BILDERNA: Så blir bostäderna och äldreboendet i Backa

70 nya bostadsrätter och ett äldreboende i Hisings Backa får grönt ljus av Stadsbyggnadskontoret.
— Det blir ett lite annorlunda hus. Tanken är att anknyta lite till den byggnadsstil som var 1960 – med vit puts och stramt formade fasader, har projektuvecklaren Karl Malmqvist tidigare sagt om projektet.

Planen är att bygga våningshus med fem, sju och nio olika plan på St. Jörgens väg 8 i Hisings Backa. Här ska det finnas plats för 70 bostadsrätter, där samtliga lägenheter ska ha balkong eller terrass som vetter mot väster. Dessutom ska ett nytt äldreboende upprättas på platsen med ytterligare 80 bostäder.

Totalt omfattar planområdet 1 hektar mark och är beläget i Sankt Jörgens gamla sjukhusområde i Backa.

”Projektets syfte är också att bidra till en minskad bostadsbrist och möjliggöra för bostäder i ett kollektivtrafiknära läge”, skriver Stadsbyggnadskontoret i projektplanen.

Planområdet (blå figurer) vid Sankt Jörgens väg. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Illustrationsbilder på planerad bebyggelse i det västra området. Illustration: Skanska Teknik.

Ska ta inspiration från befintliga byggnader med deras ”enkla geometriska former och inslag av institutionsmiljö”

Det är i västra delen av området som byggnaderna ska upprättas. I planeringen ska befintliga byggnader i området fungera som utgångspunkt för visionen, med sin ”funktionalistiska arkitektur, med enkla geometriska former och inslag av institutionsmiljö, där byggnaderna är friliggande med grönyta i söder som ansluter till parkområde i sydväst”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Det har tidigare funnits ett stort kulturhistoriskt värde i att bevara delar av S:t Jörgens sjukhus, med anslutande park- och grönområden, som finns på platsen:

”Trots att de flesta av de äldsta byggnaderna rivits utgör S:t Jörgen en kulturhistoriskt värdefull miljö som speglar vårdinrättningens utvecklingen under omkring 100 år”, står det i bevarandeprogrammet från 1999.

Området etablerades under 1800-talets andra hälft – många byggnader har redan rivits

Det var år 1872 som Göteborgs Hospital stod färdigbyggt på platsen. 1928 ändrades namnet till S:t Jörgens sjukhus och de äldsta delarna av byggnaden revs redan under 1960-talet. Sedan dess har ytterliga delar demonterats och inför det här projektet konstaterar Stadsbyggnadskontoret att den byggnad som nu ska rivas – som tidigare var sjukhusbyggnaden och nu kontor – inte längre har ett kulturhistoriskt värde.

”Genom kommunens senaste kommunala bevarandeprogram från 2017 har byggnaden som nu avses rivas dock fortsatt inte pekats ut som särskilt bevarandevärd, till skillnad från de tre sammanbyggda fd sjukhusbyggnaderna belägna strax norr om byggnaden. Byggnaden utgör ändock en del i berättelsen om områdets framväxt, användning och arkitekturhistoria, men den är inte den enda representanten från tredje utbyggnadsvågens vårdbyggnader”, skriver Stadsbyggnadskontoret i sitt utlåtande.

Höghuset vid panncentralen sett från korsningen vid Sankt Jörgens väg. Bilden är framtagen ur en modell som är framtagen av Afry på uppdrag av exploatörerna.
Så här tänker man att gårdsmiljön ska se ut vid de nya bostadsrätterna. Illustration Skanska Teknik.
Inväntar beslut – kan börja byggas 2023. Foto: Göteborgs Stad.

Inväntar beslut – kan börja byggas 2023

Stadsbyggnadskontoret har nu föreslagit att byggnadsnämnden ska tillstyrka planbeslutet. Därefter väntas ett slutgiltigt beslut i byggnadsnämnden före byggandet påbörjas.

— Det blir snyggt och ett lite annorlunda hus. Tanken är att anknyta lite till den byggnadsstilen som var 1960- med vit puts och stramt formade fasader. Vi vill ha lite av det formspråk som varit från det hus som står där i dag, har Karl Malmqvist, Skanska nya hems projektutvecklare, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Vy från väster längs Sankt Jörgens väg. Foto: Skanska Teknik.
Exempel på hur fasaden kan komma att se ut. Bilden är framtagen av Sandellsandberg.
Illustration av fastigheten Backa 210:7 med enbart bostadshus. Illustrationen är framtagen av Skanska Teknik.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: