Nu stoppas planerna: Ville skapa internationell skola i Torslanda – som ”granne” till Northvoltfabriken

När batterijätten Northvolt beslutade sig för att bygga företagets nya fabrik ihop med Volvo Cars i Torslanda var möjligheterna till internationell personal och utbildning en av orsakerna. Men nu stoppas den internationella skolan i närheten av den nya fabriken – då notan skulle bli alldeles för dyr för staden och skattebetalarna.

Etableringen av en internationell skola är en del i helheten kring den nya batterifabriken på Hisingen och arbetet för att få fram en lämplig tomt för detta pågår för fullt. Göteborgs stads Etableringsförvaltning samarbetar med Stadsbyggnadsförvaltningen för att identifierats ben lämplig tomt och få till en markanvisning för ändamålet.

Tills nyligen fanns planer på att skolan skulle byggas vid ett industriområde i Torslanda – något som nu stoppas.

Det skånska bolaget Novum Samhällsfastigheter AB, som bland annat bygger skolor runt om i landet, tog fram ett underlag och skisser på en tänkbar internationell skola i Torslanda för Göteborgs stad. Fastighetskontoret genomförde sedan en så kallad lokaliseringsutredning för att hitta alternativ för placering av en internationell skola.

Den aktuella tomten som undersökts ligger öster om Torslandakrysset och begränsas av Torslandavägen och Flygfältsgatan i östra Amhult, cirka 1 kilometer från dagens Amhult centrum och omfattar fastigheten Bur 1:3 och del av fastigheten Röd 2:45.

På denna plats undersöktes förutsättningarna att bygga Torslandas nya internationella skola. Foto: GÖTEBORGS STAD

Marken är planlagd för Industri, Kontor samt Teknisk anläggning” innan dåvarande fastighetsnämnden beslutade att ansöka om planebesked för just utbildningslokaler på den aktuella tomten öster om Torslandakrysset.

Men nu blir det ingen markanvisning till Novum, då det villkorades med positivt planbesked – vilket stadsbyggnadskontoret inte kunnat ge. Orsaken till detta är att man under förprövningen av ansökan kommit fram till att platsen där man vill bygga den nya internationella skolan i Torslanda inte är lämplig.

Därför stoppar kommunen skolplanerna

Förslaget anses inte vara i linje med översiktsplanens rekommendationer vad gäller sådant som trafikbuller, skyfall, föroreningar i mark och man tycker helt enkelt inte att möjligheterna skapa en tillräckligt stor skolgårdsyta för 600 elever finns i området. Det skulle kosta Göteborgs stad alldeles för mycket för att få till förutsättningar för den här typen av skola här – vilket gör att den helt enkelt inte kan byggas.

Den nya Stadsbyggnadsförvaltningen anger också att skolans föreslagna placering påverkar både befintliga och framtida verksamheters möjligheter för utveckling i området. En ny bedömning för utveckling av området behöver ”tas på en strategisk nivå, fördjupad översiktsplan eller program och vara kopplat till transporter av farligt gods”.

Stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderar i stället att exploateringsnämnden nu ska utreda alternativa platser där skolan skulle kunna byggas. Men Exploateringsnämnden å sin sida anser att området bör utvecklas bort från rent industriområde, även om staden kommit fram till att den nya internationella skolan inte kan ligga där.

”Det idag industridominerade närområdet avses utvecklas mot blandstad i linje med översiktsplanen och program för centrala Torslanda. Den aktuella tomten öster om Torslandakrysset blir då intressant ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv och är en potentiell länk mellan Amhult och framtida utvecklingar i Bur och Syrhåla. Även om platsen nu ur olika aspekter bedömts olämplig för skola bör den alltså i framtiden vara aktuella att utveckla för annat än industriändamål för att på ett bra sätt bidra till en sammanhängande stad”, skriver man i sin bedömning.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: