Nya förslaget: Så här ska Backaplans nya parker utformas – Kvillebäcken utvidgas

Det här är del 15 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien hos HelaHisingen.se eller se de tidigare delarna av artikelserien nederst under den här artikeln.

Nu tas nästa steg i bygget av Backaplan – då Göteborgs stad ska klubba andra etappen i detaljplanen för området. Den nya stadsdelen ska växa fram och med det nya parker och en uppfräschning av befintliga parker. Här är de två största förändringarna som föreslås för området: Stadsdelsparken och Idrottsparken.

Mareld landskapsarkitekter och konstultföretaget Ramboll som specialiserar sig inom infrastruktur och samhällsbyggnad har på uppdrag av Göteborgs stad tagit fram ett förslag till hur grönområden och parker ska se ut i framtidens Backaplan. Som del av utvecklingen av Backaplan-området har ett detaljplanarbete pågått, som byggnadsnämnden ska ta beslut om 14 december 2021. Ett arbete som i slutet av oktober sammanfattades i en förslagshandling vid namn ”Parker i Backaplan (DP”)”.

Detaljplanen omfattar cirka 2 200 lägenheter, omkring 150 000 m2 centrumverksamheter, runt 22 000 m2 offentlig service (förskolor, skolor samt en idrottshall), och cirka 7 500 m2 kulturhus. Syftet med planen är utveckla en tät, grön och stadsmässig stadsdel, Hisingens centrum och en del av innerstaden.

”Det skapas attraktiva och tillgängliga stråk och kopplingar för gång och cykeltrafik till angränsade områden, befintliga och planerade, samt förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik. Backaplans historiska identitet som handelsplats består, men karaktären på bebyggelsen förändras. Här blir även restauranger, caféer och en stor kollektivtrafiknod  viktiga mötesplatser. Planen grundas på Vision Älvstaden och bygger på Program för Backaplan som beslutades i byggnadsnämnden våren 2019”, beskriver Göteborgs Stad projektet.

Visionsbild av ”Stadsdelsparken” längs Kvillebäcken vid Backaplan. Foto: GÖTEBORGS STAD

En viktig del av ”Framtidens Backaplan” är att förändra upplevelsen av området, i takt med att ”öar” med handelsplatser byts ut mot stadsbebyggelse. Göteborgs stad har velat spränga in nya grönområden och utöka befintliga sådana – för att skapa en attraktiv miljö i och omkring den stadsdel som är tänkt att växa fram mellan Brunnsbo och Kvillestan. I detaljplanen finns tre parker föreslagna, en större ”stadsdelspark” och två mindre så kallade ”bostadsnära” parker. En av dessa blir en ”Idrottspark”.

”Stadsdelsparken” ska ligga omkring det grönområde som redan i dag finns längs med Kvillebäcken, men är tänkt att både växa och utvecklas vidare.

Stadsdelsparken i framtidens Backaplan. Foto: GÖTEBORGS STAD

Allra närmast Kvillebäcken ska man ha en ”ekologisk kantzon”, bland annat för att skydda Hisingens unika och fridlysta växt Knölnaten som växer i Kvillebäcken. 30 meter ut från bägge ”stränderna” på Kvillebäcken föreslås en så kallas ”parkzon” där man ska ha maximalt 15 procent anlagda ytor och där det föreslås att man ska undvika ”kraftig beskuggning från träd, särskilt från söder”.

Norr om Färgfabriksgatan, där inte den fridlysta Knölnaten växer, föreslås att man ska bredda ut Kvillebäcken med ”översvämningsytor” eller våtmark. Man föreslår även att det ska skapas ”flacka” strandsträckor längs Kvillebäcken med stenar grus och sand. Detta för att hjälpa insekter samt mindre reptiler i området.

Norra och mittersta delen av stadsdelsparken vid Backaplan. Foto: GÖTEBORGS STAD

Området norr om Swedenborgsgatan är det där de största förändringarna av parken kring Kvillebäcken föreslås. På vänster, eller västra, sidan av bäcken finns i dag en mindre grönska på några meter innan industrilokalerna i området tar vid. Här skall parken utökas rejält och bli tillgänglig för medborgarna. Industrilokalerna som ligger ända fram till Kvillebäcken i dag byts ut mot bostadshus som ligger längre bort från vattnet och dess grönområden.

Vid korsningen Deltavägen och Swedenborgsgatan planers för någon slags utsiktsplats, samt flera gångbroar som går över bäcken, även norr om det område där dagens bro finns. På östra sidan av bron föreslås ett mindre torg, benämnt som ”plaza” i anslutning till parken. Även de gräsytor som till stor del är inhägnade i dag av diverse företags lokaler skall öppnas upp och bli del av stadsdelsparken.

Lilamarkerat på ovanstående karta är vad man räknar som ”aktiva platser”, där det ska bli lek, motion och mötesplatser, medan det som är brunmarkerat är så kallade ”passiva platser” där man föreslår öppna parkytor, gröna oaser och picknickytor med mera.

”Idrottsparken” i norra delen av framtidens Backaplan

Den andra större parken, men avsevärt mindre än den längs Kvillebäcken, är ”Idrottsparken” som ska ligga i den norra delen av Backaplan. Parken planeras till orådet ”bakom” dagens Siba-huset, där bland annat Jula och Lager 157 i dag har sina butiker. I den delen av framtidens Backaplan föreslås en aktivitetspark med allt från lekplatser för yngre barn till rena idrottsplaner för lagsport.

”Idrottsparken” vid framtidens Backaplan. Foto: RAMBÖLL/GÖTEBORGS STAD

I anslutning till den här parken kommer områdets nya högstadieskola och idrottshall att ligga. Den här parken är mer inriktad på aktiviteter, som är tänkta ett fördelas enligt följande:

  1. ”Entrétorget” – en mötesplats och ingång till parken, där den som kommer från ”Stadsdelsparken” eller högstadieskolans framsida ska kunna gå in i parken. Här ska växtlighet men även bänkar och annan möblering placeras.
  2. ”Picknickkullen” – en artificiell höjd byggs här som ska fungera som utsiktsplats över området, men även som pulkabacke på vintern och här kan det eventuellt bli aktuellt att bygga något slags cykelförråd eller liknande.
  3. ”Mötesplatsen” – yta nedanför kullen där man kan ha boule, capoiera och andra aktiviteter som fungerar i en parkmiljö med platt markyta.
  4. ”Aktivitetsplatsen” – öppen yta där man kan ha aktiviteter som marknader, skateboard, parkour, dans med mera.
  5. ”Multiarenan” – Detta ska bli en multifunktionell idrottsplan där man kan spela lagsporter, där skolklasser kan utnyttja idrottsytor. Utredningen nämner fotboll, basket, innebandy, friidrott och rollerderby som tänkbara sporter för den här ytan.
  6. ”Träningsskogen” – här tänker man sig utegym, integrerad lek, yoga och annat som aktiverar människor i en parkmiljö.

En annan viktig aspekt för grönområdena som planeras i ”framtidens Backaplan” är att de ska kunna hantera och ”suga upp” regn och dagvatten i området. I utredningen skriver man exempelvis att den ”bostadsnära parken” måste utformas så att den kan maganisera minst 1100 m3 med vatten.

Så här föreslås växtligheten i den bostadsnära parken att utformas i utredningen. Foto: GÖTEBORGS STAD

Bilden här ovan visar i grova drag vilken typ av växtlighet som föreslås att planteras i den bostadsnära ”Idrottsparken”. På västra sidan föreslås ”Parisisk karaktär” med träd som har genomsläpplig yta för besökarna medan det i det södra hörnet föreslås en mer skogsliknande plantering med björk- och barrträd.

Utbyggnaden av områdets parker och centrumbebyggelse ingår i Detaljplan 2 för framtidens Backaplan. Detaljplan 1 är de hus med handelsytor och bostäder som ska byggas längs Backavägen, som binder samman Brunnsbo med Hjalmar Brantingsplatsen. Det området väntas bli först ut i att starta bygget av ”Framtidens Backaplan”, någon gång tidigt under 2022.

Detaljplanerna för Framtidens Backaplan. Karta: GÖTEBORGS STAD

Detaljplan 3 gäller bostäder, affärslokaler och andra byggnader och parker centralt i området, samt på nordvästra sidan av Backavägen. Där kommer Riksbyggen, KF och Balder i ett nytt gemensamt bolag stå för det mesta av utbyggnaden. Tidigare i år berättade Riksbyggen för HelaHisingen att de räknar med att det komm

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 12:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 13:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 14: