Bildextra: Så vill AB Volvo bygga om Hisingens skyline – upp till 24 våningar vid Ramberget

Utsikten från Lundbyleden och övriga centrala Hisingen mot Ramberget kan komma att förändras rätt rejält. AB Volvo planerar att bygga ut sitt ”campus” mellan Hjalmar Brantingsleden och Lundbyleden på ett dramatiskt vis under kommande år. Här är kartorna och visionsbilderna som beskriver projektet!

Syftet med detaljplanen är att ”möjliggöra en framtida utveckling av området för AB Volvos verksamhet (Campus Lundby), med lokaler för kontor, centrumverksamhet, tillfällig vistelse (exempelvis hotell) och viss del icke störande verksamheter, samt möjliggöra ett förbättrat kollektivtrafikutbud för verksamma och boende kring Campus Lundby i form av en mobilitetshubb.”

Tanken är att området som ska växa fram väster om Ramberget ska innehålla större byggnader, stråk och torgytor som ska utformas ”stadsmässigt”, det vill säga med aktiva bottenvåningar, ”väl gestaltade byggnader och utemiljöer där fasaderna möter de allmänna stråken på ett sätt som uppmuntrar till stadsliv”. De högre byggnaderna kommer bli en del av stadens stadsbild, och behöver därför gestaltas med stor omsorg, skriver Göteborgs stad.

Planområdet där dessa nya byggnader – alltså Campus Lundbys utbyggnad – är belägna ligger vid rondellen där Inlandsgatan och Gropegårdsgatan möts, vid Rambergets västra fot, i sydöstra delen av Volvo Lundbys verksamhetsområde.

Så kan den föreslagna utveckling se ut från Lundbyleden. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB
Volvo

Här byggs just nu vägnätet om för att kunna klara av mer trafik och rörelse i området, bland annat då gamla Inlandsgatan upp från Herkulesgatan mot Volvos område varit smal, trafikfarlig och rent eftersatt, samt då flödet av trafik från området skapat flaskhalsar där Inlandsgatan/Herkulesgatan möter Lundbyleden.

Detta område kommer att få flera nya rondeller och under 2024 bygger Trafikverket om Eriksbergsmotet inom samma trafikprojekt. Ungefär vid punkterna 1 och 4 på ovanstående karta finns planområdet där AB Volvo vill bygga nytt inom sitt campus i Lundby.

Trafikverkets plan för ombyggnaden av Eriksbergsmotet, där en ny rondell strax norr om själva Lundbyleden ska ersätta den korsning med trafikljus som i dag finns där Inlandsgatan möter leden. Foto: TRAFIKVERKET

AB Volvos (ofta refererat till som ”Svenska Volvo” med lastvagnar, bussar, penta med flera verksamheter – dock i dag med Geely som en av sina största delägare) planer för det nya kvarterets östra byggrätt närmast Ramberget möjliggör för ”O – tillfällig användning”, som exempelvis hotell.

I den västra byggrätten på sidan mot Kyrkbyn till möjliggörs det för Z, vilket innebär att icke störande verksamheter, som exempelvis labb, kan komma att bli aktuellt här. I den lilla paviljongen i norr medges så kallade centrumändamål där restauranger eller torgliknande verksamheter kan komma att bli aktuella.

”Framtida knutpunkt för Volvos medarbetare” och samtidigt ”öppet och inbjudande” för allmänheten i Lundby

Detaljplanen medger utbyggnad av ett nordsydligt diagonalt stråk för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik genom kvarteret. I den norra delen av stråket möjliggörs utbyggnad av ett busshållplatsläge. I öst/västlig riktning möjliggör planen för ytterligare ett stråk, som planeras få en mer grön karaktär. I korsningen där stråken möts möjliggörs en yta med torgkaraktär. Ambitionen är att utvecklingen på platsen, i samspel med funktionerna i mobilitetshubben, ska utgöra en framtida knutpunkt för Volvos medarbetare och samtidigt vara en ”öppen och inbjudande del av Lundby för allmänhet som passerar
området”.

Byggnadsstrukturen i planområdet öppnar upp för de offentliga flödena med särskilt fokus på gående, cyklister och kollektivtrafik. Den byggda strukturen i kvarteret består av tre större byggrätter samt en mindre byggnad som planeras ha en paviljongkaraktär. Byggnaderna samlas kring bussgatan med hållplatsläget i norr och den centralt placerade ytan med torgkaraktär, vilket formar en naturlig centrumpunkt i kvarteret med utsikt i sydost mot staden. Bebyggelsen, stråken och torgfunktionen planeras som kvartersmark, beskrivs det hela i detaljplanen.

Så här vill Volvo bygga ut Campus Lundby vid Rambergets västra ”fot”. Ramberget är grönområdet som syns övers till höger i bild. Foto: GÖTEBORGS STAD

I gällande detaljplan från 2019 medges på platsen höga byggnader och bebyggelsen skulle tillsammans med den då parallellt planerade, och numera nerlagda, linbanan bilda ett nytt landmärke i staden. Föreliggande detaljplaneförslags byggnadsvolymer och höjder bygger vidare på tanken om att områdets byggnader kan bilda ett nytt landmärke. Vissa justeringar har dock gjorts jämfört med gällande detaljplan, exempelvis har höjderna på bebyggelsen i öster närmast Ramberget sänkts till 18 våningar för bättre anpassning i förhållande till Ramberget.

Den västra byggnaden tillåts ha en högre nockhöjd som möjliggör en bebyggelse på upp till 24 våningar, medan den södra byggrätten regleras till en nockhöjd som möjliggör 12 våningar för att säkra goda solförhållanden och mikroklimat på torgytan, skriver man i planhandlingarna.

Volymstudie över föreslagen bebyggelse (beiga volymer). Röda och grå volymer är befintlig bebyggelse, vita volymer är kommande bebyggelse enligt gällande detaljplan. Visionsbild av Henning Larsson arkitekter för AB Volvo

I gällande detaljplan samt tidigare pågående (nu avbruten) detaljplan för linbanan gjordes bedömningen att byggnadshöjder upp till 30 våningar var lämpligt då linbanetornen var så pass höga att de påverkade staden siluett. Då linbanan ej längre är aktuell har en ny bedömning gjorts avseende höjder där det bedömts mer lämpligt med något lägre byggnader jämfört med tidigare.

Bilderna: Så ska området se ut när det står färdigt

Den tänkta arkitekturen i planområdet tar avstamp i och inspireras av arkitekturen av de omgivande industriella byggnaderna i AB Volvos verksamhetsområde från 1920-talet, vilka har ett enhetligt och dekorativt uttryck med fönstersättning som varierar i rytm i vertikalt led. Fasaderna i planområdet planeras att gestaltas med ”en liknande dynamik, med markerade vertikala element och en fönstersättning som har en variation i rytm mellan olika våningar, framför allt i den översta våningen och bottenvåningen”.

Perspektivbild över möjlig utveckling av området vid torgytan sett mot den gröna höjden i norr. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB Volvo

Det planeras läggas stort fokus på utformningen av bottenvåningarna, ”särskilt de kring torget men även på de bottenvåningar som möter stadens gator för att skapa ett levande stadsrum”. Exempel på detta kan vara en avvikande höjd och fönstersättning i bottenvåningarna och en avvikande rytm i fasadelementen. ”En markerad bottenvåning kan också skapas genom ändring i materialstrukturen eller avvikande material”, skriver man.

Perspektivbild över möjlig utveckling av den södra byggrätten sedd från nya länken till Eriksbergsmotet. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB Volvo
Perspektivbild från från norr över den östra byggrätten mot Inlandsgatan. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB Volvo
Perspektivbild över föreslagen bebyggelse och dess höjder. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB Volvo
Perspektivbild från torgytan med utblick mot staden söderut. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB Volvo
Perspektivbild över nya busshållplatsläget och det urbana stråket genom kvarteret. Visionsbild: Henning Larsen arkitekter för AB Volvo

Genom det nya stråket och torgytan som planeras på AB Volvos mark ”skapas nya mötesplatser i ett område som idag inte har så många mötesplatser. Dessutom skapas möjligheter för både anställda och boende att nyttja den nya servicen som planeras i den nya bebyggelsen”, skriver staden i handlingarna.

Busshållplatserna ska hjälpa fler att välja kollektivtrafik före bil till och från jobbet

Den nya bebyggelsen kommer vara upp till 24 våningar, och synas på långt håll. Därmed kommer den att fungera som ett nytt landmärke i området och bidra till att förstärka AB Volvos identitet på platsen. ”Den nya bebyggelsen kan upplevas som storskalig, varpå det är viktigt att både byggnaderna och platserna runt dem utformas väl i en mänsklig skala, för att området ska bli en positiv identitet för Lundby och staden i stort”, påpekar Göteborgs stad.

Staden har vidare bedömt att det är viktigt att ”prioritera bussarnas framkomlighet i området för att det ska vara så effektivt och smidigt som möjligt att åka med buss till området, så att fler ska välja buss framför bil till jobbet” och därför kommer hållplatserna utformas som stopphållplatser. Ytor finns för att vid för stora problem med köande bilar omvandla hållplatserna till fickhållplatser längre fram, i samråd med Västtrafik.

Men projektet är inget som kommer ske över natt. Tiden för att gemomföra det hela bedöms vara omkring tio år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Stadsbyggnadsförvaltnignen föreslår för politikerna att man ska genomföra samråd om detaljplan för kontor och mobilitetshubb vid Västra Ramberget samt låta granska detaljplan för kontor och mobilitetshubb vid Västra Ramberget
inom stadsdelen Rambergsstaden.

Sedan tidigare har AB Volvos största delägare, samt ägaren av Volvo Cars, kinesiska bolaget Geely byggt ett större campus för sina verksamheter i Lindholmsallén vid namn Uni3 by Geely.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: