Studie: Vad gjordes fel när Kvillebäcken byggdes?

Vad gick fel när nya stadsdelen Kvillebäcken byggdes? Vad kan man lära sig av misstagen – med facit i hand? Den typen av frågor försöker Göteborgs stad nu få svar på i samarbete med Lunds universitet.

”Staden ska funka för alla – Hur kan aktörer ha nytta av universell utformning i stadsutvecklingsprocessen?”, är projektnamnet när Göteborgs stad samverkar med Certec vid Lunds universitet.

Tanken med projektet, som finansieras genom Vinnova, är att det ska bidra till att staden byggs rätt från början och att det ska vara möjligt för alla att bo, leva och verka i staden. På sikt ska det även kunna medverka till att minska stadens kostnader för efterkonstruerade lösningar. ”Det kan gälla anpassningar och ombyggnationer som görs för att det brister i tillgänglighet eller åtgärder för att undanröja enkelt avhjälpta hinder där utformningen orsakar bristande tillgänglighet”, skriver Fastighetskontoret i ett pressmeddelande.

”Dessvärre finns brister”

”Dessvärre finns det brister även när ny stadsutveckling sker och nya bostäder byggs. Tillgänglighetskraven följs inte konsekvent och det kan i flera fall bero på okunskap någonstans i planeringskedjan. Därför kommer några utvalda stadsutvecklingsprojekt att analyseras utifrån både universell utformning och tillgänglighetskrav”, beskriver Fastighetskontoret bakgrunden till studien.

Universell utformning innebär att staden ska byggas och kunna användas av så många som möjligt utan speciallösningar och efterkonstruktioner.

Bland projekten som kommer att analyseras i Göteborg finns:

  • Vivaprojektet på Dr Allards gata, Guldheden
  • Landamäreskolan, Biskopsgården, Hisingen
  • Kvillebäcken, Lundby, Hisingen
  • Stenpiren, centrum
  • Angereds Arena, Angered

Under projektet – som startades i våras – kommer det att ordnas workshops där nyckelpersoner från stadens organisationer, privata företag verksamma inom stadsutveckling, och funktionsrättsrörelsen kommer att mötas för att ta upp frågor som gäller exploateringens olika faser, byggfasen, bygglovsfasen, detaljplanefasen och fas för tidiga skeden.

Vandrar bakåt genom processen

Projektet kommer att därmed att vandra baklänges genom stadsutvecklingsprocessen för att kunna sätta fingret på när det är ”för sent att göra något åt” i respektive fas. Med den metoden fastställs i vilken fas en åtgärd måste göras för att åstadkomma önskvärda lösningar. Universell utformning är en hjälp för att bland annat analysera avvägningar, prioriteringar och vägval i utformningen för att göra den nyskapade platsen så användarvänlig som möjligt redan från början.

På så vis hoppas Göteborgs stad att man ska utveckla ny värdefull kunskap om hur kostsamma funktionshinder kan undvikas i byggprojekt. De som arbetar i stadsutvecklingsprocessen ska därmed kunna påverka ”vad som lämnas vidare” till kollegorna i nästkommande fas. Projektet kan därmed resultera i en guide för full tillgänglighet i stadutvecklingsprocessen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: