Oron: Buller, fortkörning och förstörd natur kring Torslanda tvärförbindelse

Nu är planeringen av Torslandas nya tvärförbindelse som ska stå klar under 2024 inne i en ny fas. I dialogmöten mellan Göteborgs stad och de boende och verkande i Torslanda framkommer att boende i området har en serie orosmoln. Buller i bostäder och trädgårdar, men även oro om att bullerplank kan ge insynsskydd för inbrottstjuvar och att vägen kan bli en barriär för ridklubben – är sådant som lyfts.

I oktober 2020 berättade vi på HelaHisingen.se hur planerna såg ut för Torslandas nya tvärförbindelse. Då gavs uppdraget för att ta fram en detaljplan för tvärförbindelse genom Torslanda, Lilleby och Syrhåla. Efter flera utredningar om saken var Göteborgs stad fast besluten om att bygga bort trafikkaoset på 155:an och genom Torslandas centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny tvärförbindelse, mellan Kongahällavägen och väg 155 i Torslanda. Grundtanken är att avlasta trafiken både på på Kongahällavägen samt genom centrala Torslanda.

Torslandas nya tvärförbindelse. Foto: GÖTEBORGS STAD

En tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155 har utretts vid flera tillfällen tidigare och det har även den här gången funnits flera alternativa platser där tvärförbindelsen hade kunnat byggas, men nu ansågs den bli mest lämplig om den byggs mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155. Tvärförbindelsen syftar till att avlasta trafiken på Kongahällavägen och genom Torslanda centrum. Syftet är också att ge bättre förutsättningar för de prioriterade trafikslagen (kollektivtrafik, gång och cykel).

Det händer: Dialog med Volvo, arkeologiska undersökningar och framtagande av detaljplan

Från mitten av april 2021 och en dryg månad framåt genomfördes en arkeologisk utredning i området. Dessa utredningar har inte påverkat framkomligheten eller trafiken, så de har genomförts utan att de flesta Torslandabor eller förbipasserande lagt märke till dem.

Här är en lista med annat som gjorts hittills i tvärförbindelse-projektet:

 • Norconsult har handlats upp för att genomföra genomförandestudien.
  Arbetet delas upp i fyra skeden:
  1. Förutsättningsanalys
  2. Skissfas
  3. Utforma vägförslag
  4. Redovisning
 • Trafiksimuleringar för att bedöma kapaciteten i Kongahällavägen – Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet har genomförts.
 • Dialog med Volvo har påbörjats för att konstruktivt tillgodose gemensamma intressen då Volvo är en viktig intressent i Syrhålamotet och Bulycke.
 • Parallellt med Genomförandestudien har Stadsbyggnadskontoret påbörjat arbetet med att ta fram detaljplan för tvärförbindelsen.
 • Dialog med Trafikverket har påbörjats för att hitta gemensamma lösningar i Syrhålamotet.
Tidplanen för Torslandas tvärförbindelse. Klicka/tryck på bilden för större version.

Vidare har även dialogmöten med de som bor och verkar i området har hållits under juni 2021, bland annat med lokala föreningar och aktörer som lyft farhågor och frågetecken kring planerna för tvärförbindelsen. I Facebook-gruppen ”Torslanda tvärförbindelse NU” beskrivs de frågor som lyfts. Bland annat har framkomlighet för skolskjuts, dålig kollektivtrafik i området och bullerfrågan (där många lyft oro för ökade bullernivåer när tvärförbindelsen står kvar) varit tongivande.

Men det finns även önskemål om att fartkameror ska placeras i området där tvärförbindelsen ska gå – för att detta inte ska bli en sträcka där för höga hastigheter hålls i trafiken. En del boende i området upplever att det redan i dag körs i höga hastigheter på de vägar som finns där i dag.

Oron: Ökat buller, fortkörning och förstörd natur

I gruppen rapporteras att Göteborgs stad under dialogmötena har berättat att de strävar efter att bygga vägen utan höga banker eller djupa skärningar, för att behålla landskapsbilden så mycket som möjligt. Från boendehåll finns även önskemål om att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram för tvärförbindelsen. Göteborgs stad har just nu en pågående dialog med Länsstyrelsen om detta.

Ett annat orosmoln är att den lokala ridklubben, Bulycke Ryttarförening, är orolig att tvärförbindelsen ska skärma av deras ridvägar så att de inte ska kunna nå övriga delar av Torslanda. Men framför allt har en återkommande fråga på mötena varit frågan om hur ökad trafik i området kan leda till ökat buller:

”Mycket av diskussionerna under dialogerna har handlat om förhöjda bullernivåer som den nya tvärförbindelsen medför. Det finns en stor oro för buller i bostäder, träd- gårdar, skolmiljöer samt i naturområden. Det finns en oro om att rådande lagstiftning inte är tillräcklig utan kommer att ge bullriga miljöer. Oro finns för att bullerskärmar ger skydd för inbrottstjuvar”, skriver Torslanda tvärförbindelse NU i sin rapport från sommarens dialogmöten.

Detaljplansarbetet väntas alltså pågå även in under 2022, då man ska börja upphandla bolagen för själva produktionen av tvärförbindelsen. Om inga oväntade förseningar inträffar ska Torslandas nya tvärförbindelse sedan byggas under 2023-2024 för att stå klar för användning från 2025.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: