Här grävs första steget av storsatsningen på Torslanda – jättemaskiner jobbar för fullt

Just nu pågår den största satsningen på norra Torslanda på decennier. Det märks inte av så mycket – ännu – i Skra Bro och Björlanda. Men det är slutmålet för de rör och ledningar som nu läggs över stora delar av Hisingen. Här genomförs den första etappen av satsningen på ett helt nytt bostadsområde, centrum och en ny friidrottsarena i Björlanda.

Som HelaHisingen.se berättade om i december 2020 tog Göteborgs Stad då beslut om att göra en stor satsning på ett modernt vattenlednings- och pumpsystem på Hisingen. Detta ska lägga grunden för Göteborgs stads stora stadsbyggnadsprojekt vid Skra Bro i Torslanda och projektet estimerades att kosta maximalt 350 miljoner, för att säkra vattenledningarna för de nya utbyggnaderna av stadsdelen.

För att fortsätta exploateringen av nordöstra Hisingen, exempelvis områden omkring Björlanda/Skra Bro i norra Torslanda, föreslogs då att en ny pumpkedja anläggs. Utgångspunkten blev från den befintliga anläggningsområde vid Skra Bro och vidare till en anslutningspunkt på centrala Hisingen. Pumpkedjan för vatten ska gå via en mellanstation som ersätter en befintlig anläggning i Östergärde industriområde.

Detta innebär att Göteborgs stad planerar för att riva befintliga anläggningar och att två nya spillvattenpumpstationer samt en ny dricksvattenpumpstation (tryckstegring) anläggs. Detta kopplas samman med ca 6 km tryckavloppsledningar samt att dricksvattenförsörjningen förstärks längs sträckan.

Bygget pågår längs Björlandavägen

Ledningsutbyggnaden är indelad i tre etapper:
Etapp A: är ca 3,5 km lång och sträcker sig från Skra bro till korsningen Björlandavägen/Östergärde industriväg.
Etapp B: Tar vid där etapp A avslutas och fortsätter cirka 2,5 km längs Björlandavägen mot Kärrdalen.
Etapp C: Anslutningen till spillvattentunneln vid Skra Bro i form av ett borrhål.

Utbyggnaden av pumpkedjan till Björlanda (i Torslanda) på Hisingen.

Göteborgs Stad kommunstyrelse har beslutat om en projektbudget på 350 miljoner kronor i 2020 års prisnivå för utbyggnaden. I det finns en reserv på 50 miljoner kronor som inte är tänkt att användas och kräver ytterligare beslut i kretslopp och vattennämnden för att frigöras till projektet.

“Stadsledningskontoret förutsätter att det sker en aktiv projektstyrning för att budgeterade osäkerheter och budgetreserver inte behöver tas i anspråk”, skriver stadsledningskontoret om de ekonomiska ramarna för projektet.

Kartan visar avrinningsområdet som är anslutet till Skra bro spillvattenpumpstation i dag (blåmarkerat), detaljplaneområdet samt de två områdena Kallhedsnäs och Kippholmen som ska anslutas till stationen. Foto: GÖTEBORGS STAD

Sedan dess har bygget dragit igång med full fart. Ett av alla utbyggnadsprojekt som pågår just nu är i Björlanda där bolaget Styrud fått förtroendet från entreprenören Mark & Energibyggarna att ta hand om de schaktfria delarna. Nya överföringsledningar för vatten och spillvatten och tre nya pumpstationer anläggs parallellt med Björlandavägen och Osbäcken mellan Östergärde industriområde och Skra Bro.

Här jobbar bolagets största maskin på projektet

Inledningsvis var planen att ”styrd borrning” skulle utföras för tre skyddsrör i dimension 560-710 mm under Björlandavägen. Efter utvärdering av de geotekniska förutsättningarna och möjligheter med schaktfritt ledningsbygge, beslutade man om styrd borrning även för sträckan under åkrarna parallellt med vägen, på en sträcka av 1700 meter x 3 för de tre ledningarna – sammanlagt 5100 meter, berättar Styrud i ett pressmeddelande.

Under två korsande vägar kommer ledningarna på plats med hjälp av så kallad augerborrning. Augerborrning är en kostnadseffektiv tryckmetod för horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan användas i alla jordmaterial där större block och berg inte förekommer och är skonsam för omkringliggande massor, beskriver Styrud.

Så här fungerar augerborrningen som används för att utöka vattenledningarna från centrala Hisingen ut mot Skra Bro och Björlanda i Torslanda just nu. Foto: STYRUD

Detta innebär att ett skyddsrör trycks framåt genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret baktill. Under Hisingsleden vid Östergärde industriområde anläggs två stycken 508 mm och en 610 mm rör och sträckan är 38 meter. Här användes även en liten rigg, en JT5 för styrd borrning, då man sonderingsborrade för att fastställa markförhållandena och kontrollera hur djupt vägkroppen går för att hitta ett framkomligt läge för augern.

Genomskärningsbild på Augerborrningens framsteg – där man korsar en bilväg. Foto: STYRUD


Längre västerut, under Kongahällavägen vid Skra Bro pendelparkering, läggs tre stycken 508 mm rör och här är sträckan 25 meter. Till skillnad från styrd borrning som sker direkt från marknivå, placeras augern i en startgrop och positioneras för en korrekt borrlinje.

För samtliga schaktfria metoder gäller dock att ledningsbygget kan pågå utan större påverkan på verksamheter i närzonen och man slipper trafikavstängningar på, som i det här fallet, hårt trafikerade vägar för pendlare som ska till och från centrala Hisingen och Göteborgs centrum, skriver Styrud om arbetet.

Jätten PD100 och minstingen JD5 är maskinerna som jobbar på att lägga rör ut mot Björlanda i norra Torslanda. Foto: STYRUD

Egentligen var uppdraget i Björlanda tänkt för Styruds PD45 borrigg, men då den var upptagen på annat håll när det var dags för start inleddes borrningen i stället med den största riggen i Styruds arsenal – en PD100. Detta fick den lite ”lustiga effekten”, som företaget själva kallar det, att vid ett och samma tillfälle fanns Styruds största och minsta rigg på samma plats, rygg mot rygg med borrlinje åt var sitt håll.

Kretslopp och Vatten i Göteborg jobbar för att över en halv miljon göteborgare ska ha rent, friskt dricksvatten i sina kranar, dygnet runt, året runt och att det använda vattnet leds bort och renas på ett miljöriktigt sätt. För att kunna leverera ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt arbetar man kontinuerligt med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Här läggs nya ledningar tvärs över Hisingen för att skapa modern vattentillgång för norra Torslanda, där Skra Bro i Björlanda ska byggas ut rejält framöver. Foto: STYRUD

Planen: Stor utbyggnad av området kring Skra Bro

Detta märks på flera håll i staden för närvarande – av olika skäl. I Brämaregården på centrala Hisingen pågår ett större projekt för att modernisera vattenledningarna, som i många fall är omkring eller närmare 100 år gamla. Under det senaste året har exempelvis Kvillestan fått uppleva att gata efter gata grävs upp av olika arbetslag som jobbar på att vattenrören under stadsdelen ska bytas ut till moderna rör.

Arbetet från Lundby ut mot Torslanda handlar dock inte i första hand om att byta ut rör för den befintliga befolkningen, utan är en förberedelse inför den stora planerade utbyggnaden av området kring Skra Bro, som under kommande år ska förvandlas från lantliga åkermarker till ett centrum i Björlanda, med stadskvarter och ett torg.

LÄS MER: Nu avgörs vem som ska börja bygga vid Hisingens nya torg

Utbyggnaden av vattenledningarna och pumparna är en förutsättning för att kunna påbörja utbyggnaden av den nya stadsdel vid Skra Bro i Björlanda som planeras. Här ska bostäder och ett centrumområde för torg, handel- och kontorsytor, samt äldreboende byggas.

Arbetet sker över åkrar och under vägar på flera håll längs med Björlandavägen

Nu: Skra bro i dag

Sen: Skra bro i framtiden

Hela området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum lokaliseras en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Totalt ska cirka 600 bostäder byggas varav mellan 80-90 blir i Egnahemsbolagets regi, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

I en angränsande detaljplan planeras även en mötesplats i form av en friidrottsanläggning, som staden initialt kallat för “ersättning för Rambergsvallen”, även om den kommer hamna rätt långt bort från den tidigare anläggningen vid Ramberget. På det 55 000 kvadratmeter stora området vid Skra Bro ska det finnas åtta löpbanor, hoppgropar och läktarplats för flera hundra personer.
— Det ska bli väldigt roligt att få bygga den här efterlängtade arenan, sa Magnus Attemalm, VD Betonmast Göteborg om att få jobba på det projektet när det blev klart.

Hela projektet med nya vattenledningar och pumpstationer ut till Björlanda beräknas färdigställas årsskiftet 2023-2024.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: