Stor ombyggnad av nyckelväg på Hisingen: Ny trafikplats, extra körfält, bättre belysning med mera…

En av Hisingens viktigaste leder som skär rakt igenom ön ska rustas upp – rejält. Hisingsleden ska bland annat få nya mot, korsningar, gång- och cykelbanor.
— Hisingsleden kommer att få två körfält åt varje håll som separeras med en mittbarriär, säger Andreas Jonsson, projektchef hos Betonmast som drar igång bygget i vår.

Vägplanen för Hisingsleden börjar söder om Assar Gabrielssons väg och slutar strax norr om Björlandamotet. Trafikverket planerar att bygga om leden till en mötesfri väg med fyra körfält.

Stora delar av arbetet ska utföras av Betonmast anläggning AB. Andreas Jonsson, projektchef hos Betonmast, listar nu för HelaHisingen.se vad företaget ska jobba med längs sträckan – som skär rakt igenom Hisingen från söder till norr:

De röda markörerna visar det Betonmast anläggning AB ska bygga om.

— I grova drag kan man säga att vi ska bygga:

  • — Cirka 2,2 kilometer ombyggnad av Hisingsleden som kommer att få två körfält åt varje håll som separeras med en mittbarriär.
  • — Ny GC-väg längs hela sträckans västra sida, cirka 2,2 kilometer.
  • — Ny GC-port under Hisingsleden (punkt nummer 3 i bilden ovanför).
  • — Ny lokalgata cirka 1 kilometer (punkt nummer 5).
  • — Befintlig korsning tas bort i samband med öppnandet av lokalgatan (punkt nummer 4).
  • Ny trafikplats som ansluts mot John Bunyans väg (punkt nummer 6 samt vy på bild nedan).
  • Ny faunapassage (punkt nummer 7).
  • Belysning över hela sträckan inklusive broarna.

…säger han.

GC-väg? Ja, det är vad en gång- och cykelbana kallas av trafikplanerare.

Dagens extremt smala cykelbana bredvid Hisingsleden tillåter knappt mötande trafik. Notera hur tätt det är mellan grässlänten och höger fil för bilisterna, där passerar en cyklist.

Alla befintliga vägar och anslutningar kommer vara i drift

Bröd

— I arbetsområdet kommer alla befintliga vägar och anslutningar mot dessa vara i drift tills den nya trafikföringen tas i bruk i slutet av projektet. När lokalgatan i sydväst är färdigställd leds trafiken från Hisingsleden upp denna för att ge förbipasserande största möjliga framkomlighet och för att förbättra arbetsmiljön för de entreprenörer som bygger Hisingsleden, säger Andreas Jonsson, projektchef hos Betonmast.

Så här fördelas utrymmet mellan trafikslagen när Hisingsleden står klar.

LÄS MER: Så ska Torslandas nya tvärförbindelse byggas: “Trafikproblem med otrygghet och köbildning”

Två signalreglerade och olycksdrabbade korsningar ersätts med planskilda trafikplatser, en i korsningen med Assar Gabrielssons väg och en i korsningen med Björlandavägen. En tredje trafikplats anläggs för att ansluta det nya logistikcentret i Sörred till Hisingsleden vid John Bunyans väg, meddelar Trafikverket.

Ny gång- och cykelväg längs Björlandavägen

Anslutningen mellan Gustaf Larsons väg och Hisingsleden kommer att stängas, förutom för kollektivtrafik som ska svänga höger och söderut. Det kommer att anläggas en bussgata mellan Assar Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg, och en parallellväg mellan trafikplatsen vid det nya logistikcentret och Gustaf Larsons väg.

I vägplanen ingår också en ny gång- och cykelväg från Assar Gabrielssons väg till Björlandavägen, som knyter ihop dagens cykelstråk längs Björlandavägen med väg 155. Gång- och cykelbanan kommer att förläggas på den västra sidan om leden.

Nya trafikplatser – eller ”mot” – byggs längs Hisingsleden.

Betonmast siktar på att påverka trafiken på de befintliga vägarna så lite som möjligt under byggperioden:

— ”Tredje man” kommer alltid kunna ta sig förbi arbetsplatsen, men vissa moment intill vägkanterna som kan störa trafiken under kortare stunder. Exempel på detta är spontarbeten intill brobyggen, bergschakter (sprängningar), flytt av högspänningsledningar med mera, säger Andreas Jonsson, projektchef hos Betonmast.

Så här ska Hisingsleden se ut när arbetet är färdigt. Foto: TRAFIKVERKET

Planerad produktionsstart är våren 2021 och arbetet skall vara färdigställt sommaren 2023.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: