Kartan avslöjar planen: Fyll igen Lundbyhamnens bassäng – och led om Kvillebäcken

Framtidsplanerna för Frihamnen visar att en del av Lundbyhamnen kan fyllas igen – vilket skulle innebära att Kvillebäcken måste ledas om för att nå ut i Göta Älv. Dessutom planeras för flera nya broar eller gator som ska knyta ihop Kville och Ringön – med Frihamnen.

Det aktuella strukturförslaget för Frihamnen fanns med som underlag för byggnadsnämndens beslut om att uppdatera programmet. Strukturförslaget möjliggör cirka 10 000 bostäder, ett flertal nya skolor och förskolor samt en stadspark i Frihamnen och en stadsdelspark på Ringön.

Funktionsblandningen i området beräknas bli 60 procent bostäder och 40 procent övrigt. Målet med strukturen har varit att skapa en robust struktur som på lång sikt möjliggör ett antal genomgående kopplingar. Stråken genom området bör på ett naturligt sätt koppla området till hela staden, såväl på Hisingen, som över älven.

Här kan hamnbassängen fyllas igen

En ny spårväg med en hållplats centralt i Frihamnen möjliggör en god tillgänglighet till området, menar stadsbyggnadskontoret. Kartan nedan visar ytterligare förslag på kopplingar för att bättre knyta Frihamnen till de angränsande områdena Brämaregården, Lindholmen, Backaplan, Ringön och till andra sidan älven, skriver de.

Frihamnen omgärdat av Kvillestan uppe till vänster och Ringön uppe till höger.

Strukturförslaget för Frihamnen visar följande:
Föreslagna spårvägsdragningar visas med blå linje.
Beskrivning av markeringar 1-5 i kartan:

  1. Lundbybassängen fylls (Grönt är ny mark), förutsätter en omledning av Kvillebäcken.
  2. Sociodukt över Lundbyleden (för koppling mot Brämaregården och Kvillestaden) i tidigt skede.
  3. Två alternativa gatulägen under Hisingsbron utreds vidare.
  4. Bro mellan Bananpiren och Lindholmen på lång sikt, fortsatt utredning krävs.
  5. Magasin D med flera kvarter utreds vidare. (Planeringsförutsättningar Frihamnen, 2019)

Så här ska första nya spårvägssträckan se ut

Detaljplaneområdet omfattar ett långsträckt område från Hisingsbron till rondellen där Lindholmsallén övergår i Ceresgatan, strax väster om Lindholmen Science Park. Planområdet är smalt och utgörs till stor del av själva spårområdet samt de slänter som krävs.

RÖD FÄRGFöreslagen spårväg.
GUL FÄRG: Framtida kollektivtrafikkopplingar.
RÖD CIRKEL: Föreslagen spårvagnshållplats.
BLÅ CIRKEL: Befintlig och framtida färjehållplats.

Strukturen ger en tyngdpunkt av täthet vid Hjalmar Brantingsstråket, längs Lindholmsalléns förlängning och vid det genomgående stråket tvärs Bananpiren. Stadsparken i området kommer att bli en ”målpunkt i området” och blir genom den nya spårvagnshållplatsen tillgänglig från hela staden, menar stadsbyggnadskontoret. Parken bidrar till att knyta samman Frihamnen och Lindholmen med ett grönt stråk.

LÄS MER: Här är Hisingens nya spårvagnssträcka – planeras bli färdig till 2025

För att åstadkomma mer byggbar mark föreslås Lundbybassängen delbis fyllas igen. Vid utfyllnad behöver Kvillebäcken dras om, vilket innebär att det skapas ett nytt blågrönt stråk med utlopp i Jubileumsparken. Den föreslagna sociodukten över Hamnbanan bedöms vara en viktig investering i ett tidigt skede. Både för att knyta samman Frihamnen med centrala Hisingen men också för att passagen behövs för cyklister och fotgängare under tiden Hjalmar Brantingsgatan byggs om.

Spårvägen till Lindholmen kallas ”Svart linje”

Kartan nedan visar möjlig utbyggnad inom Frihamnen. Utvecklingen av de inre delarna planeras att utgöra det första skedet av Frihamnens utveckling, medan byggnation på pirarna planeras att ske på lång sikt. Utbyggnad och inflyttning pågår av cirka 800 temporära bostäder på Kvillepiren, inom det skrafferade lila området.

Förslag till utbyggnadsordning i centrala Frihamnen. (Älvstranden Utveckling AB)

Utbyggnad av Jubileumsparken är påbörjad och vidare utbyggnad planeras att ske med Magasin 113 och en planerad kyrka (Smyrnakyrkan) i områdets inre delar. Därefter bedöms de närliggande kvarteren kunna utvecklas, för att ansluta till den infrastruktur som planeras i och med tillkomsten av Hisingsbron och planerad spårväg till Lindholmen (svart linje).

LÄS MER: Nya förslaget för Frihamnen: Bygg fler bostadsrätter (och gör det här)

Omgivande stadsdelar kopplas samman så att Lindholmen över tid och på sikt blir en mer stadsmässig och sammanhängande del av innerstaden. Området ska enligt stadsbyggnadskontorets planer utvecklas till en ”blandstad med närhet till bostäder, arbetsplatser, handel, grönska samt kommunal service där en sammanhållen och integrerad stadsstruktur med tydliga stråk” – kopplar samman Lindholmen med de kringliggande stadsdelarna samt med södra Älvstranden.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Älvstadens Frihamnen

Mark: Cirka 100 procent kommunalt markägande.
Bruttoarea: 1 kvadratkilometer
Tillkommande exploatering: 1 500 000 m2 BTA
DP 1: Cirka 300 000 m2 bruttoarea
DP 2: Cirka 330 000 m2 bruttoarea
Bostäder i dag: Få.
Tillkommande bostäder: Cirka 10 000.
Arbetsplatser i dag: Cirka 400.
Tillkommande arbetsplatser: 17 000

LÄS MER:

LÄS MER: