Soptipp på Backaplan har lämnat marken förorenad: ”Överskrider explosionsgränsen”

Det här är Del 7 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här på HelaHisingen.se.

Marken kring dagens Backaplan – där nya stadsdelen Backaplan ska växa fram – är förorenad. Orsaken till det är inte bara att så många industrier haft sina verksamheter i området, utan att Backaplan en gång i tiden har varit en soptipp. Bokstavligen.

Det historiska industriområdet kring Backaplan växte och transformerades till en av Göteborgsregionens största handelsplatser på 1960-1970-talen. Här kan ni se flygbilder på området från 1960 respektive 1971, för att se framväxten av det som kom att bli den ”asfaltsöken” som området är i dag.

Flygbild över Backaplan från 1960.
Flygbild över Backaplan från 1971.

Industrierna som verkat kring Backaplan sedan slutet av 1800-talet har varit många och i olika utsträckning lämnat spår efter sig. Spår som nu har kartlagts av Göteborgs stad i samband med att en enorm stadsutveckling ska ske när nya Backaplan växer fram under 20-talet.

De föroreningar som funnits och finns kvar i både marklager som i grundvattnet är en av orsakerna till att det tar ganska lång tid att forma den nya stadsdelen – då omfattande sanering är nödvändig.

Arbetats med klorerade lösningsmedel i området

I den historiska inventeringen samt förslag till provtagningsplan som genomförts för området har man fokuserat på södra delen av Backaplan. Detta då tidigare miljötekniska undersökningar visat att det arbetats i stor omfattning med klorerade lösningsmedel i det området – då klorerade lösningsmedel har påträffats i grundvattnet.

Industrierna som kan ha förorenat marken på Backaplan.

I området har det bland annat funnits ett järngjuteri från 1900-talets början till mitten av 1900-tal, det har funnits en bensinstation under lång tid låg här EA Rosengrens kassaskåpsfabrik och dessutom har det funnit både kemisk fabrik och färgfabrik i området.

Undersökningen nu visar att halterna av förorening på den del av Backaplan där Coop ligger i dag är mycket låga och utgör inga risker vid nuvarande eller planerad användning. Här påvisar resultaten ingen betydande spridning av klorerade lösningsmedel.

Gammal soptipp i Backaplan-området

Dock påpekas även att byggnaderna i området är mycket stora och det finns
betydande ytor under byggnaderna som inte är undersökta. Sannolikheten för en omfattande och stor markskada med klorerade lösningsmedel är därför svår att bedöma, enligt undersökningen.

Utöver det finns det områden där industrier tidigare legat i området där miljötekniska utredningar inte har gjorts i dagsläget. Det måste till för att kunna bedöma förekomst av eventuella klorerade lösningsmedel, slår den historiska inventering vars rapport blev klar i januari 2020.

När man kartlade förorenade områden i älvstadens kommande expansion för tio år sedan slogs även fast att en gammal soptipp i Backaplan-området var något som skulle kräva miljötekniska undersökningar och eventuell sanering.

Grundvattenprovtagning med peristaltisk pump vid CWM29 den 20 februari år 2019. Foto: FASTIGHETSKONTORET

De grundvattenprover som fastighetskontoret låtit konsultföretaget COWI göra under de senaste åren har bland annat gjorts med elva stycken grundvattenrör. Dessa installerades vecka 6 och 7 i februari 2019 med extra långa filter för att kunna sträcka sig i både grundvatten och i deponimassor ovan grundvattenytan.

Metaller och gas: ”Överskrider explosionsgränsen för metangas”

På Backaplan i Göteborg har uppdraget för den miljötekniska markundersökningen – vilken inkluderat mätning och provtaging av flera olika media såsom porgas, jord och grundvatten – varit att utreda omfattningen av den gamla soptipp/deponi som funnits i området.

Jord- och grundvattenprover har analyserats av ALS Scandinavia AB, som är ackrediterade med avseende på utförda analyser. En sammanfattning över analyserade grundvattenprover avseende mängden av metaller i grundvattnet redovisas i tabellen nedan.

Grundvattenprovernas analysresultat. Foto: FASTIGHETSKONTORET

I samtliga punkter påvisades halter av mangan överskridande SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) riktvärde avseende klass 5 – ”mycket stark påverkan”. I undersökningsområdet återfanns också på vissa ställen halter som överskrider klass 5 avseende kalcium, järn, kalium, magnesium och natrium. Vid fem testpunkter påvisades även zinkhalter överstigande Göteborgs stads riktvärde för utsläpp av förorenat vatten.

Föreslår schaktsanering ner till lera

Deponigaser, då med avseende på metangas, har påvisats i området där en av de uppmätta halterna överskrider explosionsgränsen för metangas.
”Påvisade föroreningskällor har sitt troliga ursprung från områdets historia som deponi och industrimark”, skriver COWI i sin rapport till fastighetskontoret.

”Inför det att Backaplan omvandlas till områden för handel, bostäder, skolor och förskolor etc. och med avseende på påvisade föroreningar gör COWI bedömningen att efterbehandlingsåtgärder kommer att bli nödvändiga” och ”COWI bedömer att planerade bygg- och utvecklingsplaner för Backaplan är fullt möjliga att genomföra. Det kommer dock att krävas någon form av efterbehandlingsåtgärd för att uppnå de krav som ställs med avseende på miljö- och hälsorisker. I stor utsträckning kommer en schaktsanering ner till lera vara aktuell”, sammanfattar man.

Schaktsanering innebär att förorenade jordmassor och i vissa fall även restprodukter avlägsnas från det förorenade området och antingen behandlas på platsen eller transporteras till extern mottagningsanläggning för behandling eller deponering. Vanligt förekommande behandlings- och omhändertagandemetoder för förorenade markmassor är jordtvättning, mekanisk sortering biologisk nedbrytning, termisk behandling eller inneslutning.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

LÄS ÄVEN: