Så planerar Chalmers en jätte-expansion på Hisingen: *Bostäder *Butiker *Garage

Chalmers planerar för en jätteutbyggnad omkring sitt campus på Lindholmen. Tanken är att bygga in gångar som i dag är allmänna ytor, bygga flera stora kontorshus och bostäder – samt förvandla parkeringsplatser och parkytor till nya hus inom universitetets område på Hisingen.

Lindholmen växer så att det knakar. Atrium Ljungberg planerar ut- och ombyggnader i Götaverkens gamla varvsområde, Geelys campus på Pumpgatan får snart ännu ett nytt kvarter som Balder bygger, Serneke och Balder bygger som bekant ett helt nytt område omkring Karlatornet, ny spårväg byggs från Hjalmar Brantingsplatsen till Lindholmen och nu kommer nästa byggplan för det snabbväxande området på Norra Älvstranden.

Området där de nya byggplanerna lagts fram ligger i den sydvästra delen av Lindholmen, väster om Lindholmen Science Park. Här är det Chalmers campus på Hisingen som ska växa – rejält. Nedanstående visionsbild visar de nya byggnader som ska tillkomma i området, ytor som i dag i första hand är tomma, små ”miniparker” och parkeringsplatser.

Förfrågan om att bygga ut innebär att Chalmers vill ”möjliggöra samverkan mellan näringsliv, akademi
och samhälle genom att skapa förutsättningar för nya kontor, konferenslokaler, forsknings- och undervisningsmiljöer samt för boende och service”. Chalmars säger sig ha avsikten är att bidra till att skapa en struktur på området som kan stärka integrationen mellan akademi och näringsliv genom att ge rätt förutsättningar för en stark utveckling av Lindholmen Science Park.

Planerna för nybyggen på Chalmers campus på Lindholmen: Ljusrosa – kontor/utbildning/centrum, Mörkrosa – Bostäder. Foto: Henning Larsen Arkitekter

I dag domineras området av arbetande och studerande men andelen boende ökar i takt med pågående utveckling i området. Här rör man sig främst till fots med målpunkter i alla riktningar. ”Livet mellan byggnaderna och hur området upplevs på gatunivå är mycket viktigt och kommer noga att studeras i kommande planarbete. Platsen idag har en struktur med gator i rutnät där gatustrukturen utgörs av kvartersmark. Rutnätsmönstret avses bibehållas och ett antal större volymer föreslås med kringbyggda gårdar. Viktiga huvudstråk bevaras och det blir i detta sammanhang viktigt att säkerställa den allmänna platsen”, skriver man i Förprövningsrapporten.

Förslaget innehåller ett antal nya kvarter samt mindre om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse. Bland annat vill man bygga in befintliga gångstråk för delar av befintligt område (kvarteret G i ovanstående skiss), samt påbyggnad med bostäder (kvarteret B i ovanstående skiss). Lämpligheten i dessa kommer att studeras innan det eventuellt genomförs.

Chalmers campus Lindholmen ska få bostäder, butikslokaler och underjordiskt garage

Chalmers planerar att flytta sin utbildning på kandidatnivå till Campus Johanneberg medan man på Campus Lindholmen tänker skapa en ”nod som profileras för företagsintegrerade masterutbildningar, näringslivsintegrerad forskning och utbildning med fokus på livslångt lärande.”

Förslaget innehåller totalt ett tillskott på ca 112 000 kvadratmeter truttototalarea, fördelat på kontor, konferenslokaler, forsknings- och undervisningsmiljöer, boende och service. Avsikten är att cirka 25 procent av tillförd area ska användas till bostadsändamål, med spridning mellan bostadsformer så som korttidsboende, studentlägenheter, hyresrätter och bostadsrätter.

Tanken är att bottenvåningar ska innehålla service i anslutning till allmänt tillgängliga gångstråk och platser.

Ansökan innebär rivning av befintligt parkeringsgarage på Lindholmen 6:10, och avsikten är att samla övervägande del av parkering till större anläggningar i de yttre delarna av Lindholmen. Parkering föreslås om cirka 5 400 kvm (omkring 200 p-platser) i underjordiska garage i kvarter D och F (se bilden ovan) med fokus på ”parkering för boende samt parkeringskrav kopplat till servitut för befintliga byggnader. Till detta kommer viss markparkering för angöring, rörelsehindrade och besökare i behov av korttidsparkering.”

En jämförelse i skala mellan tre byggprojekt i området, Chalmers nya förslag till vänster och Karlatornet till höger. Foto: GÖTEBORGS STAD

Vid ett kommande planarbete behöver beaktas att område med riksintresse för kulturmiljövård inte påtagligt får skadas. Föreslagna högre byggnaders lämplighet som sådana och placering behöver studeras under planarbetet. Förslaget måste också bearbetas så att utbyggnad av spårväg inom översiktsplanens reservat för framtida spårväg – spårväg Brunnsbo-Linné, Lindholmsförbindelsen, inte förhindras.

Knäckfrågor för att Chalmers ska kunna genomföra planerna är enligt Stadsbyggnadförvaltningen att man kan ta höjd för översvämning och högt vatten för både kommande utbyggnad samt befintlig bebyggelse, eftersom området ligger så nära hamnen. Man lyfter även bland annat att andelen offentlig friyta samt parkmark behöver ökas jämfört med den plan som Chalmers lagt fram och bostädernas läge och placering behöver studeras vidare.

Stadsbyggnadsnämnden tar upp frågan vid sitt möte 22 augusti 2023.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: