DEBATT: ”Hisingsbron är en besvikelse”

Hisingsbron framställs som en efterlängtad cykelsatsning och det är välkommet med lägre höjd och bredare cykelbanor som dessutom är dubbelriktade på båda sidor. Men Cykelfrämjandet menar att den är en besvikelse med tanke på hur bron ansluter till det övriga cykelvägsnätet.

Cykelfrämjandet har återkommande uppmärksammat hur cykelvägnätet lider av för korta perspektiv i planeringen för att uppnå den kvalitet på cykelvägnätet som staden säger sig eftersträva och Hisingsbron är tyvärr ett typexempel på detta.

Jämfört med Göta Älvbron landar Hisingsbron landar längre österut och närmare älven vilket ger många fler korsningspunkter med bilvägar än tidigare. Hisingsbron som visserligen lindrar barriäreffekten av älven bidrar alltså samtidigt till att göra området runt centralen till en ännu
större barriär.

Själva utformningen av cykelvägarna är också bristfällig med skarpa svängar, stolpar i vägen och små ytor där många flöden av cyklister och fotgängare korsar varandra. Det är tydligt att cykeln inte prioriteras när biltrafiken har tre och ibland till och med fyra körfält i vardera riktning.

”Krävs att fler väljer cykeln”

Det är en utmaning att få till ett fungerande transportsystem med gott om utrymme på bilvägarna och i kollektivtrafiken i en del av staden där ytan är begränsad. Här krävs att fler väljer cykeln men då krävs att cykeln blir ett konkurrenskraftigt alternativ. Cykelfrämjandet vill se en minst lika hög ambitionsnivå för cykelvägnätet som för bil- och kollektivtrafik.

Den ambitiösa satsning vi tror kan lösa situationen runt centralen är en planskild avstickare, liknande Stadstjänarebron för spårvagnar, som utgår från östsidan av Hisingsbron, går över bangården och landar vid Nya allén.

Cykelfrämjandets lista på Hisingsbrons brister

Bild 1: Trång cykelpassage och svängfest
Bild 2: Markeringar som upphör när gående och cyklister möts. Ont om utrymme för
magasinering av cyklister.
Bild 3: Många korsningspunkter med biltrafik.

Trångt
• Bredden på cykelpassagerna är endast 1,8 meter. Det är långt ifrån stadens riktlinjer på 3-4,8 meter. (Bild 1)
• Ytorna för magasinering av cyklister som väntar på att få korsa körbanan är för små eller obefintliga. (Bild 2)

Dålig framkomlighet
• Antalet konfliktpunkter från Göta Älvbron var en med biltrafik och två med övriga cykelbanor. Men från Hisingsbron blir det fem med biltrafik (röda ringar i kartan nedan) och fem med övriga cykelbanor (lila ringar). Med gående blir det ännu fler. (Bild 3)
• Bron behöver kopplas till de 6-7 pendlingscykelstråk som möts i centralenområdet. Nuvarande stadsuteckling i kvartersperspektiv fragmenterar pendlingscykelstråken.
• Det behövs en övergripande plan och struktur där pendlingscykelstråken prioriteras i centralenområdet.

Övrigt
• Trångt för gående
• Endast ett streck som separerar gående och cyklister
• Gatsten i cykelbanan (skall åtgärdas)
• Snälla svängradier för svängfilen för bilar söder om bron medger höga farter. Inget farthinder för bilarna och ingen cykelöverfart utan bara oprioriterade passager.
• Dålig sikt i kurvan på östra påfarten gör det svårt att se mötande cyklister i tid.

Cykelfrämjandet genom Gustaf Frid
tips@helahisingen.se

LÄS MER: