George Jansizian: Vad händer när en familjemedlem går bort?

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver varannan vecka hos HelaHisingen.se.

Vi ser en ökad efterfrågan av juridisk kompetens under pandemin vilket bekräftas av olika faktorer. Efterfrågan kommer bland annat från företagare som vill upprätta nya avtal eller omförhandla befintliga avtalsförhållanden som är betungande för verksamheten.

Det finns även många som söker juridisk rådgivning för att utreda rätten till statliga stöd eller för att göra proaktiva insatser i verksamheten. Bland privatpersoner och företagare ser vi en ökning av frågor kring arbetsrätt. Privatpersoner har även fått en utökad förståelse och därmed ett behov av familjerättsliga och avtalsrättsliga handlingar med anledning av rådande samhällssituation.

Pandemin sätter teorin i praktiken för många människor, särskilt för dem som förlorat nära och kära. För dem människorna finns det bland annat en handling som är oundviklig och måste upprättas enligt lag, nämligen en bouppteckning. Vi ser en särskilt ökad efterfrågan inom den typen av juridik, vilket bland annat bekräftas av registreringsförfarandet för bouppteckningar hos Skatteverket. Normalt sett tar det ca 2 veckor att registrera en bouppteckning, men under dessa tider kan anhöriga få vänta upp emot 10 veckor.

Vad händer när en familjemedlem går bort?

Huvudregeln är att när en person avlider så ska en bouppteckning upprättas, vilket även är namnet på det tillfälle där de som berörs samlas för att gå igenom den avlidnes tillgångar och skulder. Vill man skilja på begreppen så kan man kalla genomgången för bouppteckningsförrättning. Bouppteckningen är personlig och gäller därmed endast en person. Även om två makar avlider tillsammans under rådande pandemi eller av andra skäl, ska ändå två olika bouppteckningar upprättas. Om den avlidne äger så pass lite att tillgångarna inte räcker till mer än att betala begravningskostnaderna så behövs ingen bouppteckning. Vid sådana omständigheter är det tillräckligt att göra en så kallad dödsboanmälan till Kommunen där den avlidne var folkbokförd.

Bouppteckningens funktion

Det finns flera viktiga funktioner som kan åstadkommas med en bouppteckning. Bland annat blir handlingen en legitimationshandling för dödsboet eftersom den anger vilka som är dödsbodelägare. På så sätt kan dessa personer sälja eventuella fastigheter eller bostadsrätter, värdepapper och avsluta bankkonton m.m. Bouppteckningen är därför lika viktig för den som förvärvar exempelvis fastigheter, bostadsrätter eller värdepapper från ett dödsbo, som för den som säljer. Det går inte att utföra ovannämnda åtgärder innan bouppteckningen har registrerats, vilket är viktigt att känna till vid sådana överlåtelser.

Bouppteckningen är dessutom en förteckning över tillgångar och skulder i dödsboet, vilket är viktigt inför kommande arvskifte. En korrekt bouppteckning underlättar kommande fördelning av tillgångarna i boet, det skapar trygghet för dödsbodelägarna och minskar risken för eventuella tvister bland arvingar.

När bouppteckningen är färdigställd ska den registreras hos Skatteverket vilket innebär att den därefter blir en allmän handling. För den som har en skuld gentemot dödsboet blir det lättare att bevaka sin fordran och kräva betalning. Efter att bouppteckningen har registrerats ska dödsbodelägarna upprätta en arvskifteshandling som är ett privat avtal mellan dem. Arvskifteshandlingen fastställer hur tillgångarna ska fördelas efter att skulder betalats och en eventuell bodelning upprättats. I vissa fall krävs ingen arvskifteshandling, vilket innebär att bouppteckningen kan vara en tillräcklig handling.

Utmaningar vid dödsfall under pandemin

Rådande pandemi har tvingat jurister att vara kreativa och nytänkande vid hanteringen av dödsbon. Förrättningar som normalt sätt brukar hållas under fysiska möten har i vissa fall blivit digitala. Här har det varit viktigt att hitta lösningar utan att göra avkall på de formella kraven vid kallelse till förrättning och delgivning av exempelvis testamente. Förhoppningsvis ser vi fler digitala lösningar som i framtiden kan optimera boutredningen för jurister och dödsbodelägare. Detsamma gäller registreringsförfarandet som skapar en påfrestning för dödsbodelägare som önskar överlåta fastigheter och bostadsrätter m.m. Särskilt utmanande kan det vara att utreda dödsbon med utländska tillgångar eller dokument i länder där fysisk närvaro och fysiska underskrifter har varit ett krav för att kunna inhämta information. Därför är det bra att rådfråga en jurist för att hitta lösningar i dessa sammanhang.

Att tänka på när du ska upprätta en bouppteckning

  • Ansvaret för att hålla bouppteckningsförrättning vilar på dödsbodelägarna.
  • En bouppteckningsförrättning måste ske inom 90 dagar från dödsdagen, begär anstånd hos Skatteverket om ni bedömer att ni inte kommer hinna inom angiven tid.
  • Undersök vilka tillgångar och skulder som dödsboet har på dödsdagen.
  • Anlita en mäklare eller värderingsman för en skriftlig värdering av exempelvis fastigheter, bostadsrätter eller bolag.
  • Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder också tas upp i bouppteckningen.
  • Om den avlidne var sambo vid dödsfallet ska den efterlevande sambons tillgångar och skulder också tas upp i bouppteckningen.
  • Undersök om det finns familjerättsliga handlingar som påverkar dödsboet och fördelningen av arvet.

Det är viktigt att få juridisk rådgivning i samband med att bouppteckning och arvskifte ska upprättas. Även om Skatteverket har tagit fram en väldigt bra mall för att upprätta en bouppteckning och hålla förrättning, så finns det ibland vissa juridiska frågor som lätt kan missas. Anlita en kompetent jurist som hjälper er att upprätta bouppteckningen och arvskiftet för att inte missa några viktiga formella bitar.

George Jansizian, jurist
tips@helahisingen.se

LÄS MER: