Så byggs nya lägenheter i befintligt kvarter på Hisingen: Lägenheter av varierad storlek

Detaljplanen för bostäder vid Väderkvarnsgatan i Brämaregården utreds nu. De nya lägenheterna ska ansluta till ett befintligt landshövdingehuskvarter. Men eftersom Brämaregården ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram behöver särskild hänsyn tas när nya bostäder ska byggas.

Landshövdingehuskvarteret i Brämaregården är uppfört under 1930-talet. Eftersom det ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II”, behöver särskild hänsyn tas vid kompletterande bebyggelse.

Tanken är att tio nya bostäder ska kunna uppföras i området och syftet är att:

”Tillföra närområdet nya kvalitéer genom god gestaltning och nya lägenheter av varierad storlek kan bidra till att stärka en levande stadsmiljö inom Brämaregården. Planförslaget innebär ett tillskott av bostäder med goda förutsättningar till ett fungerande vardagsliv för såväl barn, ungdomar och vuxna”.

Vy över befintlig bebyggelse, till höger skymtar lindträd. Foto: Göteborgs stad.

Måste ta hänsyn till flera saker i området – bland annat den tidigare folkskolan samt lindträden

I detaljplanen har man därför gett extra hänsyn för de lindträd som funnits sedan 1940-talet. Lindträden omfattas av biotopskydd och har dessutom ett visst naturvärde:

”De utgör upplevelsebärande landskapsinslag i stadsrummet med dess hamlade utförande och utgör del av kulturmiljöbärande element”, skriver Göteborgs stad i detaljplanen.

Illustration för hur den nya bebyggelse ska se ut från sydost. Foto: Cortina & Käll arkitekter.

Ytterligare en sak som behöver beaktas är den tidigare folkskolan Kvilleskolan, som ligger strax utanför planområdet.

”Det är en karaktärsgivande byggnad uppförd i tegel och utgör del av områdets värdebärande bebyggelse”.

Nu är samrådet avslutat och kommunen håller på att sammanställa inkomna synpunkter för att se om något eventuellt måste göras utifrån dem. Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget som sedan går till byggnadsnämnden för antagande.

Översikt med markering där ny bebyggelse föreslås. Foto: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: