Så planeras 12 000 nya bostäder på Hisingen

Nu planeras nya projekt i området mellan Backa, Tuve och Kärra. Enligt Stadsbyggnadskontoret kan 12 000 bostäder byggas.
— Det finns generellt sett ett behov av fler bostäder i Göteborg, vi har bostadsbrist. Just det här området ligger i ytterstaden så det finns ett önskemål att utöka andelen småhus, säger handläggaren Erik Hansson.

Stadsbyggnadskontoret har nu lagt ett förslag till en ny översiktsplan kring området väster och sydväst om Kärra, ner till Skogome på Hisingen. För att kunna bygga ut området föreslår de att byggnadsnämnden ber kommunfullmäktige om uppdraget att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Kärra–Skogome. I förslaget menar man att mellan 10 000 och 12 000 bostäder är möjligt i området.

Redan den 21 augusti förra året fattades ett positivt planbesked för bostäder vid Lerbäcksvägen. Men för att genomföra det projektet bör det först göras en fördjupad översiktsplan. Och det är den nu som stadsbyggnadskontoret vill ska påbörjas.

Av de bostäderna som planeras att byggas är det en stor andel som ska vara småhus:

— Det finns generellt sett ett behov av fler bostäder i Göteborg, vi har bostadsbrist. Just det här området ligger i ytterstaden så det finns ett önskemål att utöka andelen småhus, därför väljer man att gå vidare här. Det är ett sätt att förse Göteborg med fler småhus, säger Erik Hansson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Här är det aktuella området som ska utredas. Bild från förslag till ny översiktsplan för Göteborg.

Innebär utmaningar – måste se över markanvändning, strukturen och att det finns kollektivtrafik i området

De poängterar dock att arbetet kommer innebära en del utmaningar. Bland annat behövs en struktur i området:

”Som ger närhet och som binder samman detta område med övriga delar staden för fotgängare, cyklister och med kollektivtrafik. Utbyggnad av infrastruktur kommer att vara omfattande och kräva stora investeringar i ett tidigt skede av utbyggnaden”, står det i förslaget.

Vidare menar de att man i arbetet måste ta hänsyn till pågående markanvändning:

”Framför allt vad gäller jordbruksmark, vissa rekreationsanläggningar och i några fall naturvärden. Ingen utbyggnad kan förväntas innan områdena kan försörjas med god kollektivtrafik”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Det tidigare antagna planbeskedet för bostäder på Lerbäcksvägen i Skogome. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Kan kosta upp till fem miljoner kronor – beslut under fredagen

Baserat på de tidigare utredningar som gjorts krävs det en så pass kapacitetsstark kollektivtrafik i området innan det byggs ytterligare, helst i form av en spårbunden lösning. Anledningen är att det i området till stor del saknas en infrastruktur för både fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

— Om det ska byggas ut så kommer det krävas en ansenlig volym kollektivtrafik. Just nu finns ingen alls. Det ska vara lätt och enkelt att röra sig, bland annat för att minska trängsel på vägarna. Och det är något som vi ser som en utmaning. Vi har inget svar på kollektivtrafiken utan med den här fördjupade översiktsplanen ska vi se vad som är lämpligt, säger Erik Hansson.

Projektet med att ta fram en fördjupad översiktsplan beräknas kosta mellan tre och fem miljoner kronor och beslutet i byggnadsnämnden ska fattas under fredagen.

Området Kärra/Skogome som i förslag till ny översiktsplan är utpekat som utredningsområde för blandad stadsbebyggelse, markerat med brun linje. Sedan tidigare är det beslutat om bostäder i det område som är markerat med grönt. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: