Så ska Torslandas nya tvärförbindelse byggas: ”Trafikproblem med otrygghet och köbildning”

På tisdagen gavs uppdraget för att ta fram en detaljplan för tvärförbindelse genom Torslanda, Lilleby och Syrhåla. Efter flera utredningar om saken är nu Göteborgs stad fast besluten om att bygga bort trafikkaoset på 155:an och genom Torslandas centrum.

Detaljplanens syfte är att ska möjlighet till en ny tvärförbindelse, mellan Kongahällavägen och väg 155 i Torslanda. Grundtanken i en sådan ny förbindelse är att avlasta trafiken – både på på Kongahällavägen samt genom centrala Torslanda.

SDN Torslanda beskriver problembilden som att Torslanda ”är en attraktiv och populär stadsdel där stadsutveckling skett på olika sätt de senaste åren, bland annat har nya bostäder byggts. Successivt har stadsdelen vuxit men infrastrukturen inte utvecklats i samma takt som befolkningstillväxten.”

Den obalansen mellan stadsdelens utbyggnad, men eftersatt infrastruktur anses vara en av huvudorsakerna till att det är en hel del trafikproblem i Torslanda i dag. Bland annat beskrivs situationen längs väg 155 som en där ”otrygghet och köbildning” blivit resultat av obalansen, på en redan sedan tidigare hårt belastad väg.

Här hamnar tvärförbindelsen

En tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155 har utretts vid flera tillfällen tidigare och det har även nu funnits flera alternativa lokaliseringar av tvärförbindelsen men vägen anses bli mest lämplig om den byggs mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet.

Torslandas nya tvärförbindelse. Foto: GÖTEBORGS STAD

Redan under genomförandestudien har Norconsult (som handlats upp för att genomföra genomförandestudien) satt igång en dialog med Volvo, som är en viktig intressent i området runt Syrhålamotet och Bulycke. Göteborgs stad vill säkerställa tidigt att alla parter som har både nytta av den kommande förbindelsen, men även som påverkas av den ska vara involverade.

Samtidigt som genomförandestudien har Stadsbyggnadskontoret börjat arbetet med att ta fram detaljplan för tvärförbindelsen och även en dialog med Trafikverket har inletts för att hitta genemsamma lösningar med dem för Syrhålamotet.

Nästa fas: Detaljplan och projektering

Trafikkontoret fick för ett par år sedan i uppdrag att hitta en lösning på trafikproblemen i centrala Torslanda, samt att utreda en tvärförbindelse. Trafikkontoret har sedan dess tagit fram en större helhetslösning, en så kallad ”systemlösning”, för trafiken i Torslanda där bland annat en ny tvärförbindelse ingår.

Tidsplanen för Torslandas nya tvärförbindelse – som ska stå klar 2024.

Systemlösningen var under 2018 varit ute på remiss hos berörda myndighetergodkändes av trafiknämnden hösten samma år. Därefter har genomförandestudien gjorts klart, vilket nu går över i nästa fas, detaljplan, vilket sedan i sin tur följs av projektering.

Om allt fortsätter att gå vägen för projektet väntas det stå klart under 2024.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: