Beslutet: Radissons nya grannar kan bli hyresrätter och båtkrogar med uteservering

Planerna på en flytande krog i Lindholmshamnen stoppades tillfälligt – efter att projektet blivit för dyrt. Men nu kan ett rödgrönt politiskt förslag om att bygga nya flytande bostäder på platsen öppna för både studentbostäder, hyresrätter och krogar. Ja, krogar i plural. Flytande sådana.
— Det här kan bli ett sätt att bättre utnyttja vattnet i Göteborg och samtidigt göra Lindholmen mer levande även utanför kontorstid, säger Johannes Hulter (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

När stadsbyggnadsnämnden sammanträdde under tisdagen 20 juni 2023 beslutades det om att gå vidare med ett förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet om att etablera fasta husbåtsplatser i Lindholmshamnen.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat har Göteborgs stad utrett möjligheterna för fler husbåtar längs Göteborgs hamn och älvstränderna. Här har åtta tänkbara placeringar för husbåtar hamnat under lupp och på den norra sidan älven, Hisingssidan, har Färjenäs/Eriksberg, Sannegårdshamnen, Lindholmen/Lundbyvassen och Ringön varit aktuella för att bli placeringar för nya husbåtsprojekt.

I den här frågan föreslog en rödgrön politisk koalition av S, V, MP och C att Lindholmshamnen ska bli först ut av dessa platser. I sitt yrkande till Stadsbyggnadsnämnden i Göteborgs stad motiveras viljan till denna satsning på följande vis:

”Göteborg har länge varit vänt med ryggen mot vattnet. I takt med att älvstaden byggts ut har detta ändrats, men fortsatt är stora delar av stadens kajer otillgängliga eller inte tillräckligt attraktiva ur stadsmiljösynpunkt. Att anordna platser för fler husbåtar på älven är ett sätt att skapa mer stadsliv och attraktiva stråk längsmed Göteborgs kajer och samtidigt befolka centrala staden. Det skapar trygghet på platser som kan upplevas öde vissa tider på dygnet.”

Stadsledningskontoret har gjort en ingående utredning av husbåtsläget i centrala Göteborg som enligt partierna ger goda förutsättningar för ”stadsbyggnadsnämnden att hantera det pågående uppdraget att arbeta fram en strategi för utveckling och planering för användning av Göteborgs icke kommersiella kajer. Att ta ett långsiktigt helhetsgrepp är viktigt då det finns många olika potentiella intressen på stadens kajer som behöver vägas emot varandra, exempelvis behövs plats för en utbyggd pendeltrafik på älven.”

Radisson kan få nya grannar: Studenter, hyresgäster och krogar

Att det just är Lindholmshamnen, där Lindholmen science park ligger på västra sidan, hotellet Radisson Blu Riverside ligger längst in i hamnen mot norr och en serie av kontorsbyggnader på den östra sidan, blivit aktuell som första plats att genomföra satsningen på förklaras med att stadsledningskontoret lyft fram det som lämpligt för husbåtar. Här diskuteras även att dessa husbåtar skulle kunna husera studentboenden – och/eller hyresrätter:

”Läget är särskilt lämpligt utifrån ett studentbostadsperspektiv då det är mycket nära Campus Lindholmen och befintliga studentbostäder. Vi vill därför ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planering av permanenta
husbåtsplatser för studentbostäder eller hyresrätter på den östra och västra sidan av den inre delen av Lindholmshamnen. Vår bedömning är att husbåtar på båda sidor har potential att både skapa en attraktiv stadsmiljö längsmed båda kajstråken och ett positivt tillskott av centrala studentbostäder, som det råder hög brist på.”

I dag är Lindholmshamnens inre del helt fritt från båtar – men snart kan det bli ändring på det. Foto: HELAHISINGEN.SE

Och för att göteborgarna inte ska uppleva att de kommer längre bort från vattnet föreslås det att husbåtarna inte bara ska bli bostäder – utan även levande mötesplatser av olika slag. Bland annat kan det tal om en eller flera flytande krogar i Lindholmshamnen, likt Feskar Brittas Kro i Eriksberg.

För att förhindra att ”kajstråken upplevs privatiserade” menar partierna bakom förslaget att inriktningen på ”en eller flera av husbåtarna” ska bli ”olika slags verksamhetslokaler, exempelvis restaurang eller bar med uteservering”, som det formuleras. Av samma anledning menar man på är det viktigt att hela ytan fram till kajkanten ska vara tillgänglig för allmänheten.

Redan 2020 planerades en flytande krog i Lindholmshamnen, men det stoppades tillfälligt av Älvstranden utveckling då det blev mycket dyrare än man ursprungligen tänkt. Enligt Älvstranden utveckling är detta krogbåtsprojekt nu året aktuellt och mer information om det kommer sommaren 2023.

Sebastian Vithal, Älvstranden Utveckling och Eric Cardell och Victor Ericson från Calere Fastighets AB på platsen där den nya restaurang- och kontorsfastigheten planerades mellan 2020-2021, innan projektet stoppades på grund av höga kostnader. Foto: Älvstranden utveckling.

Detta bygge pausades 2021 väntas starta igen efter sommaren 2023. Tanken är att själva bryggdäcket och torgytan vara klart till sommaren 2024 och därefter kan själva restaurangdelen börja byggas. Restaurangdelen byggs av Calere Fastighets AB, som köpt vattenfastigheten.

”Viktigt att ett eller ett par av husbåtarna blir publika verksamheter”

Sedan dess har flera restauranger etablerats eller är på väg att etableras i de nya bostadshus som finns längst in i norra delen av Lindholmshamnens område. Här har bland annat Benne pasta öppnat en restaurang och en turkisk restaurang är på väg att öppna under 2023.

Förslaget klubbades alltså igenom av Stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet 20 juni 2023.

— Det här arbetet inleddes av Centerpartiet redan under det tidigare styret och vi tycker tanken är intressant. Vi hoppas att det här kan bli ett sätt att bättre utnyttja vattnet i Göteborg och samtidigt göra Lindholmen mer levande även utanför kontorstid, säger Johannes Hulter (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Centern själva är inne på att de hoppas att studenter ska få ta plats på husbåtarna i Lindholmshamnen:

— Dagens beslut innebär ett snabbspår för ett helt nytt bostadsområde på älven. Centerpartiet har länge drivit att fler göteborgare ska kunna bo på husbåtar. Det känns därför fantastiskt att vi nu har en lämplig plats på Lindholmen. Min förhoppning är att husbåtarna blir studentbostäder, då området ligger alldeles i anslutning till Campus. Seriösa aktörer har redan visat intresse för planerna. Förutom bostäder är det viktigt att ett eller ett par av husbåtarna blir publika verksamheter, exempelvis kaféer och restauranger, säger kommunalråd Emmyly Bönfors (C).

Fotnot: I en tidigare version av den här texten stod det att Calere Fastighets AB:s krogbåt stoppats av Älvstranden Utveckling som meddelar att det snarare pausades och fortfarande planeras att bli av.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: