplaneprogram eller förslag till detaljplan för ett område i Göteborg så ska den samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda andra kommuner och de kända sakägarna, bostadsrättsägare, hyresgäster och boende som berörs. Även andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse i planprogrammet och detaljplan ska ingå i samrådet.

Nu kommer ett samråd som verkligen sticker ut bland andra och det är när den nya detaljplanen för stadsutvecklingen i och kring Brunnsbo i Hisings Backa ska klubbas. Där föreslås nämligen något så radikalt av Göteborgs stad som att flytta hela Brunnsbotorget från sitt nuvarande läge till den nya pendeltågsstation som ska byggas mellan Brunnsbo och Backaplan.

Förslaget vill att Brunnsbotorget flyttas till nya handelslokaler som kommer att ligga i anslutning till den nya bytespunkten med hållplatser för både buss- och spårvagnstrafik intill den nya pendeltågstationen. ”Det nya torget blir därmed en naturlig mötesplats för såväl boende som förbipasserande, med lättillgänglig och utökad handel och service”, skriver Göteborgs stads tjänstemän inför Stadsbyggnadsnämndens nästa möte.

Brunnsbotorget från ovan. Torget föreslås flyttas nedåt i bild mot Lundbyleden samt bostäder byggas på dagens torgyta. Foto: GÖTEBORGS STAD

Den befintliga torgbyggnaden, där exempelvis ICA, en blomsterhandlare och Nöjds Konditori ligger, föreslås ersättas av ett nytt bostadskvarter. Exploatörer i området är exploateringsförvaltningen, Framtiden Byggutveckling AB samt Stena Fastigheter AB. Ännu framgår inte om de nya lokalerna kan komma att bli stora nog för att få plats även med de av Brunnsbotorgets verksamheter som ligger i bottenvåningen av höghuset på Humoreskgatan.

De planerade plattformarna vid den nya tågstationen, som ska ligga parallellt med dagens Brunnsbomotet och Lillhagsvägen, mellan Lundbyleden och Brunnsbos bostadsområden vid Berättelsegatan, utformas av statliga Trafikverket för att hantera resandeutbyte för 250 meter långa tåg. En uppskattning av passagerarantal per tåg utifrån Västtrafiks upphandlade tåg från Bombardier 2018, med 80 meter långa tåg där varje tåg rymmer cirka 270 platser, innebär att plattformslängden teoretiskt tillåter tåg med 810 platser.

Parallellt med flytten av hela Brunnsbotorget och bygget av pendeltågsstationen så byggs alltså Lundbyleden om i samma område, bland annat med det nya ”Kvillemotet” som ska avlasta de hårt trafikerade vägarna Hjalmar Brantingsgatan, Gustav Dahlénsgatan och Björlandavägen väster om Backaplan. Detta arbete väntas pågå till ungefär år 2030.

Brunnsbo blir del av ”utvidgade innerstaden”

Stationen här kan komma att heta Kville snarare än Brunnsbo station, då det nya motet från Lundbyleden in i och förbi ”Framtidens Backaplan” ska döpas till Kvillemotet. Pendeltågen ska gå till Uddevalla och Strömstad, likt Västtrafiks tåg gör i dag – men med skillnaden att man inte ska behöva åka in till centrum om man vill till Hisingen.

Samtidigt planeras en spårväg, som är tänkt att fortsätta gå från dagens Hjalmar Brantingsplatsen genom nya Backaplan-området. När man bygger de första kvarteren av ”framtidens Backaplan” och vägen längs Backavägen tar man höjd för att spårväg ska gå här. Tanken är då att spårvägen kommer fortsätta från Brunnsbo Station längs Lillhagsvägen och upp på Litteraturgatan. Vändslingan är tänkt att bli i höjd med Tingstadsvägen med en hållplats på Litteraturgatan.

Tågstationens placering mellan/över Lundbyleden och Bunnsbos bostadsområden. Foto: TRAFIKVERKET

Nu påbörjas detaljprojekteringen av stationen. Samtliga delar av projektplanen ska enligt plan börja byggas under 2024 och stationen beräknas vara klar för drift i december 2029, ungefär samtidigt som arbetena på och kring Lundbyleden ska vara klara.

Detaljplanen skapar förutsättningar för en större stadsutveckling där Brunnsbo blir del av den utvidgade innerstaden med högre täthet och funktionsblandning. Planen omfattar cirka 1 300 lägenheter varav 50 är studentlägenheter, centrumverksamheter, kontor och förskola.

Ny bebyggelse föreslås till största del längs Litteraturgatan. Detaljplanen ger också möjlighet för en utbyggd kollektivtrafik i form av spårväg, bussgata med tillhörande hållplatslägen, lokalgator, parkmark samt gång- och cykelvägar på allmän plats.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: