Bildextra: Här grävs det historiska Hisingen fram ”Gravar med brända ben”

Här bodde Hisingsbor för 11 500 år sedan. Arkeologer undersöker just nu på uppdrag av Länsstyrelsen fyra fornlämningar på Hisingen. Teamet har hittat yxor, gravar, huskonstruktioner och en stensättning:
— I den har vi bland annat hittat två gravgömmor med bränt ben, säger arkeologen Imelda Bakunic Fridén till HelaHisingen.se
om en av fyndplatserna.

Platsen för utgrävningarna är Sörred och Björlanda på Västra Hisingen. Arkeologer från Rio Göteborg Natur-& kulturkooperativ jobbar på uppdrag av Länsstyrelsen. På tre av ”lokalerna” är arkeologerna klara med fältarbetet, men undersökning pågår fortfarande på en av fornlämningsplatserna.

Björlanda 205. Cathrine Färnström Andersson och Thomas Johansson.

— Raä Björlanda 205 är en stensättning, en form av grav, som är beläget på krönet av ett bergsparti. I den har vi bland annat hittat två gravgömmor med bränt ben, lite keramik och en del flinta i en bergsskreva. Vi ska skicka prover på analys och särskilt intressant är om riter kopplade till stensättningen kan ses och förstås. Sannolik datering är äldsta järnålder (500fkr – 400 ekr) på dessa typer av fornlämningar, säger Imelda Bakunic Fridén.

Björlanda 592.

Raä Björlanda 592 är registrerat flatmarksgravfält, med dateringar från förromersk järnålder (500 fkr- år 0).

— Platsen har förundersökts vid ett tidigare tillfälle då bland annat en urnebrandgrav togs in, vi har sedan dess hittat ytterligare sex gravar på platsen, urnebrandgrav såväl som brandgravar, säger Imelda Bakunic Fridén.

Bronsålders-bosättning

Andra typer av arkeologiska spår, exempelvis kokgropar, gropar och stolphål har också hittats på platsen, dessa behöver nödvändigtvis inte ha med gravfältet att göra, utan kan eventuellt knytas an till den närliggande ”Röra boplatsen” (som undersöktes på 1960-talet, beläget under nuvarande Sörredsvägen) som bland annat är daterad till bronsåldern. 

Arkeologer från vänster: Imelda Bakunic Fridén, Amanda Azzopardi, Karin Berggren.

Raä Björlanda 593 är ett boplatsområde med flera brukningsfaser, från yngre stenåldern (2400-1800fkr) och järnåldern (500fkr – 400ekr). 

— Hundratals anläggningar/spår har hittats på platsen, som vittnar om att minst ett stolpbyggt hus har funnits här, säger Imelda Bakunic Fridén.

Skivyxeboplatsen. Thomas Johansson, Karin Olsson, Magnus von der Luft.

Skivyxeboplatsen L2019:6259

— Fjärde fornlämningen är en nyupptäckt som upptäcktes vid svampplockning, Hensbacka boplats, från  äldsta stenålder, cirka 11 500 år sedan. Undersökningen har nyligen påbörjats och fynd av flinta har påträffats på platsen. Bland annat kärnor, avslag, pilspets och en skivyxa. Platsen kommer att undersökas i ytterligare två veckor, säger Imelda Bakunic Fridén.

Björlanda 593. Stolphål är spår efter huskonstruktioner.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: