Nu börjar byggandet av Hisingens nya spårväg – ”Behövs för att kunna hantera de ökade resemängderna”

Nu är det bestämt när byggandet av Hisingens nya spårväg ska börja. Målet är att minska trafiken i de centrala delarna av Göteborg samt knyta ihop staden över Göta älv.
— På mycket längre sikt kommer det finnas en anslutning av den här spårvägslinjen till tunneln ner i älven, Lindholmsförbindelsen, men den försenades nu med ett par år, har David Palmqvist, projektledare på Trafikkontoret, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Det här är den första utbyggnaden av spårvagnsnätet på Hisingen sedan 1950-talet. Den nya spårväg som nu ska läggas går från Hjalmar Brantingsgatan vid Hisingsbron till Skatberget i Lindholmen. Linjen kommer att ha tre hållplatser: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen.

Och nu är det bestämt när första spadtaget ska tas: 5 juni klockan 14 vid Frihamnsporten i Frihamnen. Samtidigt kommer det att hållas en ceremoni som en del av jubileumsutställningen Prototyp – som i sin tur är en del av Göteborgs jubileumsfirande.

Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan. Foto: Göteborgs stad.

Kommer innebära vissa förändringar i strukturen – fotgängare och cyklister leds om

På Lindholmen placeras spårvägen i ett redan befintligt stråk i Lindholmsalléns mitt, där gång- och cykelväg finns i dag. Det medför alltså vissa förändringar i strukturen, då den trafik, fotgängare och cyklister, som använder stråket i dag behöver ”ledas om”.

Stadsbyggnadskontorets plan är att spårvagnsspåren genom Lindholmen kommer att gå på gräsbevuxen bana, med undantag av passager över spårvägen samt vid hållplatslägen där markbetong eller liknande material ska användas. Ändhållplatsen med vändzon ska placeras nedanför Skatberget. På sikt kan spårvägen även gå över till fastlandet:

— På mycket längre sikt kommer det finnas en anslutning av den här spårvägslinjen till tunneln ner i älven, Lindholmsförbindelsen, men den försenades nu med ett par år, har David Palmqvist, projektledare på Trafikkontoret, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Den nya spårvägssträckan får tre hållplatser.  

Ska stå klart årsskiftet 2025/2026 – ”Viktig förutsättning för att knyta samman staden”

Stadsbyggnadskontoret skriver vidare i detaljplanen att spårvägen behövs, eftersom utvecklingen inom Frihamnen, Lindholmen och övriga Älvstaden kommer att generera ett ökat resandebehov till följd av ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser.

”En utbyggnad av kollektivtrafiknätet behövs för att kunna hantera de ökade resemängderna och är en viktig förutsättning för att uppnå visionen om att knyta samman staden på båda sidor om älven”, står det i detaljplanen.

Den är också en viktig förutsättning för att uppnå visionen om att knyta samman staden på båda sidor om älven:

”Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg”, skriver Göteborgs stad.

Centrala Göteborg om stadskärnan stannar söder om Göta Älv.
Centrala Göteborg om stadskärnan ska växa över till Hisingen.

Projekt ”spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen” är den första etappen i det större projektet ”Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen”. Och det här påbörjas alltså den 5 juni och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: