George Jansizian: ”Som juridiskt ombud krävs det att man är hårdhudad”

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver regelbundet krönikor hos HelaHisingen.se.

Många av våra klienter frågar ofta om de behöver anlita ett juridiskt ombud för att framställa krav eller exempelvis inge en reklamation. Det klassiska juristsvaret på frågan är ”det beror på”. Vad som kan vara styrande är vilken typ av tvist som ärendet handlar om, om den är komplicerad, hur stora belopp som det rör eller vilka eventuella rättsföljder som kan uppkomma vid vinst eller förlust.

Som jurist förekommer det att jag blir inkallad redan när tvisten har hamnat i domstol. Vid det skedet kan klienten ha missat viktiga och tekniska detaljer i själva rättsprocessen, eventuell bevisning och möjligheter till förhandling. Domstolen har en skyldighet att utreda om parterna kan tänka sig att hitta en överenskommelse utan att de ska behöva döma i ärendet, en så kallad förlikning. Det är vanligt förekommande att parterna når en förlikning utanför domstol, men utan ett juridiskt ombud eller juridisk rådgivning kan tvisten ha blivit så pass infekterad att möjligheten till att hitta en lösning är helt omöjlig.

Avlasta och filtrera bort det emotionella

En rättslig process är energikrävande och väcker många känslor. Många har svårt att hålla isär vad som är principiellt viktigt och vad som faktiskt är korrekt enligt lag. Det avspeglar sig i skriftväxlingar mellan parterna, men också hur de kommunicerar med varandra väl i en rättssal. Av denna anledning kan det vara viktigt med ett juridiskt ombud som håller kommunikationen saklig och professionell. Med ett ombud är det lättare att behålla sakfrågan i fokus, ombudet kan filtrera bort onödig information och kommunikation som försämrar möjligheterna till förhandling eller ett positivt utfall i rättssalen.

Som juridiskt ombud krävs det att man är hårdhudad och klarar av att hantera klientens känslor. Det är viktigt att styra skutan på rätt väg från start men samtidigt visa medmänsklighet och förståelse för konflikter i allmänhet eftersom de väcker många känslor. Det är en fin balansgång mellan att skapa mervärde rent juridiskt utan att bli påverkad. En viktig del i detta är att förbereda klienten på hela processen från det att ett första kravbrev eller bestridande skickas, tills dess att parterna befinner sig i rättssalen. Det förekommer att motparten använder en retorik som river upp känslorna vilket kan leda till att parterna kommer längre bort från den juridiska frågan. Men med rätt förberedelser och ett skickligt ombud kan processen bli betydligt lättare att överkomma.

Förhandling och specialistkompetens

I en av mina förhandlingar där parterna förde diskussion om förlikning konstaterade domaren att ”domstolen arbetar sällan med sanningen, det som avgör en tvist är det som parterna kan bevisa”, vilket väckte många tankar och känslor hos klienten. Mycket riktigt så kan det vara så i flertalet tvister, där bevisning eller avsaknaden av bevisning är det som styr avgörandet. Huruvida det är förenligt med sanningen är inte en självklarhet, vilket kan skapa en hel del frustration. En tvist kan även förloras för att det finns komplicerade processregler som en lekman inte behärskar, därför kan det behövas ett juridiskt ombud som lägger upp en taktik och kan hantera eventuella invändningar samt processtekniska frågor. Det kräver även skicklighet att säkra upp bevisning och presentera den röda tråden på ett tydligt sätt.

Förhandling är en konst och att förhandla i affekt kan leda till ett dåligt utfall. Det finns planerade strategier, men även tekniker som kräver erfarenhet samt finess. En kompetent rådgivare och förhandlare kan därmed påverka utfallet av processen oavsett om det sker genom en dom eller förlikning.

Vad händer vid en civilrättslig tvist?

En rättsprocess följer normalt av att en person har ingett en stämningsansökan med önskemål om att domstolen ska fastställa ett visst rättsförhållande, exempelvis att det föreligger ett fel i en fastighet. Det kan också vara att det uppstått ett avtalsbrott, och en part önskar att domstolen ska förpliktiga den andra att fullgöra en viss prestation, exempelvis att leverera en vara eller betala en viss ersättning. När en stämningsansökan har ingivits ska den andra parten inge svaromål. Domstolen kan be om vissa förtydliganden antingen genom skriftväxling eller vid ett första sammanträde, så kallad muntlig förberedelse. Vid det tillfället går domstolen igenom om det finns möjlighet till att hitta en förlikning mellan parterna, där förlikningen även kan fastställas genom dom. 

Om parterna inte når enighet i förhandlingarna och det inte finns något utrymme för förlikning, så schemaläggs en huvudförhandling. Vid en huvudförhandling ska parterna presentera samtliga rättsförhållanden och skriftlig bevisning, de ska även kalla vittnen som ska höras under förhandlingen. Enkelt sammanfattat är detta ett mer omfattande moment som föranleder ytterligare rättegångskostnader och risker för parterna, däribland en ovisshet kring det faktiska utfallet och en längre väntan på ett avslut. Därför väljer många parter att förlikas eftersom de kan kontrollera sina rättegångskostnader och utfallet av tvisten. Enligt domstolsverket statistik för 2020 har andelen dispositiva tvistemål där förlikning är tillåten endast avgjorts genom i 30 procent av fallen.

Rättsskydd och rättshjälp

Kostnaderna för jurister och advokater har inte minst de senaste månaderna varit omdiskuterade i flera uppmärksammade mål. Innan du initierar en tvist bör du konsultera ett ombud och kontakta ditt försäkringsbolag för att se om ditt rättsskydd i hemförsäkringen täcker dina ombudskostnader. Försäkringsbolaget gör en prövning av ombudets lämplighet efter att de ansökt och begärt om att få nyttja rättsskyddet. Om du inte är berättigad till rättsskydd i din hemförsäkring, eller om du inte har en hemförsäkring, kan du ansökan om rättshjälp hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.

Bra att tänka på när du anlitar ett ombud:

  • Kontrollera att du har rättsskydd via din hemförsäkring och om försäkringsbolaget kräver prövning av ombudets lämplighet.
  • Fråga det juridiska ombudet om de har erfarenhet av just din typ av tvist.
  • Är det en specialist eller någon som arbetar generellt med tvister?
  • Fråga efter referenser eller boka ett inledande möte för att få en preliminär bedömning av ditt ärende.
  • Lägg upp en plan tillsammans
  • Sammanfatta allt material kring tvisten från ax till limpa.
  • Informera ombudet om eventuella tidsfrister som utställts

George Jansizian, jurist
tips@helahisingen.se

Foto: Jeanette Edsjö

LÄS MER: