Trängselskatten kan fördubblas – luften är för dålig – höga halter kvävedioxid på Hisingen

Fördubblad trängselskatt, höjda parkeringsavgifter och införandet av miljözoner. Kommunen tittar nu på flera åtgärder som kan bli aktuella om inte luftkvaliteten i Göteborg blir bättre.
— På Hisingen är det höga halter kring Lundbyleden och precis utmed E6 bort mot Tingstadstunneln där det är mycket trafik. Det är där det är värst, säger Erik Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen.

På grund av utsläppen i Göteborgs stad är luftkvaliteten dålig och visar höga värden av kvävedioxid. Eftersom ett stort problem är trafiken, infördes miljözoner för tunga lastbilar och bussar i januari 2007 och sedan januari förra året kan kommuner själva bestämma om de vill införa miljözoner för övrig trafik.

Det skulle innebära att bilar som medför stora utsläpp inte alls tillåts köra i vissa utpekade geografiska områden.

Dygnsmedelvärde (98-percentil) kvävedioxidhalter. Färgskalan motsvarar nivåer för miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål. Foto: Länsstyrelsen.

I en rapport från Länsstyrelsen konstateras att gränsvärdet för kvävedioxidhalter överskrids i anslutning till de stora vägarna i Göteborg. På Hisingen handlar det om områden runt Tingstadstunneln och E6 norrut, Lundbyleden och Lundbytunneln. Särskilt höga värden hittas i anslutning till tunnelmynningarna i staden och i hamnen, innanför Älvsborgsbron.

— Det är där det är värst. Sedan även vid Backaplan som ligger nära den tunga trafiken, och i hamnen säger Erik Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Flera tänkbara scenarier presenteras för att minska utsläppen

Därför har nu miljöförvaltningen fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda åtgärder för att förbättra halterna av kvävedioxid i Göteborg, något som Göteborgs-Posten skrivit om.

— Vi har tagit fram ett underlag till diskussioner om förslag. Det är tänkbara åtgärder som har genomförts i andra städer runtom i Europa. Sedan har vi utrett vilken effekt de åtgärderna kan ha på luftkvaliteten, säger Erik Svensson till Hela Hisingen.

Några av åtgärderna som presenteras är:

  • Bilfri innerstad (inom Vallgraven)
  • Miljözoner för lätta fordon
  • Fördubblad trängselskatt
  • Höjda parkeringsavgifter

Utredningen ska sedan presenteras för miljö- och klimatnämnden i april.

— Det är upp till politikerna att göra en värdering av vilka åtgärder de tycker är motiverade och ändamålsenliga, säger Erik Svensson.

2020 var rekordår – men pandemi och väder kan ha påverkat

Miljözonerna för tunga lastbilar och bussar i Göteborg. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Under 2020 var det förbättrade värden i Göteborg och det var också första året någonsin som man klarade miljökvalitetsnormerna för kvävedioxidhalterna.

Kan det ha att göra med pandemin och att fler jobbade hemifrån?

— Ja, absolut. Det är en av tre viktiga orsaker till att vi ser att det har blivit så. Det andra är att det blir renare och renare fordon generellt, alltså fler fordon som har hög euroklass eller som är eldrivna. Sedan finns det en aspekt av att det är väderrelaterat. Under 2020 hade vi en väldigt mild och blåsig vinter mellan januari och mitten av mars, som påverkar att vi får lägre halter av kvävedioxid.

Så det är för att inte gå tillbaka till de höga nivåerna åren innan som utredningen nu görs?

— Ja, det finns ingen garanti för att halterna fortsätter vara så låga. Det kan bli så att vi får tillbaka de höga halterna, men förhoppningsvis inte lika dåligt som för fem, tio, tjugo år sedan.

I januari 2013 infördes trängselskatten i Göteborg – som ett sätt att finansiera det Västsvenska paketet och Västlänken. I en rapport samma år beskrev Göteborgs stad att trängselskatten lett till något mindre resande med bil samt ”generellt mindre miljöpåverkan i Göteborgsområdet”.

Men nu utreder man alltså om det kan vara ett av flera alternativ för att få bättre luftkvalitet.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: