70 nya lägenheter och förskola med åtta avdelningar planeras i Lundby

En förskola med åtta avdelningar ska byggas i Lundby. Det nya området ska även få bostadshus med 70 lägenheter med avsikt att förtäta bebyggelsen i Kyrkbyn.

Syftet med planen är att se över möjligheten för att komplettera bebyggelsen runt Grönebacken i centrala Kyrkbyn i Lundby med uppemot 70 bostäder. I dag finns en förskola med sex avdelningar på platsen. Tanken är att den ska utökas med två avdelningar och integreras i den nya bebyggelsen. I programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, har platsen pekats ut som lämplig för en varsamt förtätning.

Området där förtätningen i Kyrkbyn är planerad.

Detaljplanen möjliggör byggnation av förskola om åtta avdelningar samt
cirka 50 bostäder, något som utökas till 70 bostäder nu. Bostäderna är utformade som punkthus ovanpå en ”podiebyggnad” som utgör förskolan. Tomten som i dag rymmer förskola återförs i planen som park.

Göteborgs stads riktlinje för utelekyta vid förskolor om 35 m2/barn uppnås. För att klara riktvärdena tas parkmark i anspråk. Parkering för den tillkommande bostadsbebyggelsen samt personalparkering till för- skola ska lösas i ett garage under huset. Cykelparkering ska anordnas i cykelförråd och vid entréerna. För förskolan avses besöksparkeringen lösas på allmän plats, likt parkeringslösningen för befintlig förskola.

Bättre förutsättningar för stadsdelen att bibehålla service

Detaljplanen innebär också att befintlig gång- och cykelväg breddas och planläggs som gata. Gatan är främst avsedd för boende, personal till förskolan, renhållningsfor- don och andra fastighetsknutna transporter med mera. Biltrafik för att hämta och lämna barn bör inte ske på gatan. Då gatan ligger i direkt anslutning till allmänplats park är det viktigt att den är allmänt tillgänglig, främst för gång- och cykeltrafik.

Flygbild över området i Kyrkbyn där utbyggnaden ska ske. Foto: STADSBYGGNADSKONTORET

Genomförandet av detaljplanen innebär ”ett tillskott av bostäder inom befintlig bebyg- gelsestruktur i ett område där det finns god tillgång till service och kollektivtrafik”, enligt Stadsbyggnadskontoret. Ut- byggnad sker på parkmark och innebär viss påverkan på ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Planen innebär att fler förskoleplatser och nya bostäder kan tillskapas i stadsdelen. Fler boende innebär bättre förutsättningar för befintlig service inom stadsdelen kan kvarstå genom ökat kundunderlag.

Utbyggnad på bekostnad av park

Eftersom parkmark tas i anspråk medför detaljplanen vissa negativa effekter för park- området. Grönebacken är i dagsläget tillräckligt stor för att klassas som stadsdelspark (2 hektar), med aktuellt förslag är detta inte längre fallet. Byggnadernas höjd innebär mer skuggning samt att byggnaden kommer vara visuellt mer påtaglig i parkområdet, jämfört med den befintliga förskolebyggnaden. Fler förskoleavdelningar och fler bo- ende innebär ett större slitage på parken.

Så här ska de nya husen se ut, sett från parksidan. Foto: STADSBYGGNADSKONTORET

”Behovet av tillräckligt stor lekyta per barn (35 kvm) samt behovet av fler förskoleplatser har bedömts väga tyngre än de negativa effekterna. I stadsdelen finns fortfarande relativt god tillgång till plana parkmiljöer. Byabacken strax söder om planområdet har också potential som stadsdelspark”, skriver Stadsbyggnadskontoret i antagandehandlingen till detaljplan för området.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: