Så ska den gamla panncentralen få nya grannar – stor parkeringsplats förvandlas till bostäder

En stor parkering och en mestadels gammal panncentral fyller platsen i dag. Men nu planeras nya bostäder, nya butikslokaler och ett helt nytt grönområde. Här är planerna för nybyggen mellan Jättestensgatan och Långströmsgatan.

I detaljplanshandlingarna beskrivs syftet med detaljplanen för Jättestensgatan på norra sidan av Hjalmar Brantingsgatan i Kyrkbyn/Jättesten att ”möjliggöra uppförandet av tre nya flerbostadshus samt omvandling av befintlig butikslänga och före detta panncentral till bostäder och centrumändamål”.

I dag ligger bland annat Pizzerian Palermo i den gamla panncentral-fastigheten samt ett större antal parkeringsplatser i området (mellan Långströmsgatan och Jättestensgatan i höjd med Korsklevegatan) där de nya byggnaderna föreslås ta form.

Planläggningen syftar även till att ”bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom planområdet, befintlig butikslänga och före detta panncentral, genom att införa rivningsförbud samt skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser”.

Detta innebär att man bygger om den gamla panncentralen, bygger nytt bredvid och framför densamma samt att det anläggs ett grönområde i anslutning till byggnaderna.

Illustration: Visualisering av planförslaget, sett från sydväst Foto: What! arkitektur

Förslaget till ny detaljplan för området ger grönt ljus till:

  • Uppförande av tre nya flerbostadshus i motsvarande 5–6 våningar med tillhörande komplementbyggnader.
  • Omvandling av befintlig butikslänga och före detta panncentral till bostäder och centrumändamål samt bevarande av byggnaden genom införande av rivningsförbud samt skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser.
  • Upphävande av gällande tomtindelning för fastigheten Kyrkbyn 81:1.
  • Åtgärdande av dagvatten- och skyfallshanteringen.
  • Markföroreningar som finns inom planområdet skall saneras till nivå som lämpar sig för markanvändningen enligt Miljöbalken 10 kap.
  • Ombyggnad av den befintliga norra gång- och cykelvägen, inom den östra delen av planområdet, och överförande till allmän plats.
Illustration: Visualisering av förslaget och hur förslaget redovisas i relation till
bebyggelsestrukturen i området. Eketrägatan nederst till höger i bild. Foto: What Arkitektur

Planområdet är beläget strax norr om Eketrägatan i korsningen mellan Jättestensgatan och
Korsklevegatan,. Området omfattar fastigheterna Kyrkbyn 81:1, 125:1 och S:84 samt del av fastigheterna Kyrkbyn 125:2, 732:556, 832:410, 832:562 och 832:635.

Hela planområdet omfattar cirka 1,3 hektar och ägs av Göteborgs Stad och Bostads AB
Poseidon.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: