BILDEXTRA: Så ska Hisingens nya spårväg se ut – framtidsbilderna visar visionen *Särskild belysning *Vändslinga *Hållplatser

Göteborgs stad räknar med att befolkningsmängden kommer att öka på Lindholmen inom ett par år. Därför har man arbetat fram en plan för att möta det behovet genom stadstrafikens stomnät. En stor del är de kommande årens förändringar med den nya spårvägen samt citybuss Brunnsbo-Linné.

I det så kallade gestaltningsprogrammet har Göteborg stad tagit fram olika visionsbilder för området kring Lindholmsallén, där Hisingens nya spårvagnslinje ska gå om ett par år.

Göteborgs stad konstaterat att det redan i området finns både bostäder, kontor, skolor och universitet med forskning samtidigt som det pågår många byggen på Lindholmen. Ett av de är Karlatornet, med den omkringliggande Karlastaden – där ytterligare verksamheter är på gång, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare.

Visionsbild över Lindholmsallén med två esplanader för gångtrafik som knyts samman med befintliga och tillkommande stadsdelar runtomkring. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.
Visionsbild på framtidens hållplats med nya väderskydd i Lindholmen. Foto: Gottlieb Paludan Architects.

30 000 människor beräknas befinna sig på Lindholmen under en dag – kollektivtrafiken behöver möta upp behovet

Samtidigt konstaterar Stadsutvecklingskontoret att det förväntas bo 200 000 fler invånare i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille år 2035 jämfört med mitten av 2010-talet. 100 000 fler förväntas också jobba här. Siffror för just Lindholmen, har pekat mot att 30 000 människor kommer att befinna sig här eller jobba under en dag om ett par år.

För att möta det ökade antalet människor, behöver kollektivtrafiken anpassa sig. Ett led av det här är den nya spårvagnslinjen som ska gå från Hjalmar Brantingsgatan vid Hisingsbron till Skatberget i Lindholmen.

Visionen visar passagen/övergångsstället centralt i Lindholmsallén samt hur de parallella promenadstråken ska fungera. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.

Behövs ännu fler bostäder samt mer ”vistelsevänlig och omsorgsfull miljö med omsorg om människan”

Byggandet av den nya spårvägslinjen börjar först nästa sommar 2023 och beräknas vara klar 2025. Men redan nu påbörjas de första förberedelserna inför den utbyggnaden – genom förflyttningen av ett 30-tal träd längs med Lindholmsallén.

”Genom att fler och fler människor kommer att ha Lindholmsallén som sin livsmiljö på olika vis så är det angeläget att se på hur det är möjligt att sörja för att Lindholmsallén i framtiden kan erbjuda såväl boende som besökare och dagbefolkning en mer vistelsevänlig och omsorgsfull miljö med omsorg om människan”, skriver Stadsbyggnadskontoret i gestaltningsprogrammet.

Lindholmsallén i dag – området där spårvägen ska byggas. Foto: Hela Hisingen.
Visualisering som visar Lindholmsallén i enlighet med detta gestaltningsförslag, där en större andel av gatans yta tillgängliggörs för promenad och vistelse. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.
Vy mot hållplats Pumpgatan, sett från Nordöst. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.

Annorlunda belysning än i resten av Göteborg – ska ge inbjudande karaktär

Längs med esplanaderna, där spårvagnslinjen ska gå, föreslår Göteborgs stad flerskiktade vegetationsytor. Det innebär fler gröna ytor med större biologisk mångfald. Samtidigt poängterar man att Lindholmsallén ska få en unik karaktär och därför särskilja sig från övrig belysning i staden:

”All belysning ska ha hög visuell komfort och låg bländning. En utemiljö med låg bländning möjliggör fria vyer över området utan störande ljuspunkter. Gatubelysning ska bidrar till att skapa en säker och trygg miljö, både för trafikanter och för de som vistas intill gatorna”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Överblickande vy över pumpgatans hållplats. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.
Modulära strålkastarmaster ger torgytan vid Pumpgatan en egen karaktär. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.
Kartan visar sträckan för den nya spårvägen i Frihamnen – Lindholmen med pågående och laga kraftvunna detaljplaner samt tillkommande kopplingar och förbindelser. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.
Överblickande vy över en av gångpassagerna med integrerad murbelysning. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.

Samtidigt läggs fokus på den så kallade vändslingan – det område för spårvägssträckans temporära slutpunkt fram till att en ny spårvägskoppling till centrum byggs. Vändslingan ska markera entrén till Lindholmsallén som rum i staden.

”Men Vändslingan är också en plats som kommer vara en del i en vidare transformation av Lindholmen och med framtida spårvägskopplingar såväl vidare söderut som möjligen västerut”, skriver man i gestaltningsprogrammet.

Vy över Vändslingan, sett från nordöst. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.
Vy mot Hållplats Lindholmen, sett från nordöst. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: