350 MILJONER: Så ser första steget av storsatsningen på Torslanda ut

En stor satsning på ett modernt vattenlednings- och pumpsystem lägger grunden för Göteborgs stads stora stadsbyggnadsprojekt vid Skra Bro i Torslanda. Maximalt 350 miljoner ska projektet kosta som ska säkra vattenledningarna för de nya utbyggnaderna av stadsdelen.

För att göra det möjligt att fortsätta exploateringen av nordöstra Hisingen, exempelvis områden omkring Björlanda och Skra Bro i Torslanda, föreslås att en ny pumpkedja anläggs. Utgångspunkten blir från dagens befintliga anläggningsområde vid Skra Bro och vidare till en anslutningspunkt på centrala Hisingen. Pumpkedjan för vatten ska gå via en mellanstation som ersätter en befintlig anläggning i Östergärde industriområde.

Detta innebär att Göteborgs stad planerar för att riva befintliga anläggningar och att två nya spillvattenpumpstationer samt en ny dricksvattenpumpstation (tryckstegring) anläggs. Detta kopplas samman med ca 6 km tryckavloppsledningar samt att dricksvattenförsörjningen förstärks längs sträckan.

Byggs längs Björlandavägen

Ledningsutbyggnaden är indelad i tre etapper:
Etapp A: är ca 3,5 km lång och sträcker sig från Skra bro till korsningen Björlandavägen/Östergärde industriväg.
Etapp B: Tar vid där etapp A avslutas och fortsätter ca 2,5 km längs Björlandavägen mot Kärrdalen.
Etapp C: Anslutningen till spillvattentunneln i form av ett borrhål.

Utbyggnaden av pumpkedjan till Björlanda (i Torslanda) på Hisingen.

Göteborgs Stad kommunstyrelse har beslutat om en projektbudget på 350 miljoner kronor i 2020 års prisnivå för utbyggnaden. I det finns en reserv på 50 miljoner kronor som inte är tänkt att användas och kräver ytterligare beslut i kretslopp och vattennämnden för att frigöras till projektet.

”Stadsledningskontoret förutsätter att det sker en aktiv projektstyrning för att budgeterade osäkerheter och budgetreserver inte behöver tas i anspråk”, skriver stadsledningskontoret om de ekonomiska ramarna för projektet.

LÄS MER: Här planeras ett helt nytt torg på Hisingen

Luktproblem väntas minska

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande slår man fast att uteblivna förstärkningar på avloppssystemet i området kan innebära översvämningar, samt ökade utsläpp av orenat spillvatten vilket i sin tur ökar risken för övergödning av vattendrag och har en negativ påverkan på organismer som lever där.

Göteborgs Stad kommunfullmäktige: Kartan visar avrinningsområdet som är anslutet till Skra bro spillvattenpumpstation i dag (blåmarkerat), detaljplaneområdet samt de två områdena Kallhedsnäs och Kippholmen som ska anslutas till stationen. Foto: GÖTEBORGS STAD

På samtliga tre anläggningar som ska byggas kommer det att finnas solceller på taken som genererar el. En modern pumpanläggning ger energieffektiva pumpar och spillvattenpumparna kommer att ha kapacitet nog att ta hand om allt inkommande spillvatten och en rimlig mängd tillskottsvatten, vilket leder till minskad risk för källaröversvämningar och minskad nödavledning av orenat spillvatten till Osbäcken, där det bland annat förekommer öring.

I dagsläget finns det ett luktproblem vid Östergärde spillvattenpumpstation, vilket kommer att reduceras i samband med den nya stationen.

Ny idrottsanläggning blir nästa steg

Utbyggnaden av vattenledningarna och pumparna är en förutsättning för att kunna påbörja utbyggnaden av den nya stadsdel vid Skra Bro i Björlanda som planeras. Här ska bostäder och ett centrumområde för torg, handel- och kontorsytor, samt äldreboende byggas.

I en angränsande detaljplan planeras även en mötesplats i form av en friidrottsanläggning, som staden kallar för ”ersättning för Rambergsvallen”, även om den kommer hamna rätt långt bort från den tidigare anläggningen vid Ramberget.

Projektet beräknas färdigställas årsskiftet 2023-2024.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: