Så här ska Hjalmar Brantingstorget se ut – Backaplans framtida centrum

Det här är del 16 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien hos HelaHisingen.se eller se de tidigare delarna nederst under den här artikeln.

Förskola, kulturhus och 2 200 lägenheter. Det är stadsbyggnadskontorets plan för framtidens Backaplan. Samtidigt planeras för parker och grönstråk i ”Omvandlingen av Backa”, som utgör grunden för att ”binda samman Hisingen med fastlandet och låta innerstaden växa över älven”, skriver Göteborgs stad.

I stadsbyggnadskontorets detaljplan presenteras nu hur man tänkt utforma området kring Backaplan inom stadsdelarna Kvillebäcken, Backa och Tingstadsvassen. De övergripande ambitionerna med utbyggnaden av ”Det nya Backaplan” är att det ska vara en ”tät, grön och stadsmässig stadsdel och en del av innerstaden – Hisingens centrum”, skriver Stadsbyggnadskontoret i detaljplanen.

Främst är det viktigt att säkerställa stråk för gång- och cykeltrafik till angränsade områden samt ”möjliggöra en utbyggd kollektivtrafik”, något som ska göras med bland annat spårväg längs Backavägen, bort mot den nya pendeltågsstationen i Brunnsbo, men även en ny busshållplats vid Deltavägen.

Planområdet. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

150 000 kvadratmeter vigs åt centrumverksamheter

Fokus kommer först att ligga på bebyggelse, där 2 200 lägenheter och 150 000 kvadratmeter centrumverksamheter planeras. Utöver det ska ungefär 22 000 kvadratmeter offentlig service (förskolor, skolor samt idrottshall) byggas. I detalj handlar det om totalt 20 avdelningar förskola och två skolor i separata kvarter samt en idrottshall. Man planerar även för ett kulturhus inom ett 7 500 kvadratmeter stort område.

Vidare ska Backavägen och Deltavägen bli huvudgator för bil- och kollektivtrafik. Swedenborgsgatan ska bli ett huvudstråk för gångtrafik medan en ny gata planeras i planområdets norra del. Den ska ersätta Södra Deltavägen och utgöra en länk för biltrafik.

Visionen för framtidens Backplan med det nya torget i förgrunden. Foto: White Arkitekter.

Särskilt fokus på ungdomar – med skola, sporthall och kulturhus

Eftersom visionen är ett levande och lummigt torg med mycket rörelse, så ska ”alla verksamheter i markplan och samtliga bostäder ha sina entréer mot allmän plats”. Tidigare har man konstaterat att även om det finns många butiker och restauranger i området, så saknas friytor, parker och neutrala mötesplatser vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Omvandlingen av Backplan går ut på att integrera närliggande områden och skapa tillgänglighet till öppna ytor, samt utveckla kollektivtrafiken. Särskilt fokus ligger på ungdomar och därför har speciell uppmärksamhet riktats till verksamheter som skola, sporthall, kulturhus och stadsdelsparker.

I vad som benämns som kvarter 26 planers en skolbyggnad 7–9, inklusive särskola, med kapacitet för 940 elever, samt en idrottshall. Foto: Stadsbyggnadskontoret. 

”För att skapa förutsättningar för fler olika grupper att bo i Backaplan och därigenom bidra till en socialt blandad stad krävs en lämplig fördelning mellan olika bostadsstorlekar”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Så här ska området kring den framtida skolan se ut. Foto: White Arkitekter.

Plan för dagvatten och hantering av Kvillebäcken

Vidare vill man lyfta fram Kvillebäcken från undanskymd baksida. Därför ska det grönstråk som går längs Kvillebäcken breddas och bli en del av en stadsdelspark som ska sträcka sig genom hela Backaplansområdet norrut, som HelaHisingen.se tidigare berättat. På så sätt kommer parkytorna att bindas samman med gröna stråk ”som integreras i gatustrukturen och utgör en del i ett större sammanhängande promenad- och motionsstråk”, står det i detaljplanen.

Vidare kommer det utmed Kvillebäcken och dess gröna stränder skapas en så kallad ekologisk kantzon på 10 meter längs åstranden.

Det gula markerar det område som detaljplanen hanterar. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Modellbild över hur området i gult (ovanför) ska växa fram. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Tanken är också att huvudgatorna ska förses med trädrader för att skapa en grön inramning. Samtidigt finns också en plan för de farhågor om översvämning vid skyfall och dagvatten. Det ska hanteras genom höjdsättning av marken, som på så sätt gör att dagvatten från kvartersmarken fördröjs.

LÄS MER: FRAMTIDENS BACKAPLAN: Dessa 7 butiker följer med från Coop-huset till nya lokalerna

Planerar för högre byggnader

I planeringen finns flera bostadsnära parker som ska bindas samman med varandra och med stadsdelsparken längs Kvillebäcken med hjälp av det nya, breddade grönstråket. I bostadskvarteren planeras också för högre byggnader, för att ge utrymme åt fria ytor och parker. I ett av kvarterens norra del finns utrymme för en högre byggnad som en ”märkesbyggnad vid mötet mellan Swedenborgsgatan och Deltavägen”.

Omvandlingen av Backa har redan påbörjats, men är ett långtgående projekt som beräknas vara klart först omkring år 2035.

Vy längs Swedenborgsgatan från nordväst. Foto: White Arkitekter.
Framtida Hjalmar Brantingstorget. Foto: White Arkitekter.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKPLAN: Här ska nya Coop hamna ”Allt går enligt plan”

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN: Gentrifieringen av Hisingen – Oro för stora klassklyftor mellan ”gamla Kville” och nya Backaplan

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN: Här skapas 10 000 -15 000 arbetsplatser – och lika många nya lägenheter

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN: Hit ska Elgiganten, Dollarstore, apotek och fiskhandlare flytta ”Ambition att locka hela Storgöteborg till nya Backaplan”

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN: Kritik mot planen för Kvilleleden — Sämre luft, mer buller och separerar staden

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

MATKAMPEN PÅ HISINGEN: Vad ska ICA göra med tomträtter på totalt 18 200 m² vid Backaplan?

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

Soptipp på Backaplan har lämnat marken förorenad: ”Överskrider explosionsgränsen”

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

Förväntning om stor expansion av Hisingens centrum: ”På tröskeln när Backaplan börjar att förvandlas”

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

Största fastighetsägaren Balder om planerna “Ypperligt läge” https://www.helahisingen.se/framtidens-backaplan/

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN: Här kan en park byggas – ovanpå Stora Coop

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

Bildextra: Det här blir Backaplans första skyskrapa – ska stå färdig 2024

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 12:

Framtidens Backaplan: Så ska Riksbyggen, KF och Balder bygga ”Megablocks” vid Backaplan

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 13:

Framtidens Backaplan: Så byggs nya pendeltågsstationen på Hisingen – samt nya vägar och mot

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 14:

FRAMTIDENS BACKAPLAN: Dessa 7 butiker följer med från Coop-huset till nya lokalerna

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 15:

Nya förslaget: Så här ska Backaplans nya parker utformas – Kvillebäcken utvidgas