Då kan tvärförbindelsen i Torslanda börja byggas – ”Finns risk att det kan bli överklagat”

Tvärförbindelsen i Torslanda har länge varit en utdragen fråga. Men nu jobbar samtliga inblandade parter på att få till de sista förberedelserna för detaljplanerna.
— Det finns en förhoppning att få ett samrådsbeslut i augusti. Men det finns osäkerheter kring det, säger Sirpa Antti-Hilli
, konsultsamordnare och ansvarig för ärendet på Stadsbyggnadskontoret.

I oktober 2020 gavs uppdraget att ta fram en detaljplan för tvärförbindelsen genom Torslanda, Lilleby och Syrhåla. Efter flera utredningar var Göteborgs stad fast besluten om att bygga bort trafikkaoset på 155:an och genom Torslandas centrum.

— Det är en besvärlig trafiksituation, det har det varit väldigt länge. Om vi inte får till tvärförbindelsen, kan vi inte utveckla Torslanda med nya bostäder. Tvärförbindelsen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling i Torslanda, säger Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare och ansvarig för ärendet på Stadsbyggnadskontoret.

Det som utreds är området genom nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet. Nu pågår fortfarande det sista arbete med att ta fram underlagsmaterial och utredningar som ska ligga till grund för detaljplanen.

— Det är ett stort utredningsarbete som har varit på gång i ett och ett halvt år. GFS:en börjar bli klar, efter att ha varit på granskning internt inom kommunen.

Arbetar mot att underlaget lämnas in efter sommaren – ”Avhängigt av artskyddsutredning”

Parallellt har Trafikkontoret arbetat med GFS:en, en genomförandestudie för tvärförbindelsen, i syfte att utreda det föreslagna alternativet för tvärförbindelsen.

— Arbete pågår för att ta fram en planbeskrivning och en plankarta. När det är klart ska beslut tas i Byggnadsnämnden om att gå ut på samråd med detaljplanen, säger Sirpa Antti-Hilli.

När kan det ske?

— Det är avhängigt av en pågående artskyddsutredning, men vi siktar på att kunna få till ett samråd under hösten. Det finns en förhoppning att få ett samrådsbeslut i augusti. Men det finns osäkerheter kring det.

Om det går ut på samråd under hösten, när kan första spadtaget ske?

— Det beror på. Vi hoppas på en antagen plan i första eller andra kvartalet 2024. Men en detaljplan kan överklagas och det här är en plan som påverkar ganska många, så det finns en risk att det kan bli överklagat, säger Sirpa Antti-Hilli och fortsätter:

— Trafikkontoret tror att byggnation av tvärförbindelsen kan starta 2025.

Vilka skulle kunna överklaga?

— De som bor i Älvegårdsområdet, som är vana vid den låga trafiken som är där i dag, som kanske inte är nöjda med den tvärförbindelse som är tänkt med ökad trafik.

Alternativa vägsträckningar som presenterades i Byggnadsnämnden 2020. Här ansluter förbindelsen i norr till Nya Älvegårdsvägen och i söder till Bulyckevägen. Foto: Göteborgs stad.

Finns oro bland de som bor i området – buller, förstörd natur och skydd för inbrottstjuvar

Huvudsyftet med Tvärförbindelsen är att avlasta den ansträngda trafiksituation som finns.

— Syftet är att avlasta Kongahällavägen, som har en väldigt ansträngd trafiksituation speciellt på morgonen och eftermiddagen med långa köbildningar. Även vid Torslanda torg och neråt är det en väg och om det är trafikköer så kommer inte räddningstjänsten fram om det ska göras en utryckning.

Samtidigt finns en oro från boenden i området. I dialogmöten mellan Göteborgs stad och de boende och verkande i Torslanda i somras framkom att det fanns frågor kring buller i bostäder och trädgårdar. Men det fanns även oro om att bullerplank skulle kunna ge insynsskydd för inbrottstjuvar och att vägen kunde bli en barriär för ridklubben, något som Hela Hisingen har skrivit om tidigare:

“Mycket av diskussionerna under dialogerna har handlat om förhöjda bullernivåer som den nya tvärförbindelsen medför. Det finns en stor oro för buller i bostäder, träd- gårdar, skolmiljöer samt i naturområden. Det finns en oro om att rådande lagstiftning inte är tillräcklig utan kommer att ge bullriga miljöer. Oro finns för att bullerskärmar ger skydd för inbrottstjuvar”, skrev Torslanda tvärförbindelse NU i sin rapport från sommarens dialogmöten.

Diskussioner har pågått sedan 2007 – men den här gången ska det vara genomförbart

Tvärförbindelsen har varit debatterad ända sedan 2007, då det fanns en annan detaljplan ute på samråd.

— Men det visade sig att det var så stora naturvärden att man kom fram till att det inte var möjligt att gå vidare i ärendet. Då bedömde man att det inte var genomförbart på grund av ekonomiska skäl. Delar av vägen hade fått byggas som en bro för att in påverka naturvärden i området.

Men nu tror ni att det är genomförbart?

— Utifrån det här förslaget har vi en bedömning att det är genomförbart.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: