Det här är Hisingens unika och fridlysta växt – finns bara på två ställen i Sverige

Under vattenytan på Hisingen växer knölnaten, en fridlyst och sällsynt ört. I de södra delarna av Kvillebäcken kan den utrotningshotade växten frodas – så länge den får solsken och bäcken inte växer igen.

Genom Brämaregården, Backaplanområdet, Aröd och Skogome rinner Kvillebäcken. Bäcken rinner från Hökälla naturreservat i höjd med Skogome i norr och har sitt utlopp i Göta Älv vid Frihamnsbassängen i söder i Göteborgs inre hamn.

Avrinningsområdet är cirka 15 kvadratkilometer stort och i bäcken växer den rödlistade arten knölnate (Potamogeton trichoides), som endast finns på ett fåtal platser i Sverige. Knölnate är en av de så kallade ansvarsarterna för Göteborgs stad, vilka anses särskilt viktiga att skydda och bevara.

Knölnate i Kvillebäcken. Foto: GÖTEBORGS STAD

Växer i södra delen av Kvillebäcken

Växten finns främst i den södra delen av Kvillebäcken. Knölnate är känslig för igenväxning av andra arter och för skugga, så inför bygget av nya Backaplan har Göteborgs stad tillsammans med naturvärdesinventeringen (NVI) tagit fram en särskild inventering av den knölnate som växer i Kvillebäcken.

I Sverige finns knölnate bara i Kvillebäcken och i vissa delar av Mölndalsån. Knölnate är en liten ört som växer helt under vattenytan. Stjälken är mycket smal och grenig medan bladen är långa och mörkgröna med tre ”nerver”. Frukterna är platta och knöliga, varav knölen i knölnate.

Örten knölnate lever i flera år och den tillhör en växtgrupp där palmer och bananväxter ingår. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län upprättade Park- och naturförvaltningen i Göteborg 2021 en handlingsplan för arten inom Göteborgs Stad.

De mörkgröna växerna under vattenytan i Kvillebäcken är knölnate. Foto: LÄNSSTYRELSEN

Funnits i ”Kvillen” sedan 1800-talet

På de flesta platser där knölnaten växt – totalt har den historiskt växt på 19 platser runt om i Göteborg – så har arten fluktuerat mellan olika år. Ibland har det växt mycket, för att nästa år knappt ha någon knölnate alls. Ett undantag är just Kvillebäcken vid Backaplan där arten har förekommit sedan slutet på 1800-talet.

De största hoten mot knölnaten i Göteborg har visat sig vara just exploatering, men även igenväxning, muddring, olika erosionshämmande åtgärder och båttrafik.

Knölnate är mycket sällsynt och klassad som starkt hotad växtart.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: