ALLA SIFFROR: Konkurser, arbetslöshet, nya jobb, varsel, flygtrafik och hotellnätter – så klarar sig Göteborg under Coronapandemin

Covid-19 -pandemin skapar kaos på Sveriges arbetsmarknad. Antal nya jobb minskar kraftigast i Göteborgsregionen och värst drabbat är hotell, transport och handel. Samtidigt är det positiva att antalet arbetslösa är färre i Göteborg än i Stockholm och Malmö.

I slutet av årets tredje kvartal var jobbtillväxten i Göteborgsregionen -2,2 procent, på årsbasis. Drygt 552 000 personer var sysselsatta, vilket kan jämföras med cirka 565 000 personer samma period året innan, berättar Business Region Göteborg (BRG) i sin konjunkturrapport.

Minskningen av antalet nya jobb i Göteborgsregionen var något
större än för Sverige i stort (-2,0 procent), men klart större jämfört
med Stockholmsregionen (-0,1 procent) och Malmöregionen (-0,6 procent) på årsbasis.

”Vi ser fortsatt att jobbtillväxten framförallt minskar inom branscher med koppling till besöksnäring. Bland annat rör det sig om transporter, hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella tjänster där kraftiga minskningar skett under årets gång. Men även inom tillverkningsindustrin har jobbtillväxten minskat. Flertalet branscher i regionens näringsliv befinner sig just nu i en svår sits. Med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer kan situationen framåt bli minst lika tuff för regionens näringsliv”, skriver BRG i sin rapport.

43 400 arbetslösa i Göteborgsregionen

Arbetslösheten har generellt sett ökat kraftigt över hela landet under
Covid-19 pandemin. I november 2020 var arbetslösheten 7,9 procent i Göteborgsregionen (+2,1 procent på årsbasis). Cirka 43 400 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen, vilket kan jämföras med november 2019 då cirka 30 600 var arbetslösa. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 8,4 procent (+2,3 procent på årsbasis) och i Malmöregionen 11,5 procent (+1,6 procent på årsbasis). Arbetslösheten i Sverige stannar på 8,7 procent (+1,5 procent på årsbasis).

Göteborg går snäppet bättre sett till arbetslösheten, som skjutit i höjden, under pandemin.

Arbetslösheten har ökat kraftigt inom alla grupper i regionen, framförallt bland unga och utrikes födda. Nivån på arbetslösheten är fortsatt mycket hög bland utrikes födda. I november 2020 var arbetslösheten bland utrikes födda 16-64 år 18,5 procent (för Sverige var andelen 21,0%). För utrikes födda ungdomar i Göteborgsregionen var arbetslösheten 23,2 procent (för Sverige var andelen 25,7%). Arbetslösheten har ökat som en konsekvens av att näringslivet gått in i en avmattningsfas under årets inledning för att senare till stora delar lamslås av Covid-19 pandemin. Denna utveckling har dämpat trycket rejält på arbetsmarknaden. Vi håller fast vid vår tidigare bedömning om att arbetslösheten kommer att ligga kvar på denna höga nivå, åtminstone fram till slutet på andra kvartalet 2021.

73 procent fler varsel

Under perioden augusti till oktober 2020 annonserades det i genomsnitt drygt 4 400 nyanmälda platser per månad med tillsvidareanställning i Göteborgsregionen. Jämfört med samma period året innan innebär det att nyanmälningarna fortsätter minska, denna period med cirka 31 procent.

Men den dramatiska – jämför med ”spiken” uppåt i samband med den senaste finanskrisen 2007-2009 längst till vänster i grafen – uppgången av varsel om uppsägning har stabiliserats, men på en högre nivå än vanligt.

Nya fasta jobb ökar igen och antal varsel om uppsägning sjunker.

Flest antal nyanmälda platser med tillsvidareanställning annonseras
fortsatt inom företagstjänster, följt av vård och omsorg samt utbildning.

Under 2020 har en ökning på cirka 73 procent fler varsel skett i Göteborgsområdet på årsbasis och antal personer som varslats om uppsägning sedan mars 2020 är nu drygt 13 700.

Många har korttidspermitterats, vilket mildrat ökningen av företagens lagda varsel som kunde ha varit ännu högre under året utan den typen av åtgräder. Fram till 1 december 2020 har 138 000 personer varit eller är kortidspermitterade i Västra Götaland och Business Region Göteborgs bedömning är att varseltalen kommer ligga på en högre nivå än normalt ett tag framöver.

Under perioden januari till oktober är konkurserna endast marginellt fler jämfört med samma period 2019 (notera att ”andra-vågen” började först i slutet av oktober). Framförallt drabbar konkurserna småföretagare inom handel, men även inom andra branscher såsom företagstjänster, byggindustri och hotell och restaurang.

Massiv minskning av flygpassagerare

Under perioden augusti till oktober 2020 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt cirka 103 500 passagerare per månad, vilket innebär -83,2 procent på årsbasis. Resandet under den senaste perioden har minskat rejält, både på inrikes och utrikes flyget, med anledning av Covid-19 pandemin. I antal flygpassagerare innebär utvecklingen den senaste mätta perioden att Göteborg Landvetter Airport hade cirka 1,5 miljoner färre flygpassagerare jämfört med samma period 2019.

Hela transportsektorn, i synnerhet flyget, står fortsatt inför en svår återhämtningsperiod som till stora delar beror på hur personers resepreferenser under och efter pandemin utvecklas.

Dramatisk minskning av antalet gästnätter och flygpassagerare är en märkbar effekt för ”evenemangsstaden” Göteborg.

”I förra konjunkturrapporten såg vi ett stort bortfall i spenderade gästnätter i regionen under årets andra kvartal. Vi ser att denna minskning, dock inte lika kraftig, i antal gästnätter spenderade på regionens hotell, vandrarhem och campingar fortsätter även in på det tredje kvartalet”, skriver BRG.

Framförallt rör det sig om stora minskningar i gästnätter från utländska besökare. Sett till tredje kvartalet 2020 gjordes i genomsnitt drygt 287 000 gästnätter per månad, vilket motsvarar en minskning med cirka 50 procent. Läget kunde vara ännu för regionens inkvartering, men fler gästnätter spenderade av svenskar har till viss del dämpat fallet.

Sett till beläggningsgraden (som här enbart avser hotell) i Göteborgsregionen har minskningarna lättat något, från ett fall på drygt 80 procent under april-maj 2020 till ett fall på drygt 50 procent under september-oktober 2020. Dock ses minskningen återigen ta fart under november månad där beläggningsgraden minskat med drygt 70 procent.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: