Så ska djuren passera under populära leden på Hisingen – hoppas minska trafikolyckorna

Hisingsleden byggs om för full för att göra vägen säkrare och samtidigt öka kapaciteten på den populära leden som knyter ihop norra och södra Hisingen. För att minska antalet djur som tar sig över den hårt trafikerade vägen har Trafikverket byggt flera ”faunapassager” – tunnlar för vilda djur…

Sommaren 2024 planeras den ombyggda vägen stå helt klar från Vädermotet i höjd med södra Biskopsgården upp till Stenebyvägen vid Volvo Lastvagnar i Tuve. En viktig del av säkerheten är att Trafikverket bygger flera faunapassager, som underlättar för djuren att passera Hisingsleden utan att utgöra en fara för trafikanterna.

Faunapassager är olika typer av passager som underlättar för djuren att följa sina naturliga rörelsemönster och kunna passera vägen på ett säkert sätt. Totalt har sju faunapassager byggts längs nya Hisingsleden – fyra så kallade faunatrummor för småvilt,en fauna-port samt två rörbroar för mellanstort vilt.

En större faunapassage har byggts vid Kålseredsmotet för att ersätta en befintlig gång- och ridport där ett friluftsstråk i dagsläget passerar under Hisingsleden.

— I passagen valde vi bort asfalt för att gynna fauna och miljö. Passagen är även anpassad för att kunna användas som gång- och ridväg. Meningen är att skogsmarken ska glida över i bron så att den blir en plats som liknar den naturliga miljö som djuren lever i, samtidigt som det blir säkrare för både djur och människor att passera leden, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Tunneln där vilt ska kunna ta sig under Hisingsleden har inte asfalt, för att likna naturen runtomkring. Foto: TRAFIKVERKET

Allt från stora djur till ormar ska kunna passera Hisingsleden

Passagen möjliggör även för medelstora djuratt passera vägen säkert. Faunapassagen och omkringliggande viltstängsel har anpassats med ett finmaskigt faunastängsel för att även leda kräldjur till passagen, till exempel hasselsnok.

Varje år skadas och dödas tusentals djur i Sverige i viltolyckor. Enligt Naturvårdsverket var siffran uppe i närmare 48 000 olyckor förra året. De flesta olyckor sker i samband med att djuren ska korsa en väg. För att minska antalet trafikolyckor och för att binda ihop naturområden i allt mer fragmenterade landskap kan man anlägga så kallade faunapassager.

Skyddsnäten vid Hisingsleden hindrar större djur men släpper fram smådjur och ormar. Foto: TRAFIKVERKET

Genom att binda ihop olika naturområden/landskap med varandra ökar man möjligheterna för att bevara genetisk diversitet, biologisk mångfald och ekosystemens fortlevnad samtidigt som man minskar antalet viltolyckor och ökar tillgängligheten, menar Naturvårdsverket.

Ombyggnaden av Hisingsledens södra del kommer att bredda vägen till fyra körfält och mittseparera den med en barriär. Där leden möter Assar Gabrielssons väg (Volvomotet) och Björlandavägen (Björlandamotet) kommer de signalreglerade korsningarna att ersättas med planskilda mot, som Trafikverket menar är bättre sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Arbetet ska vara klart sommaren 2024.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: