JÄTTEUTBYGGNADEN: Så ska superfängelset på Hisingen utformas

Skogome kriminalvårdsanstalt ska byggas ut på en 60 000 kvadratmeter stor yta. Hit skickas dömda sexualbrottslingar från hela Sverige och därför behövs större utrymmen och fler platser.
— Det är relativt hög genomströmning i kombination med strängare sexualbrottslagstiftning i samhället som gör att man behöver fler platser, säger Anna Samuelsson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Utbyggnaden av Skogomeanstalten på Lillhagsvägen på Hisingen har nu fått positivt planbesked i byggnadsnämnden. Det innebär att en detaljplan för projektet ska startas och att man bestämmer den exakta utformningen av hur anstalten ska bli större.

Bakgrunden till utbyggnaden är en akut platsbrist de senaste åren. Den nuvarande anstalten har rum för ungefär 190 personer. Enligt det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter Sverige AB, som gjort den ursprungliga ansökan, behöver den kapaciteten utökas till minst 340 platser.

— Specialfastigheter skriver att det dels är relativt hög genomströmning i kombination med strängare sexualbrottslagstiftning i samhället som gör att man behöver fler platser, säger Anna Samuelsson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Ansökans skissförslag och tänkt utbyggnadsområde. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Cellerna har inte byggts om sedan 1950-talet – intagna ska få egen toalett

De befintliga så kallade bostadspaviljonerna byggdes på 1950-talet och bedöms inte längre hålla med hänsyn till säkerhet, brand och arbetsmiljö. Därför planeras dessa att ersättas med nya bostadshus samtidigt som ytterligare nya bostadshus behöver uppföras ”för att klara av kapacitetsökningen” står det i förprövingsrapporten. I de nya cellerna som byggs kommer de intagna att ha garderob, toalett, säng och skrivbord.

Den nya bebyggelsen för bostadshusen är tänkt att vara 24 000 kvadratmeter. Totalt kommer den nya Skogomeanstalten att kräva en markarea på 60 000 kvadratmeter, varav 31 000 kvadratmeter är på kommunal mark.

Man planerar också att bygga ett nytt inre och yttre stängsel, medan den befintliga huvudinfarten från Lillhagsvägen kommer stå kvar.

Skogomeanstaltens geografiska placering. Här är hela området markerat, inklusive utbyggnaden. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Kan finnas fornlämningar i området – behöver utreda exakta området för anstalten

Innan man kan gå vidare behöver dock en del saker redas ut, som exakta kantlinjer för den nya anstalten.

— Det finns frågor som vi måste utreda mer. Bland annat natur- och miljöfrågor kopplade till Lillhagsbäcken.

Det handlar om att utbyggnaden sker nära diken, vattendrag och stenmurar som lyder under biotopskydd i jordbruksmark. När sådana naturvärden ska exploateras behöver det göras enligt Länsstyrelsens process. Bland annat förekommer skyddade fåglar i området, som den mindre hackspetten.

— Det kan hända att man behöver komprimera förslaget något.

Bilden visar vilken mark Specialfastigheter respektive kommunen äger. Sökandes fastighet visas med blå linje och röd linje är kommunal mark. Foto. Stadsbyggnadskontoret.

Sedan är det arkeologiska fynd som behöver utredas.

— Det finns kända fornlämningar runtom i området och innan man bestämmer planområdet så behöver man undersöka om det finns okända fornlämningar där.

När de frågorna är utredda, beräknar man kunna sätta igång med detaljplanen nästa år. Tanken är att den nya anstalten kommer kunna generera ungefär 120 årsarbetstillfällen.

Flygbild över Skogomeanstalten. Foto: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: