Här är Hisingens nya spårvagnssträcka – planeras bli färdig till 2025

Det ska bli den första utbyggnaden av spårvagnsnätet på Hisingen sedan 1950-talet. Spårväg ska byggas från Hjalmar Brantingsgatan vid Hisingsbron till Skatberget i Lindholmen och tanken är att linjen ska stå färdig till 2025.

Detaljplanen för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen innefattar det vitmarkerade i den här kartan:

Spårvägen är tänkt att börja vid Frihamnen i öster och gå till Lindholmen i väster.

Detaljplanen möjliggör spårutbyggnad inklusive två hållplatslägen inom detaljplaneområdet. Detaljplanen medger också tre byggrätter för teknikbyggnader, en vändslinga och viss omläggning av trafik samt gång- och cykelbanor i Lindholmsalléns sydvästra del.

Spårvägen ska stå klar 2025

Utbyggnaden av spårvägen längs sträckan ska vara färdigställd 2025 i enlighet med Sverigeförhandlingen. Spårdragningen utgör en tidig del i kommande utveckling av Frihamnen, men vid trafikstart går spårvägen genom ett till största del obebyggt hamnområde.

På Lindholmen placeras spårvägen i ett redan befintligt stråk i Lindholmsalléns mitt, där gång- och cykelväg finns i dag. Det medför alltså vissa förändringar i strukturen, då den trafik, fotgängare och cyklister, som använder stråket i dag behöver ”ledas om”.

Stadsbyggnadskontorets plan är att spårvagnsspåren genom Lindholmen kommer att gå på gräsbevuxen bana, med undantag av passager över spårvägen samt vid hållplatslägen där markbetong eller liknande material ska användas. Ändhållplatsen med vändzon ska placeras nedanför Skatberget. På sikt kan spårvägen även gå över till fastlandet, via den tunnel som planeras att byggas mellan Lindholmen och Stigberget.

Flygfoto över delområde Lindholmen med Lindholmsallén.
Röd streckad linje visar föreslagen spårvägssträckning,

Historiskt hamnmagasin rivs

Om planen genomförs kommer byggnaden Magasin E i Frihamnen att rivas då spårvägen kommer att gå där byggnaden står idag. Stadsbyggnadskontoret skriver att en ”avvägning har gjorts mellan att bevara byggnaden som har ett kulturmiljöhistoriskt värde och värdet av att få en välfungerande bebyggelsestruktur i Frihamnen med rationella kvartersstorlekar och kvartersformer samt att kunna placera en hållplats centralt beläget i Frihamnen.”

Magasin E i Frihamnen kommer att rivas för att skapa framkomlighet för spårvägen.

Detaljplaneområdet omfattar ett långsträckt område från Hisingsbron till rondellen där Lindholmsallén övergår i Ceresgatan strax väster om Lindholmen Science Park. Planområdet är smalt och utgörs till stor del av själva spårområdet samt de slänter som krävs.

RÖD FÄRG: Föreslagen spårväg.
GUL FÄRG: Framtida kollektivtrafikkopplingar.
RÖD CIRKEL: Föreslagen spårvagnshållplats.
BLÅ CIRKEL: Befintlig och framtida färjehållplats.

Stadsbyggnadskontoret menar på att Lindholmen kan utvecklas till en modern blandstad med stadens mest attraktiva näringslivskluster. Omgivande stadsdelar ska kopplas samman så att Lindholmen över tid och på sikt blir en sammanhängande, stadsmässig del av innerstaden.

Man skriver att utvecklingen inom Frihamnen, Lindholmen och övriga Älvstaden kommer att generera ett ökat resandebehov till följd av ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser. En utbyggnad av kollektivtrafiknätet behövs för att kunna hantera de ökade resemängderna och är en viktig förutsättning för att uppnå visionen om att knyta samman staden på båda sidor om älven.

Lindholmen och Frihamnen en del av framtidens stadskärna

Arbete pågår också med en ny fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg, där Lindholmen och Frihamnen ingår. Planen har varit på samråd och i planen redogörs för två utvecklingsalternativ, i det ena alternativet stannar stadskärnan söder om älven, medan den i det andra växer norrut.

Det senare alternativet – som just nu verkar bli av – skulle innebära att Frihamnen och de östra delarna av Lindholmen är lokaliserade inom den framtida stadskärnan. Den fördjupade översiktsplanen lyfter också fram behovet av en ändring av trafiksystemen för en hållbar utveckling, där göteborgaren ska ha goda möjligheter att vilja välja gång, cykel eller kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel.

Centrala Göteborg om stadskärnan stannar söder om Göta Älv.
Centrala Göteborg om stadskärnan ska växa över till Hisingen.

Tre nya teknikbyggnader längs sträckan som omfattas även av detaljplanen.

Just nu spårvägen längs Norra Älvstranden på samrådsnivån, så anmärkningar och justeringar kan ännu göras till förslaget. Först när granskningsprocessen genomförts kommer detaljplanen att antas, oavsett i vilken form det blir till slut.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: