Wannholts ilska mot planerade cykelbanan på Hisingen: ”Lummig stadsgata blir en ful trafikkorridor”

Nu ska staden ta beslut om att bygga så kallade citybuss-stråk och pendelcykelbanor genom Eriksberg. Men förslaget som kommunfullmäktige ska ta beslut om får våldsam kritik från Demokraternas kommunalråd:
— De går fram med en bandtraktor i gaturummet när de tar beslut om att riva upp och skövla äldre etablerade träd för att dra fram sin cykelmotorväg. En lummig stadsgata blir en ful trafikkorridor, säger Martin Wannholt.

På torsdag i nästa vecka (21 mars) kommer Göteborgs kommunfullmäktige ta beslut om staden ska bygga om Östra Eriksbergsgatan, som knyter ihop Eriksberg med Sannegården, för Citybuss. Detta enligt stadens modell som använts i andra stadsdelar (se exempelvis Hisings Backa och Lindholmen) ett första steg mot att bygga spårväg på den sträckan. Citybuss-stråk innebär att bussarna får en egen körbana som byggs så att spårväg kan dras på samma sträcka framöver.

Men det är inte själva citybuss-filen som skapar ilska i stadshuset, utan cykelbanan bredvid.

Stadsledningskontoret beskriver bakgrunden till den här satsningen med att hela Lindholmen växer och att det därför behövs en forts stadsutveckling vid bland annat Eriksberg: ”Kollektiv- och cykeltrafiken behöver därför utvecklas i stråket vid Eriksberg, in mot Lindholmen och anpassas för de resandes behov. Syftet med projekt Citybuss Norra Älvstranden västra och nordvästra är att effektivisera kollektivtrafiken längs den aktuella sträckan samt möjliggöra för en eventuell framtida spårväg”, skriver de i underlaget till beslutet.

Tanken är att man ska skapa en sammanhängande pendelcykelbana från Älvsborgsbron till Hisingsbron.

Demokraterna anser däremot att pendelcykelbanan samt sammanhängande breddning av vägen för att husera densamma kommer medföra ”stora förändringar för Hisingsborna, i synnerhet Eriksbergsborna”.

Partiet har tillsammans med övriga oppositionen (M, L, KD och SD) ställt sig emot förslaget från styrande rödgröna blocket:
— Det är bedrövligt att de rödgröna och stödhjulet C återigen kör över göteborgare när deras utopiska lösningar ska landa i lokalsamhället, dundrar Martin Wannholt (D).

Så här ser Östra Eriksbergsgatan ut i dag.

Demokraterna menar att förslaget som nu kan röstar igenom kommer innebära att gatan får en utformning som påminner mer om en trafikled och att gatan därmed rensas på stadsliv och grönska. De hänvisar även till att stadens eget underlag visar att hastigheterna blir högre med detta förslag och att trafiksäkerheten för cyklister försämras.

— De går fram med en bandtraktor i gaturummet när de tar beslut om att riva upp och skövla äldre etablerade träd för att dra fram sin cykelmotorväg. En lummig stadsgata blir en ful trafikkorridor. Dessutom är deras förslag 25 miljoner kronor dyrare än det varsamma alternativ där träden räddas som Demokraterna föreslår. Det är rent kommunalt slöseri, säger Demokraternas kommunalråd Martin Wannholt.

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen och medfinansieras av stad och region

Stadsledningskontorets förslag som kommunstyrelsens majoritet gett grönt ljus för skulle innebära en projektbudget på 195 miljoner kronor, varav Göteborgs stads del skulle kosta 60 miljoner kronor. Oppositionens förslag är att genomföra förändringar som i stället skulle kosta 178 miljoner kronor varav stadens del skulle kosta 47 miljoner kronor, allt enligt 2016 års prisnivåer.

Projektet med Citybuss och pendelcykelväg har medfinansieringen från staten och Västra Götalandsregionen enligt Sverigeförhandlingen vilket gör att man räknar utifrån de kostnader som kalkylerats redan med 2016 års prisnivåer. Denna medfinansiering av stat och region beräknas till totalt
cirka 135 miljoner kronor. Stadens finansiering i 2022 års prisnivå blir cirka 109 miljoner kronor.

De styrande rödgröna partierna (S, V och MP) medger i sitt yttrande om förslaget att en del växtlighet i Eriksberg skulle bli lidande, men att de hoppas kunna rädda dessa träd:

”Det rödgröna styret ställer sig positiva till genomförandebeslutet för Citybuss och pendlingscykelbana på norra älvstranden. Vi ser dock att ett antal träd försvinner som följd av projektet. I framtiden bör exploateringsnämnden, där det är möjligt, undersöka alternativ som möjliggör en flytt av träd före att träden fälls. För att ekonomiskt motivera detta skulle man exempelvis kunna använda sig av alnarpsmodellen. Träd i stadsmiljö har flera syften och värden, varav flertalet kan vara svåra att bedöma
eller värdera objektivt. Alnarpsmodellen används nationellt för att kunna ekonomiskt värdera urbana träd. Modellen bygger på få, och endast objektiva, parametrar som samtliga är väl förankrade i verkliga prissättningar av träd.”

Markus Hankins
markus@helahisingen.se
Foto: Göteborgs Stad/Pressbild Demokraterna/Google Street View

LÄS MER: