Nya polishuset på Hisingen: Så ska området förändras

Ett 9 000 kvadratmeter stort polishus ska byggas vid Exportgatan i Backa på Hisingen. För att få plats krävs att man gör förändringar i området.
— Vårt nya kontor blir anpassat till vår verksamhet och ger oss bättre möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. Vi ser fram emot att flytta till nya, moderna lokaler, har Pål Sjölander, chef på Polisens lokalförsörjningsgrupp, tidigare sagt till Fastighetssverige.

Polishuset – som ska inhysa utryckningsverksamhet, arrest och besöksmottagning – beräknas bli arbetsplats åt 250 poliser. Det ska omfatta fyra våningar samt en teknikvåning och ett underjordiskt garage, något som HelaHisingen skrivit tidigare om. Tanken är också att det ska inrymma en atriumgård och att muren runtomkring ska vara klädda i murgröna.

Visionsbild av nya polishuset. Foto: Arkitektbyrån Design.

Planeringsarbetet är nu klart och har tillstyrkts i byggnadsnämnden. I detaljplanen finns flera saker som kräver ombyggnad för att ge plats åt det nya polishuset. Bland annat krävs att hållplatsen Balamundi, som ligger drygt 250 meter norr om detaljplaneområdet, flyttas.

I nuläget trafikeras den av buss 47 mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Körkarlens gata. Västtrafik har meddelat att de är villiga att flytta hållplatsläget längre söderut, närmare polishuset.

Exportgatan cirka 250 meter norr om detaljplaneområdet. Hållplats Balamundi samt refug. Foto: Trafikverket.

Är inte tillgänglighetsanpassade – ”Bristfälligt”

I detaljplanen konstateras samtidigt att hållplatsen Balamundi och passagen söder om hållplatsen inte är tillgänglighetsanpassade: ”Vilket gör att tillgängligheten för gående och kollektivtrafikresenärer är bristfällig”.

Därför presenteras nu ett nytt trafikförslag: Att bygga kombinerade gång- och cykelbanor på båda sidor av Exportgatan som ska öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för både fotgängare och cyklister. Dessutom ska körbanans bredd minskas och därmed sänka hastigheten på motorfordonstrafiken och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Förutom att flytta hållplatsen ska den befintliga in- och utfarten till parkeringsytan smalnas av för att fungera för den nya besöksverksamheten till polisen. Samtidigt ska en ny in- och utfart för utryckningsverksamheten öppnas mot Exportgatan.

Föreslagen utformning på den nya polisbyggnaden sett från E6:an. Foto: Arkitektbyrån Design.

Ska förbättra trafiksäkerheten

Vidare föreslås refuger mellan körbanorna för att minska risken för omkörning samt att man sänker hastigheten på aktuell sträcka. Vidare föreslås det söder om hållplatsen en gångpassage som görs förhöjd, vilket ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående. På den västra sidan ska en två meter lång gångbana med ny belysning sättas. Enligt trafikverket ska samtliga ändringar förbättra trafiksäkerheten, i och med refugerna och farthindren.

Utöver höjdsättningen vid den norra rampen är tanken att man ska utforma grönytor längs Exportgatan på ett sådant sätt att skyfallsvatten ska tas om hand.

Trafikförslaget. Foto: Trafikverket.

Ville ha en tillnyktringsenhet – ”Ser ut att vara stängt”

Nu återstår att planen skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande, något som beräknas ske nästa månad. Planen är att poliserna ska kunna flytta in 2024.

— Det är jättelånga processer och vi gör så bara för att både vi och kommunen är angelägna om att få ändamålsenliga lokaler för polisen nu när tillökningen kommer, säger polisområdeschefen Erik Nord till Göteborgs-Posten.

Polisen har tidigare kämpat för att få en tillnyktringsenhet i anslutning till det nya polishuset, något som inte verkar bli av.

— Det spåret ser ut att vara stängt av olika skäl. Men vi letar fortfarande efter en möjlig lösning för att och att kommunen och regionen skulle kunna driva det på något sätt, säger Erik Nord till GP.

Exportgatan norrut vid infarten till detaljplaneområdet. På vänster sida syns Ahlsells tomt. Foto: Trafikverket.
Bild över Tingstadsmotet efter ombyggnad. Detaljplaneområdet är markerat med en röd ring. Foto: Trafikverket.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: