Visionen: Konserter och arrangemang på Hisingen ”Ska avlasta Slottsskogen som evenemangsarena”

En levande stadspark där konserter, evenemang och happenings samlar göteborgarna – på Hisingen? Det är visionen för Färjenäsparken:
— Den ska kunna komplettera och avlasta Slottsskogen som evenemangsarena, säger projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

En ”sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré”. Så beskrivs tanken om hur Färjenäsparken mellan Eriksberg och Älvsborgsbron ska formas under de närmaste åren.

Nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken i Göteborg omfattar den södra delen av parken. Den användes under många år som driving range och senare även som etableringsområde för exploatering längs Monsungatan. Den stora öppna, mjukt sluttande gräsytan som ”rinner” ner mot älven beskrivs av Göteborgs stad som en plats som ska bli en flexibel yta som inbjuder till lek, aktiviteter och picknick – flankerad av landmärken som Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran.

— Den ska också kunna fungera som evenemangsplats för mindre evenemang och konserter för att komplettera och avlasta Slottsskogen som evenemangsarena, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen i ett pressmeddelande.

Del av Göteborgs 400-årsjubileum

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning ”Blå & gröna stråk och oaser” inför stadens 400-årsjubileum 2021. Ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten, som binder samman staden och gör det lätt att mötas, koppla av och ta del av natur och kultur.

Den stora gräsmattan i södra delen av Färjenäsparken ska ramas in av ”naturlika planteringar” som ”binder samman” de nya delarna i parken med de befintliga och även skärmar av mot Karl den IX:s väg och Älvsborgsbron. Planteringarna bidrar också till att minska bullernivåerna i parken, de fungerar som vindskydd, främjar biologisk mångfald och erbjuder variation med promenadstråk och gläntor, enligt projektbeskrivningen.

Färjenäsparken på Hisingen. Foto: Göteborgs stad

I den västra delen kommer vegetationen att vara tätare. Den östra delen, som har eftermiddagssol, kommer att vara mer öppen. Från den lilla gräsmattan med pulkabacken kommer det att vara fri sikt mot älven genom en låg fruktlund, ett svackdike som tar hand om regnvatten och en lökäng. Som en övergång från gräsytan till brynen kommer ängsytor att anläggas, som bidrar med vacker blomning.

— I ängsytorna kommer vi att plantera ett antal större träd som flyttats tillfälligt från staden till en plantskola i Tollered på grund av bygget av Västlänken. Det är framförallt skogsek men också kärrek och oxel som får nya permanenta platser i Färjenäsparken, säger Emma Johansson.

”Nya stråk, ny entré och ny belysning”

Naturlika planteringar ska framöver utvecklas till vad man hoppas bli en artrik skogsmiljö med både löv- samt barrträd. För att skydda dessa mot exempelvis gnagskador kommer de delvis att stängslas in med viltstängsel, under tre till fyra år. Genom och längs med brynen kommer stråk, gångvägar och stigar att anläggas, som kopplar ihop parkens olika delar.

Längs älven kommer en ”entréplats” att anläggas i anslutning till Monsungatan. För att ha hög känsla av trygghet och tillgänglighet kommer stolp- och mastbelysning att monteras längs stråken, vid pulkabacken och vid parkens entréer.

Färjenäsparken. Foto: Göteborgs stad

Efter 2021 är planen att fortsätta bygga ut Färjenäsparken i mötet med älven men tidplanen för detta är ännu inte bestämd. Tanken är att strandpromenaden på sikt ska rustas upp med sittgradänger, trädäck och sandytor som kopplar samman gräsytan med älven. Dessutom är planen att bevara piren och komplettera med träbryggor för fiske, häng och båtliv samt att anlägga en större entréplats i anslutning till Karl IX:s väg.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl. Här finns sedan 2019 även Hisingens största utegym, som är populär bland många hisingsbor.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: