Nytt villa- och radhusområde planeras i Torslanda: ”Ett positivt tillskott till bostadsutbudet”

Nu planeras nya bostäder i ett obebyggt område i Torslanda. Planområdet är 2,2 hektar stort och möjliggör bostäder i både radhus och villor.
”Planförslaget möjliggör fler bostäder och en ökad blandning av bostadstyper i ett kollektivtrafiknära läge”, skriver Stadsbyggnadskontoret i planhandlingen.

Detaljplanen syftar till att bygga ungefär 35 bostäder i en- eller tvåvåningshus i form av radhus eller villor i Torslanda. Planområdet är beläget sydost om cirkulationen vid korsningen väg 155/Hjuviksvägen och Hjuviks Bryggväg.

”Ett tillskott med radhus/parhus/villor innebär ett positivt tillskott till bostadsutbudet i den här delen av staden och planområdet ligger i nära anslutning till den kollektivtrafik som finns”, konstaterar Stadsbyggnadskontoret.

Målet är att bostäderna ska byggas i tre olika delområden: Tillfart till det norra området (1) sker via en ny tillfart från Hjuviks Bryggväg, till det mellersta området (2) via Lilla Pölsans väg och till det södra området (3) via Skagens Fyrs väg.

Illustration över föreslagen utbyggnad av området. Prickad linje illustrerar möjliga
stigar. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

”Segregationen inom stadsdelen som helhet kvarstår dock sannolikt”

En viktig grund för byggandet av de nya bostäderna har varit att de kan försörjas med god kollektivtrafik och närhet till service. Samtidigt säkerställs rekreationsvärden som berghällar med utsiktsplatser samt stigar.

”Efter utbyggnad bedöms tillgängligheten till naturmarken och berghällarna i de centrala delarna av planområdet öka, vilket gagnar såväl boende i området som närboende. Ett större sammanhängande grönområde, med bättre förutsättningar för rekreation och naturupplevelse finns dessutom ca 200 m söder om planområdet”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Därför ställer de sig positiva till planen för nya bostäder, även om vissa frågetecken kvarstår:

”Planförslaget möjliggör fler bostäder och en ökad blandning av bostadstyper i ett kollektivtrafiknära läge i Hjuvik, som idag huvudsakligen är bebyggt med villor. Segregationen inom stadsdelen som helhet kvarstår dock sannolikt, även om detaljplanen i ökad utsträckning kan underlätta för exempelvis generationsboende”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Översikt över planområdets läge. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Visionsbild över delområdet 1. Foto: Alto Punto.

Ingen påverkan på väg 155 – som annars anses belastad

I utredningen har man också gått igenom vilken påverkan de nya bostäderna anses ha på trafiken:

”Detaljplanens påverkan på trafiksituationen bedöms vara marginell i samtliga scenarion då den beräknas tillföra 175 fordonsrörelse/dygn på väg 155”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Bakgrunden är ombyggnationen av cirkulationsplatsen i korsningen Hjuviks Bryggväg och väg 155. Där arbetar Trafikverket just nu med en åtgärdsvalstudie som ska undersöka olika trafiklösningar för vägen.

Nu föreslås Stadsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen för bostäderna vid Majvik.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: