Framtidens Backaplan: Så byggs nya pendeltågsstationen på Hisingen – samt nya vägar och mot

Det här är del 13 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här hos HelaHisingen.se.

Här ska staten och kommunen samarbeta – för att skapa Hisingens nya tågstation och ett fungerande vägnät omkring Backaplan! Brunnsbo station ska göra det möjligt att ta tåget norrut mot Stenungsund, Uddevalla och Strömstad – utan att lämna Hisingen. Samtidigt byggs ett nytt mot, flera vägar och så förbereds det för spårväg till Brunnsbo…

När den nya pendeltågsstationen i Brunnsbo byggs ska den bli länken som gör det möjligt för passagerare som kommer norrifrån att kunna ta sig in på Hisingen – eller till Linnéstaden/Majorna – utan att passera centrum. Exempelvis ska en resenär med Västtrafiks lokaltåg längs Bohusbanan från Stenungsund, Ljungskile, Uddevalla och ända upp till Strömstad i norr kopplas ihop med spårväg och bussar i Brunnsbo.

LÄS MER: Beslutat: Här ska den nya tunneln byggas under Göta Älv

Spårvägen är tänkt att fortsätta gå från dagens Hjalmar Brantingsplatsen genom nya Backaplan-området. När man bygger de första kvarteren av ”framtidens Backaplan” och vägen längs Backavägen tar man höjd för att spårväg ska gå här. Den här spårvägen får sedan en vändzon vid Brunnsbo (pendeltågs)station och kan även i framtiden få en fortsatt sträckning in i själva Hisings Backa, längs Litteraturgatan.

Inom det gulmarkerade området byggs Brunnsbo station. Till höger om det syns dagens Brunnsbomotet och i nedre vänster hörn ligger dagens Biltema och Blomsterlandet vid Backaplan.

När Göteborgs stad nu bygger om etapper av Litteraturgatan – som skär rakt igenom Hisings Backa – gör man det på ett sätt som möjliggör att spårväg ska kunna läggas ut i stadsdelen i framtiden.

Så här ska Brunnsbo station se ut

I väg- och järnsvägsplanen planeras bland annat två nya järnvägsbroar, en över Lundbyleden och en över Backavägen. Det är mellan dessa nya broar som plats förberetts för de två sidoplattformar som ska utgöra den nya stationen. Plattformarna ska vara 250 meter långa och 7 meter breda för att kunna hantera resandeutbyte för upp till 250 meter långa tåg.

Brunnsbo stations utformning. Foto: TRAFIKVERKET

Stationens utformning planeras efter kraven tillhörande stationsklass 4
enligt Trafikverkets regelverk. Trafikverkets stationshandbok preciserar krav på dimensionering och utformning.

Hissar och trappor ska skapa tillgänglighet till perrongerna. Foto: TRAFIKVERKET

Tillgänglighet till respektive plattform ordnas med hissar och trappor i varje ände av stationen, enligt Trafikverket. Tågplattformarna ska vara ”mellanhöga”, med en plattformshöjd på cirka en halv meter. De ska dimensioneras för belastningen från underhålls- och mindre räddningsfordon.

Så här ska plattformarna på tågstationen se ut. Foto: TRAFIKVERKET

Angöringsfunktion för servicefordon, färdtjänst, taxi med mera kan enklast ordnas från Backavägen där det finns utrymme och topografiska förutsättningar, skriver Trafikverket i sin järnvägsplan. Funktioner för handikappsparkering och övrig tillgänglighetsanpassning hanteras inte i denna järnvägsplan då området ägs av Göteborgs Stad och kommer att projekteras senare.

Planerade plattformar utformas för att hantera resandeutbyte för 250 meter långa tåg. En uppskattning av passagerantal per tåg utifrån Västtrafiks upphandlade tåg från Bombardier 2018, med 80 meter långa tåg där varje tåg rymmer cirka 270 platser, innebär att plattformslängden teoretiskt tillåter tåg med 810 platser.

Nya vägar krävs i området

För att få en god kapacitet för trafiken på Lundbyleden behöver järnvägsbron över Lundbyleden rivas. Den kommer att ersättas av en ny längre och högre bro, enligt Trafikverket – som ska genomföra projektet i samarbete med Göteborgs stad.

Nya Backavägen sett från väster från Brunnsbosidan. Brunnsbo station ligger till vänster i bild och under viadukten går vägen till Backaplan-sidan. Foto: COWI/Trafikkontoret

En ny järnvägsbro för Bohusbanan byggs över Backavägen. Backavägen kommer att sänkas och gå under Bohusbanan (se bilden ovanför) för att sen fortsätta bort till Brunnsbo. Järnvägsbrons utformning anpassas för spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i vardera riktningen under bron, meddelar parterna.

Lundbyleden, passage under Bohusbanan sett från öster till väster enligt Trafikverkets Gestaltningsprogram. Foto: TRAFIKVERKET

En ny järnvägsbro för Bohusbanan byggs över vad som blir Lillhagsvägen. Minelundsvägen kommer sluta tidigare i väster i en cirkulationsplats där sen Lillhagsvägen tar vid och fortsätter under Bohusbanan och längs spårets östra sida i riktning mot norr. Järnvägsbron anpassas för ett körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelväg under bron.

Brunnsbo station – storsatsning vid Hisings Backa

Utbyggnaden av Bohusbanan tillsammans med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar nya trafikeringsmöjligheter – det blir enkelt att pendla till och från Hisingen, och vidare in till centrala Göteborg eller norrut på Bohusbanan. När Västlänken är färdig kommer det också att gå smidigare att ta sig från Brunnsbo till andra delar av Göteborg, menar Trafikverket.

Tågstationen ska placeras längs Lillhagsvägen i höjd med Anekdotgatan och Berättelsegatan i västra Brunnsbo. Tågstationen blir alltså rent geografiskt en stor statlig och kommunal satsning på Hisings Backa. Tanken är att den framtida vändslingan för spårvägen ska hamna på sidan mot Brunnsbotorget. Trafikverket bygger ut Bohusbanan till dubbelspår på den aktuella sträckan där det är enkelspår och anlägger en järnvägsstation med två perronger vid Brunnsbo.

GULT: Nya gator som ska byggas.
BLÅTT: Nytt mot som tillkommer.
GRÖNT: Så ska spårvägen gå till Brunnsbo.
RÖTT: Här byggs Brunnsbo station.

Fastighetskontorets och Trafikkontorets planer för nya vägar omkring tågstationen syftar delvis till att skapa access till området runt tågstationen och de nya områdena som byggs i Backaplan – men även till att avlasta trafiken längs Gustav Dalénsgatan. Gatan i östra Kville blir hårt belastad under stora delar av dygnet och man ska nu försöka bygga passager och den så kallade ”Kvilleleden”. Denna är tänkt att möjliggöra så att fler bilar som kommer från Tingstadstunneln och Marieholmstunneln ska kunna köra en snabbare väg till och från Björlandavägen – än att köra via Hjalmar Brantingsplatsen och Brämaregården.

På bilden nedan kan man se hur stadskvarteren formas på bägge sidor av Kvillebäcken i takt med att framtidens Backaplan byggs. Brunnsbo station hamnar i hörnet längst upp till höger här, strax ”ovanför” de gulfärgare husen längs Lundbyleden.

Här ska Kvilleleden byggas – en trafikled som ska knyta ihop Aröd och Lillhagen med Brunnsbo och Lundbyleden. Foto: GÖTEBORGS STAD

En satsning på vägar och biltrafikanter i staden som även väckt en del skarp kritik:
— Vi kan inte bygga en ny stadsmotorväg som ger sämre luft, mer buller och separerar olika delar av staden, sa Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition och trafiknämndens 2:e vice ordförande till HelaHisingen.se i samband med att beslutet togs.

LÄS MER: FRAMTIDENS BACKAPLAN: Kritik mot planen för Kvilleleden — Sämre luft, mer buller och separerar staden

Göteborgs stad skriver i sitt trafikförslag att förändringarna bidrar till ”ökad trafiksäkerhet eftersom dagens plankorsningar med
Bohusbanan försvinner och ersätts med planskilda korsningar”. Alltså: Gång och biltrafiken som i dag går över järnvägsspåren byggs framöver ner i viadukter under järnvägen – vilket leder till ökad trafiksäkerhet. Även det faktum att man planerar att bygga bil- och kollektivtrafikväg i en annan höjdnivå än gång- och cykelvägarna ska leda till ökad trafiksäkerhet i området.

Trafiksäkerhet och belysning i fokus

Övergångsställen och cykelöverfarter ska även dessa hastighetssäkras med hjälp av upphöjning, vilket ger ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Hela området har utformats med avsikt att bjuda in människor till att vara en del av ett levande stadsrum. När människor trivs i sin miljö och väljer att vara där så skapas en tryggare miljö med folk som rör sig i området. Orientbarheten i området förstärkes genom plantering och materialval som hjälper att ge tydlighet och riktning.

Illustrationsplan för funktions- och effektbelysning i området.

Belysning spelar stor roll för både orienterbarhet och trygghet, enligt de byggande parterna. Både allmän- som effektbelysning ska finnas i området. Områdets belysning kommer att beskrivs mer ingående i det gestaltningsprogram som är under framtagande för området.

Broarna under Kvilleleden och Bohusbanan är utformade med långa brospann för att skapa en överskådlig miljö med stort fokus på trygghet. Siktlinjerna är goda och dolda hörn har undvikts, skriver Göteborgs stad.

Foto: Göteborgs stad.
Vita hus: Finns redan färdigbyggda i dag.
Röda hus: Planen var klart 2021, nu blir det Byggstart 2021.
Orangea hus: Planen är att det ska stå klart 2028.
Gula hus: Planen är att det ska stå klart 2035.

Brunnsbo station är av Trafikverket planerad som stationsklass 4, det vill säga som liten station med mindre resenärsströmmar på cirka 250-1 000 påstigande per genomsnittsdygn på året.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 12:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 13: