BILDEXTRA: 100-tals lägenheter ska byggas i Eriksberg – planerar även nya butikslokaler

Över 800 bostäder, handel och studentlägenheter ska byggas i Eriksbergsdockans inre del. Det är den sista obebyggda delen i området.
— Mestadels är det lägenheter men det handlar även om förskola, handel och studentbostäder, säger Erik Wikström, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Den 13 december fick Älvstranden Utveckling positivt planbesked för att utveckla den sista obebyggda delen norr om Eriksbergsdockan vid Västra Eriksbergsgatan. Tillsammans med Fastighetskontoret har de nu tagit fram ett gemensamt förslag på vilka typer av byggnader man vill se i området.

Sammanlagt handlar det om ungefär 850 lägenheter, 100 studentlägenheter, en förskola och ytterligare plats för andra bostäder som Bmss (bostäder för särskild service), småhus och radhus.

— Mestadels är det lägenheter, det är en stor del i planförslaget. Vi har bedömt att man skulle kunna rymma omkring 800-850 bostäder i planförlaget. Det är tidigt i processen, men vi bedömer att det kan ligga där någonstans, säger Erik Wikström, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Den röda ringen markerar det område som nu ska bebyggas. Foto: Lantmäteriet.
Vy från Bratteråsparken, med de nya byggnaderna som ramar in platsen. Visionsbild: White arkitekter.

Ska omvandlas till Citybusstråk och stadsgata med effektiv kollektivtrafik

Planen rymmer även ett 2 400 kvadratmeter stort område för handel. Att Eriksbergsdockans inre del ännu inte har bebyggts beror på att man planerar att flytta hamnbanan och förlägga en ny tunnel under 2022 till 2024.

”Västra Eriksbergsgatan kommer att omvandlas till Citybusstråk och förutsättningar finns då för en stadsgata med effektiv kollektivtrafik”, skriver Fastighetskontoret i ansökan.

Vidare tror man att den nya bebyggelsen kommer att ha en positiv inverkan på stadens ekonomi och att den tätare stadsbebyggelsen kommer vara positiv för området:

”Ny bebyggelse i området innebär en stor potential att binda ihop de östra och västra delarna av stadsdelen genom en tät stadsmässighet, koncentrerad kring tydliga stadsmässiga tyngdpunkter: Eriksbergsdockans inre del, den norra porten mot Säterigatan, den täta stadsbebyggelsens avslut västerut samt den nya hållplatsen för Citybussen” står det i planförslaget. 

Vy från cirkulationsparken längs Västra Eriksbergsgatan. Hållplatsen och ny stadsbebyggelse ligger i förgrunden, och en av de högre husen i fonden vid entréplatsen. Visionsbild: White arkitekter.
Bostäder planeras längs med Västra Eriksbergsgatan med en förskola närmast Krokängsparken. Visionsbild: White arkitekter.

Vattennära rum kring Dockan och hamnpromenaden samt ytor med gräs

Närmast den stora Krokängsparken planeras en förskola, som kommer att få en ny entré in till parken. Visionen för utbyggnaden är att det ska rama in området kring Dockan och binda ihop byggnaderna med Krokängsparken.

Mellan byggnaderna och kvarteren vill man skapa gröna kopplingar, som anläggandet av gräs exempelvis, mellan vattnet och Krokängsparken. Dessutom planerar man ett vattennära rum kring Dockan och hamnpromenaden, och skyfallshanteringen sker då via Säterigatan ner till Dockan.

”Området ger möjlighet att utöva ett rikt frilufts- och fritidsliv, då det gränsar till Krokängsparken med både skog, gångvägar och en bollplan. I omedelbar närhet finns även Eriksbergs promenadkajstråk i direkt anslutning till vattnet. Färjenäsparken ligger också inom nära promenadavstånd”, skriver man i planförslaget.

Efter ett positivt planbesked i Fastighetsnämnden före jul inväntas nu besked i byggnadsnämnden.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Röd yta är kommunalt ägd mark. Vit linje markerar projektutvecklingsyta. Foto: Lantmäteriet.
I hela planområdet görs plats för gröna kvaliteter på gårdar och på takterasser. Utrymmet mellan byggnaderna och kvarteren skapar visuella och gröna kopplingar mellan vattnet och Krokängsparken, och bildar en ny entré till parken. Ett vattennära rum skapas kring Dockan och hamnpromenaden, och skyfallshantering sker via Säterigatan ner till Dockan. Visionsbild: White arkitekter.

Redaktionen
tips@helahisingen.se