Beslutet: Grönt ljus för nytt bostadsområde i Torslanda – trots mycket svår trafiksituation

Detaljplanen för det nya projektet med 30 bostäder i Torslanda antogs. Det här trots att Stadsbyggnadsförvaltningen sagt nej till framtida byggande på grund av en mycket ansträngd trafiksituation i området.
— Bostäderna som kan byggas kommer vara en till två våningar i form av radhus, kedjehus och friliggande villor, säger Carl-Johan Carlsson, projektledare för planen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Planområdet är beläget sydost om cirkulationen vid korsningen väg 155/Hjuviksvägen och Hjuviks Bryggväg i Torslanda. I området, som är 2,2 hektar stort, är tanken att det ska byggas 30 radhus och villor.

”Planförslaget möjliggör fler bostäder och en ökad blandning av bostadstyper i ett kollektivtrafiknära läge”, skriver Stadsbyggnadskontoret i planhandlingen.

Målet är att bostäderna ska byggas i tre olika delområden: Tillfart till det norra området (1) sker via en ny tillfart från Hjuviks Bryggväg, till det mellersta området (2) via Lilla Pölsans väg och till det södra området (3) via Skagens Fyrs väg.

Illustration över föreslagen utbyggnad av området. Prickad linje illustrerar möjliga stigar. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

”Segregationen inom stadsdelen som helhet kvarstår dock sannolikt”

En viktig grund för byggandet av de nya bostäderna har varit att de kan försörjas med god kollektivtrafik och närhet till service. Samtidigt poängterade Stadsbyggnadskontoret att vissa frågetecken kvarstod:

”Planförslaget möjliggör fler bostäder och en ökad blandning av bostadstyper i ett kollektivtrafiknära läge i Hjuvik, som idag huvudsakligen är bebyggt med villor. Segregationen inom stadsdelen som helhet kvarstår dock sannolikt, även om detaljplanen i ökad utsträckning kan underlätta för exempelvis generationsboende”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Och nu har detaljplanen antagits i stadsbyggnadsnämndens möte den 28 mars.

— Bostäderna som kan byggas kommer vara en till två våningar i form av radhus, kedjehus och friliggande villor, säger Carl-Johan Carlsson, projektledare för planen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Översikt över planområdets läge. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Mycket ansträngd trafiksituation – får ändå godkänt

Samtidigt är trafiksituationen på väg 155, från Gossbydal och västerut, mycket ansträngd. Därför har stadsbyggnadsförvaltningen sedan tidigare beslutat att inte godkänna nya bygglov eller förhandsbesked för nya bostäder i området. Man har också beslutat att inte påbörja nya detaljplaner för bostäder – men bostäderna i Majvik är alltså ett undantag.

— Arbetet med detaljplanen i Majvik påbörjades med ett program redan under 1999 och innehåller bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, så vi bedömer att det är rimligt att slutföra planarbetet i Majvik, säger Carl-Johan Carlsson.

Detaljplanen vinner laga kraft om tre veckor om inga överklaganden görs.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: