Höga halter av radongas i bostäder – ”Att åtgärda problemen har bedömts vara för dyrt”

Flera bostadshus i Lundby visar höga halter av radon. Därför planerar nu kommunen att ersätta dem samt bygga högre hus på platsen.
”Att åtgärda problemen har bedömts vara för dyrt varför dessa ska ersättas med nya flerbostadshus”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret har lämnat förslag till att genomföra samråd angående byggandet av bostäder vid Drakblommegatan inom stadsdelen Kvillebäcken i Lundby. Med samrådet ska man samla in synpunkter och information kring planförslaget.

Bakgrunden tär att det nu finns tre flerfamiljshus i blåbetong i området som uppvisar radonhalter över tillåtna gränsvärden:

”Det är höga gammastrålningsnivåer på grund av blå lättbetong från både ytter och innerväggar på alla våningsplan. Långtidsmätningarna som är utförda i lägenheter på våning 1-3 visar att det finns höga radongashalter även på högre belägna våningsplan”, skriver Stadsbyggnadskontoret i planbeskrivningen.

Detaljplan för området. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Sexvåningshus – ska få mer stadsmässig karaktär och bättre boendemiljö

Den huvudsakliga källan till de uppmätta radongashalterna bedöms vara det faktum att byggnaderna är gjorda av blå lättbetong och att åtgärda problemen bedöms vara för dyrt. Därför föreslås i stället nya bostäder på platsen.

Det område som berörs ligger vid korsningen mellan Björlandavägen och Wieselgrensgatan i stadsdelen Kvillebäcken, ungefär 800 meter norr om Wieselgrensplatsen. Marken består av tre lamellhus med fyra våningar och 161 lägenheter, samt parkeringsplats.

I tjänsteutlåtandet föreslås att det i stället byggs sexvåningshus, i två halvslutna kvarter:

”Bebyggelsen får på detta sätt en mer stadsmässig karaktär och en bättre boendemiljö med avseende på trafikbullret och luftmiljön från de båda närliggande gatorna”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Visionsbild för de nya bostäderna. Foto: Kjellander Sjöberg/Stadsbyggnadskontoret.
Planområde markerat med röd streckad linje. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Kan börja byggas 2024 – viktigt med gårdsplaceringen för en trygg miljö

Området som berörs är ungefär 1,1 hektar stort och ägs av det kommunala bolaget Göteborgs Stads Bostads AB. De nya bostäderna skulle bland annat bidra till större gårdar:

”Placeringen av byggnaderna samt entréer mot Wieselgrensgatan och Björlandavägen bidrar till trygga och aktiva gator och möjliggör för två stora gårdar. Entréerna föreslås vara genomgående för att enkelt nå gårdarna”, står det i planbeskrivningen.

Förväntad byggstart är andra kvartalet av 2024, med ett färdigställande tre år senare.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: