Nu tar de strid för att rädda Slottsbergets färjeläge – fler än 3 700 vill att Västtrafik ska riva sitt beslut

Efter Västtrafiks besked att man tänker slopa färjeläge Slottsberget har en namninsamling startats för att stoppa nedläggningen. Ett nytt nätverk av boende i området uppmanar sina grannar att protestera och säger att över 3 700 personer redan skrivit på.
— Vi vill visa politikerna att det är många som tycker att nedläggningsbeslutet är felaktigt och bör ändras, säger Kjell Hansson från Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge.

Sedan HelaHisingen.se i mars skrev om Västtrafiks beslut att slopa hållplatsen Slottsberget har ilska pyrt längs stadsdelarna vid vattnet. Motiveringen från regionens kollektivtrafikbolag om att man ska spara några minuters restid mellan Eriksberg och Lindholmen har inte gått hem hos många som bor i området.

— Det är väldigt kortsiktigt och missgynnar både besökare och oss som bor i området. Vi förlorar en snabb genväg över älven till Centrum och Majorna. En kilometer till närmsta busshållplats för vissa och 1 – 1,4 kilometer till kvarvarande färjelägen, är oacceptabelt långt att gå för att nå kollektivtrafik i tätort, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning. Landtrafiken blir än mer belastad, resandet tar längre tid och bilåkandet riskerar att öka, säger Kjell Hansson.

Han har nu startat ”Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge” och uppmanar Hisingsborna att skriva under en namninsamling som de har på: www.slottsbergetsfarjelage.se.

Vilka är ni som har startat namninsamlingen?
— Aktivitetsgruppen för bevarandet av Slottsbergets färjeläge som samlar ett 20-tal föreningar och samfälligheter från området runt Slottsberget, Gamla Lindholmen, Östra- och Västra Sannegårdshamnen.

Färjeläget Slottsberget vid Sannegårdshamnen, som Västtrafik vill slopa från årsskiftet 2025/2026. Foto: HELAHISINGEN.SE

Varför gör ni en namninsamling i frågan?
— Vi fick reda på beslutet om nedläggning av färjeläget av en ren tillfällighet och blev bestörta. Vi vill därför skapa opinion i frågan och ge folk en möjlighet att göra sin röst hörd när det gäller färjetrafiken i Göteborg. Vi vill visa politikerna att det är många som tycker att nedläggningsbeslutet är felaktigt och bör ändras, säger Kjell Hansson som är något av en profil i Eriksberg, bland annat för att han varit hjärnan bakom båtmässan Eriksberg boat show.

Vad tycker ni om beslutet att slopa hållplats Slottsberget?
— Vi tycker det rimmar illa med visionen för Älvstaden om att knyta ihop Göteborg över vattnet, när man vill börja med att lägga ner Slottsbergets färjeläge. Västtrafik uppger att skälet är en tidseffektivisering på ett par minuter, för att snabba upp färjetrafiken och locka till sig fler resenärer från kvarvarande färjelägen. Vi anser att resonemanget är felaktigt och att det finns andra möjligheter som man förbisett. Dessutom tycker vi att färjetrafiken ska sättas in i ett större sammanhang där man ser till hållbara transporter i stort och även tar hänsyn till fritidsresenärer och turister, säger Kjell Hansson.

Redan över 3700 namnunderskrifter – digitalt och på ICA Kvantum

Klistermärken av ”Bumper sticker”-typ har börjat ploppa upp i verksamheter omkring Lindholmen, Sannegården och Eriksberg för att uppmärksamma det nya nätverkets kamp för hållplats Slottsberget. Det går att skriva under hos ICA Kvantum Sannegården, samt digitalt på kampanjens hemsida.

Förhoppningen är att väcka tillräcklig opinion för att få Västtrafik att riva upp beslutet och att få bli delaktiga i planeringen av trafiken kring älven:
— Att våra synpunkter och vår kunskap i frågan beaktas innan ett nytt beslut tas. Vi i styrgruppen arbetar med att ta fram en skrivelse som innehåller detta, samt alternativa förslag, säger Kjell Hansson.

Kjell Hansson, Eriksbergs-profilen som startat nätverket ”Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge” Foto: HELAHISINGEN.SE

Hur många har skrivit under i skrivande stund?
— I dagsläget är det över 3700 namnunderskrifter och ökandes för var dag. 

Hur många namn hoppas ni kunna samla ihop för att påverka Västtrafiks beslut?
— Redan detta antal som tillkommit i dagsläget är mer än tillräckligt och vilket är mer än 18 gånger mer än vad som behövs för att aktivera Göteborgsförslaget. Men mycket pekar på att vi hamnar på minst 5000 engagerade namnunderskrifter.

Nedan kan ni se hela uppropet till Västtrafik från ”Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge”.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

Öppet brev från ”Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge” till Västtrafik

”Slottsberget med sin unika miljö sticker upp som en skärgårdsö i den moderna stadsbilden vid Sannegårdshamnen på Norra Älvstranden. Nedanför ligger det vackert belägna färjeläget som trafikeras av linje 285 Älvsnabben, sen omkring 20 år tillbaka. Och området har haft färjetrafik betydligt längre, om man räknar med de äldre förbindelser som gått från fastlandssidan; Slottsbergsfärjan från Fiskehamnen och färjan från Masthuggskajen till Sörhallsberget.

Nu har styrelsen för Västtrafik beslutat om nedläggning av Slottsbergets färjeläge i december 2025. Bakgrunden är att dess utvecklingspotential bedöms vara låg, i en utredning av älvtrafiken som beställts av Göteborgs Stad och Västtrafik. Nedläggningen ska resultera i att snabba upp färjetrafiken med ett par minuter, samt locka fler resenärer genom tätare trafik på kvarvarande färjelägen. Alternativa lösningar för att spara in motsvarande restid tycks inte ha tagits i beaktande.

Boende och intressenter i närområdet har inte gjorts delaktiga i beslutsprocessen och tycker att resonemanget är märkligt. I det stora stadsutvecklingsprojektet Älvstaden är vår hållplats en viktig del av en önskad samhällsutveckling med hållbara transporter. Och om målet är att det ska bli fler färjelägen för att skapa smidiga genvägar över älven, känns det ogenomtänkt att börja med att ta bort ett som redan finns och som fortsatt kommer passeras på linjen mellan Klippan och Stenpiren.

Slottsberget, Gamla Lindholmen och kajerna runt Lindholmsdockan tillhör de äldsta bostadsom­rådena nära älven och har en småskalig bebyggelse, till skillnad från exempelvis Eriksberg, vilket påverkar resandestatistiken. Färjan erbjuder en viktig genväg över till centrala Göteborg och västerut. En kilometer till de närmsta busshållplatserna och 1 – 1,4 kilometer till kvarvarande färjelägen är oacceptabelt långt i tätort, särskilt med hänsyn till personer med funktionsnedsättning och i områden där man önskar låg biltäthet. Förutom en försämrad tillgänglighet för boende och besökare till området, riskerar bilåkandet att öka, till nackdel för miljön.

Även andra, mjukare värden verkar ha glömts bort i sammanhanget. Fritidsresandet utgör 40 procent under vardagarna, men dess betydelse och behov har inte studerats närmare. Hamnen och sjöfarten är en del av det unika med Göteborg. Kajpromenader, historiska och urbana miljöer, kulturinstitu­tioner, caféer och restauranger, binds samman av den uppskattade och trivsamma färjetrafiken. Faktorer som tillsammans gynnar turismen, men endast delvis tas tillvara och som bör utvecklas, inte inskränkas. Rätt hanterad kan färjetrafiken bidra till detta utan nämnvärt större kostnader än i dag.

Aktivitetsgruppen bestående av boende, föreningar och samfälligheter i området ser andra lösningar för att uppnå den tidsvinst på två minuter som motiverar indragningen av färjetrafiken till Slottsberget. Vi hävdar att den både kan vara effektiv och ge service till nuvarande områden. På följande sidor presenterar vi därför våra synpunkter och förslag.

Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge vill att:

  1. vi får komma till tals och ha en dialog med beslutsfattare om alternativa lösningar till nedläggning av färjeläget
  2. beslutet om nedläggning av Slottsbergets färjeläge omprövas och färjeläget bevaras

Kjell Hansson, Aktivitetsgruppen för bevarande av Slottsbergets färjeläge”