Planen: Här byggs 7-våningshus i Torslanda ”200-250 nya bostäder”

Torslanda ska byggas ihop till en stadsdel där förtätning mellan Amhult centrum och och Torslanda Torg ska skapa en mer koncentrerad kärna och bättre underlag för service och kollektivtrafik. Därför möjliggör Göteborgs stad nu en stor utbyggnad av Torslanda Torg.

Torslanda Torg har fått ett nytt planbesked för bostäder av Göteborgs stad. Syftet med stadens översiktsplan och dess utbyggnadsstrategi är att ge specificerade planbesked och detaljplaner som möjliggör utbyggnader av olika slag alternativt förbjuder vissa typer av utbyggnader som tidigare varit godkända enligt detaljplaner.

Omkring Torslanda torg handlar det om att specificera att man tillåter en ombyggnad av torget där nya verksamhetslokaler på cirka 3000 kvm bruttoarea (BTA) och 200-250 nya bostäder ska få byggas i området.

Vid ombyggnaden kommer höjden på bebyggelsen att öka från dagens 1–2 våningar till framtida 5–7 våningar.

Tvärförbindelsen en förutsättning för utbyggnaden av Torslanda Torg

En förutsättning för att Torslanda Torg ska växa som tänkt är att allt går vägen med det planerade bygget av tvärförbindelsen mellan Kongahällavägen och väg 155, som HelaHisingen.se tidigare berättat om.

LÄS MER: Så ska Torslandas nya tvärförbindelse byggas: “Trafikproblem med otrygghet och köbildning”

Målet från Göteborgs stads sida är att utbyggnaden ska bidra till bostadsförsörjningen i Torslanda, men utbyggnaderna sker på privat mark. Samtidigt kommer området behöva den utbyggda infrastrukturen, om man ska kunna hantera att fler personer bor i området runt Torslanda Torg och att fler eller större verksamheter etablerar sig här.

Under beredandet av hur staden ska agera kring både Amhult Centrum och Torslanda Torg har remissrundor genomförts där alla möjliga aktörer fått säga sitt om hur en ut- och ombyggnad av centrala Torslanda mellan Amhult Centrum och Torslanda Torg kan påverka dem – samt vilka farhågor de olika aktörerna har.

”Busskörfält bör prioriteras”

Västtrafik anser att det är positivt att staden tar ett större grepp om centrala Torslanda, där framtida funktion och kopplingar till övriga områden beskrivs, men trycker på att busskörfält bör prioriteras i området:

Med tanke på stadens höga ambitioner om att minska biltrafiken till förmån för kollektivresande, gång och cykel, är det viktigt med en tydlig prioritering av dessa trafikslag i området. Att busskörfält prioriteras på Kongahällavägen ses som en nödvändighet för att säkra pålitligheten och även för att erbjuda ett realistiskt alternativ till bilen.”, skriver de i sitt remissvar.

Så här beskrivs området omkring Torslanda Torg av Göteborgs stad.
Klicka på bilden för större version.

Fastighetsnämnden påpekar i samband med planen för Amhult centrum att även Torslanda torg ska också bör stärkas som ett ”attraktivt bostadsnära centrum”. De anser att närservice av olika slag ska kunna etablera sig i lämpliga lägen i tillkommande bebyggelse.

I programmet för centrala Torslanda slår kulturförvaltningen fast att området norr om Torslanda Torg har kulturmiljövärden (den gamla Prästgården) vilket gör att de rekommenderat att bebyggelse inte bör ske där. Samtidigt är området även utpekat att inneha ett högt naturvärde av både Länsstyrelsen och naturskyddsföreningen.

Önskemål om satsning på Torslanda Torg har funnits länge

Redan i det övergripande programmet för Torslanda, som blev klart 2019, slogs fast att det fanns ett behov och önskemål från fastighetsägaren vid Torslanda Torg om att stärka området och möjliggöra för en omdaning av torget. Under programarbetet har ytterligare aktörer längs stråket visat stort intresse för att vara med och utveckla området.

Programkartan från 2019 för centrala Torslanda. Klicka på bilden för större version.

Startplan 2021 möjliggör nu för att det ska här ska kunna ske, genom att möjliggöra för cirka 3000 kvm bruttoarea (BTA) i affärs- och näringsytor och 200-250 bostäder, med en ökad höjd på husen från dagens 1-2 våningar till framtida 5-7 våningar.

Startplan 2021 antogs den 15 december 2020 av Byggnadsnämnden i Göteborg där planbesked för bostäder och verksamheter vid Torslanda Torg ingår.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: