Bildextra: Så kan Hisingens nya bro till fastlandet se ut – här är förslaget till Göteborgs stad

Här är sju vyer av den kommande gång- och cykelbron från Hisingen till fastlandet. I kommunens förslag visar de hur den tänkta dubbelklaffbro med överliggande motvikter ska passa in i stadsbilden kring Göteborgs inre hamn och se ut från kajerna på Norra och Södra Älvstranden – men även från toppen av Karlatornet.

Redan sommaren 2021 togs beslutet att en gång- och cykelbro byggas mellan centrala Göteborg och Hisingen. Budgeten sattes då till 900 miljoner kronor och man valde ut att den skulle placeras mellan Packhuskajen vid casinot på fastlandssidan och Hugo Hammars Kaj i Lundbyvassen på Hisingen. Då valde mellan fem platser där den nya gång- och cykelförbindelsen över Göta älv skulle kunna placeras, från Lindholmen till Frihamnen.

Redan inför det beslutet hade den nya bron utretts i flera år av Göteborgs Stad som bedömde att behovet av en bro är stort då den ska bli en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer ”sammankopplad, nära och robust stad”. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.

Inom projektet Gång- och cykelbro mellan Packhusplatsen och Hugo Hammars kaj pågår just nu en genomförandestudie med syfte att ta fram underlag för detaljplan och miljödomsansökan samt beslutsunderlag för genomförande av byggnation. Genomförandestudien tas fram parallellt med detaljplan och miljödomsansökan och utreder möjligheter att utforma och bygga bron tids- och kostnadseffektivt i enlighet med fattade beslut.

1. Gång- och cykelbron med vy från Karlatornets topp. (Övriga bilders vyer schematiskt utritade och numrerade, se nummer vid bilderna nedan) Foto: GÖTEBORGS STAD

Innan den kommunala omorganisationen beslutade trafiknämnden i Göteborgs stad att bron ska erbjuda gående och cyklister minst 4 meter bred trafikyta vardera. En bredare bro skulle medföra ökade kostnader och utreds för närvarande inte inom projektet medan en smalare bro skulle kunna vara ett möjligt besparingsalternativ men utreds för närvarande inte det heller inom projektet, meddelar de kommunala tjänstemännen.

Om förslaget får grönt ljus kommer denna typ av bro att designas

Krav och önskemål analyseras med syfte att balansera intressenters behov och önskemål, säkerställa en hanterbar risknivå för projektgenomförandet och säkerställa nyttan med bron. En av dessa utredningar är val av brotyp. Exploateringsförvaltningen har i samband med tidigare tjänsteutlåtande om gestaltningsprocessen föreslagit att återkomma till exploateringsnämnden med inriktningsbeslut inför fortsatt arbete inom projektet. Enligt ny ordning i Göteborgs stad ska beslut avseende exempelvis brotyp fattas av stadsbyggnadsnämnden inför vidare hantering av exploateringsnämnden.

2. Gång- och cykelbron med vy från taket på kranens kontrollrum. Foto: GÖTEBORGS STAD

Den typ av bro som nu föreslås av tjänstemännen är en dubbelklaffbro med överliggande motvikter. Denna bedöms bland annat ge ”kortare öppningstid samt bättre säkerhet vid broöppning och
bättre förutsättningar för teknisk utformning av en låg bro än enkelsidig lyftsvängbro”,.

Stadsbyggnadsnämnden beslut om ifall de ger grönt ljus till den föreslagna brotypen kommer att ligga till grund för nästa steg i projektet som innefattar att designa en bro som kan genomföras inom givna tidsmässiga, ekonomiska samt tekniska ramar.

3. Gång- och cykelbron med vy ovanför Frihamnspirens yttersta punkt. Foto: GÖTEBORGS STAD
4. Gång- och cykelbron med vy från residensbron. Foto: GÖTEBORGS STAD
5. Gång- och cykelbron med vy från kajpromenaden vid Operans uteservering. Foto: GÖTEBORGS STAD
6. Gång- och cykelbron med vy från piren mitt emot Danmarksterminalen. Foto: GÖTEBORGS STAD
7. Gång- och cykelbron med vy från Masthuggskajen. Foto: GÖTEBORGS STAD

Som HelaHisingen.se tidigare berättat kommer en ny avgiftsfri färjelinje att trafikera sträckan från och med maj 2024 i väntan på att bron ska byggas. Hållplatsen på Hisingssidan kommer att heta Lundbystrand, likt den närliggande idrottshallen inom Götaverkens gamla varvsområde i närheten.

I dagsläget finns inget namn på den kommande gång- och cykelbron.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: