Stora skillnader mellan könen – samt stadsdelar på Hisingen – när barn och unga får ranka sin fritid

Barnen i Tuve-Säve och Hisings Backa som går på lågstadiet är ytterst missnöjda med sin fritid, medan gymnasieungdomarna som bor i samma stadsdelar är förhållandevis nöjda med fritiden. Västra Biskopsgården är området på Hisingen som har minst föreningsengagemang och i Björlanda och norra Torslanda är det motsatt högst siffra på området. Detta och mycket mer kan man se när Hisingens barn och ungdomar fått svara på en enkät om hur nöjda de är med sin fritid…

Pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor och de som inte uppger kön. Det framgår av en ny undersökning om barn och ungas fritidsvanor i Göteborg.  Den visar också på stora skillnader i graden av nöjdhet mellan olika delar av Hisingen.

Antal och andel svar per bostadsområde på Hisingen:

Kärra-Rödbo 3% 246
Backa 5% 374
Kvillebäcken 1% 108
Kyrkbyn-Rambergsstaden 2% 126
Norra Älvstranden 1% 87
Södra Torslanda 6% 465
Björlanda 3% 231
Tuve-Säve 3% 197
Kärrdalen-Slättadamm 2% 174
Östra Biskopsgården 2% 135
Västra Biskopsgården 3% 251

Totalt medverkade 7 546 ungdomar från 35 stadsdelar och områden i Göteborg i enkäten, utöver det svarade en del på frågorna utan att uppge var de bodde och även en del som inte bodde i Göteborg. Procentsiffran efter stadsdelarna på Hisingen ovan anger andelen av de totalt antal svarande som bor i Göteborg, alltså att exempelvis att de 197 svarande från Tuve-Säve utgör 3 procent av totalen svarande som bor i staden.

Eleverna som fått enkäten går i årskurs 2, 5 och 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Göteborgs stad gör enkäten varje år men det nya för årets är att de även fått svara på fem frågor om fritiden – där stora skillnader mellan könen, men även olika delar av staden, blir tydliga.

Skapar föreningsengagemang nöjdhet med fritiden?

På frågan om man: Är du med i någon förening, klubb eller särskild grupp på din fritid? (Exempelvis idrott, teater, scouter eller liknande) svarade Göteborgs barn och ungdomar så här:

Värt att notera är att totala antalet barn och ungdomar som är med i en förening har gjort en liten återhämtning, då siffran åter stiger efter att ha sjunkit sett över 2000-talet som helhet:

Totalt i alla områden är det mellan 38-78 procent som svarar att de är medlemmar i någon förening, klubb eller särskild grupp. Högst andel föreningsmedlemmar finns i Älvsborg, Björlanda och Billdal, där 76-78 procent uppger att de är medlemmar i någon förening, klubb eller grupp. Områdena med lägst föreningsmedlemmar är i centrala Angered, Bergsjön och Västra Biskopsgården där mellan 38-39 procent svarat att de är medlemmar.

Skillnader på föreningsengagemang bland barn och ungdomar på Hisingen och övriga Göteborg.

Västra Biskopsgården är området på Hisingen som är markerat rött (lägst) och Björlanda (/norra Torslanda) är markerat mörkgrönt (högst). Dessa angränsande stadsdelar som tills nyligen var del av samma stadsdelsförvaltning inom Göteborgs stad, har alltså störst skillnader på föreningsengagemang bland barn och ungdomar, alltså.

Men de djupt skilda resultaten innebär inte per automatik att nöjdheten över fritiden är vitt skilda.

På den övergripande frågan: ”Hur nöjd är du med din fritid?” svarade ungdomarna i de olika stadsdelarna på följande vis, där mörkröd representerar en låg siffra och mörkgrön en hög siffra…

Och här kan man se att i stället för att få motsatta resultat markerade i mörkrött och mörkrött, så är det två olika nyanser av gult på Västra Biskopsgården och Björlanda. De stora skillnaderna i antalet föreningsengagerade innebär alltså inte per automatik att ungdomarna upplever en stor nöjdhet med sin fritid i Björlanda medan man är missnjöjda i Västra Biskopsgården, utan här är skillnaderna förhållandevis små.

I stället är det barn och ungdomar i Södra Torslanda och i Kärrdalen-Slättadamm som är de som upplever störst nöjdhet med sin fritid, medan de i Kyrkbyn-Rambergsstaden är de som är mest missnöjda med hur deras fritid ser ut.

Nedan kan man se resultat över hela staden på frågan om hur nöjda barn och unga är med sin fritid.

Så här svarade samtliga barn och ungdomar i Göteborg på frågan: Hur nöjd är du med din fritid?

Om man delar upp resultaten mellan pojkar och flickor framkommer väldigt intressanta resultat. Då ser vi att det är en enorm skillnad mellan könen, där tjejer är klart mer missnöjda över fritiden än killar.

Grönt – med undantag av några gula inslag främst i de centrala delarna. Killarna är nöjda med sin fritid.
Gult och orange – med undantag i grönt. Tjejerna på Hisingen är klart mer missnöjda med fritiden än killarna.

Bortsett från centrala Hisingen, där missnöjet i Kyrkbyn-Rambergsstaden och Kville stäcker sig över könsgränserna, så kan man se tydliga skillnader mellan könen. Jämför exempelvis Hisings Backa och Norra Älvstranden – där resultatet blir grönt bland pojkarna, men orange bland flickorna.

Här finns tydliga skillnader på hur barn och ungdomar upplever sin fritid, beroende på vilket kön de är. Pojkar är mer nöjda än flickor på hela Hisingen, det är bara i Kville där flickor svarar att de är mer nöjda med sin fritid än motsvarande områdes pojkar är.

Hisingens gymnasister mer nöjda än lågstadiebarnen

Men även åldern spelar roll för resultaten. Skillnaderna mellan svaren på lågstadiet och gymnasiet är märkbara.

Här man man se exempelvis hur barnen i Tuve-Säve och Hisings Backa som går på lågstadiet är ytterst missnöjda med sin fritid, medan hur gymnasieungdomarna som bor i samma stadsdelar är förhållandevis nöjda med fritiden.

Naturligtvis är detta genomsnitt och inte svar på hur varje enskild svarande tycker, men skillnaderna på hur barn på lågstadiet och tonåringar på gymnasiet ser på sin fritid är tydligt märkbar i dessa stadsdelar.

Lågstadiebarnen på Hisingen svarar mer negativt om sin fritid…
…än vad gymnasisterna gör.

I Torslanda och Kärra är resultaten däremot mer liknande mellan de minsta barnen som svarat på enkäten och de äldsta gymnasisterna. I dessa stadsdelar är de överlag rätt nöjda med sin fritid – oavsett om de är bland de äldsta eller yngsta som svarat.

Luckan med grått på centrala Hisingen är ett resultat av att för få gymnasieungdomar som bor där har svarat på den här frågan för att få ett tillförlitligt resultat.

Även tid och pengar spelar in

För årskurs 5, 9 och 2 på gymnasiet ställes även några påståenden om fritiden som man fick svara på om dessa stämde in helt med den svarandes uppfattning om fritiden. Andelen som svarat ”stämmer helt” på respektive påstående visar att killar är klart mer positiva än tjejer och de som svarat ”annat/vill ej ange” på könsfrågan.

Exempelvis svarar 57 procent av killarna att de har tid att delta i de fritidsaktiviteter som de vill. Andelen tjejer som upplever att de har tid är tydligt lägre (42 procent).

På frågan om de fritidsaktiviteter de vill syssla med är gratis eller lagom dyra faller siffrorna rejält. Bara 28 procent av tjejerna svarar ”Stämmer helt” på den frågan och 36 procent av killarna. Bland de som inte velat ange kön är siffran nere på lägstanivån 22 procent här.

När man separerar åldern på de svarande blir det även tydligt att ju äldre ungdomarna blir, ju mindre svarar de ”Stämmer helt” på enkätens påståenden. Värt att notera är hur siffran mellan årkurs 5 och årskurs 9 rör sig neråt på påståendet ”Vägen till de fritidsaktiviteter jag vill delta i är trygg”, där färra än hälften (43 procent) på högstadiet anger att detta ”Stämmer helt” för dem.

Även de ekonomiska faktorerna sticker ut här, så färre än 30 procent av de på högstadiet (26 procent) och gymnasiet (27 procent) uppger att den fritidsaktivitet de vill ha är något de kan delta i gratis eller för en lagom dyr kostnad.

”En jätteviktig fråga som vi jobbat med i många år”

Göteborgs Stad har gjort enkätundersökningar om barn och ungas fritidsvanor tidigare. Den nya visar att killar fortfarande är mycket mer nöjda med sin fritid än tjejer och de som inte uppgett kön. Barn och unga med funktionsnedsättning är minst nöjda.

— Rätten till en bra fritid för alla är en jätteviktig fråga som vi jobbat med i många år. Vi ser att barn och ungas nöjdhet med sin fritid har minskat, men att skillnaderna mellan olika grupper inte längre är lika stora. Det får vi titta närmare på. Det är ju en speciell tid vi gjort mätningen i också, där många av de vanliga fritidsaktiviteterna varit påverkade av restriktioner till följd av pandemin, säger säger Linda Johannessen, planeringsledare på stadsledningskontoret till Vårt Göteborg.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: