Kartan: Så vill Volvo expandera runt fabriken i Tuve: ”Finns stora utmaningar”

Volvo vill utöka sin verksamhet i Tuve – bland annat med ett kundcenter samt testbanor för lastbilar. Men en sådan ombyggnad kräver ytterligare vägarbeten:
— Trafikalt finns det stora utmaningar kopplade till det inkomna planbeskedet i och med att det aktualiserar frågan om hur gatu- och väginfrastrukturen på Hisingen behöver utvecklas, skriver Trafikkontoret i förprövningsrapporten.

Stadsbyggnadskontoret har lämnat ett förslag till beslut i byggnadsnämnden om att påbörja planarbetet för ytterligare verksamheter kring Volvo AB i Tuve. Ansökan om planbesked handlar om att bygga ut den befintliga industriverksamheten – som ligger vid Volvos lastvagnars fabrik vid Norra Stenebyvägen.

Marken som planbeskedet avser är huvudsakligen obebyggd och består av skogspartier samt öppet landskap.

”Genom ny detaljplan skapas möjlighet för utbyggnad av befintlig verksamhet samt etablering av bland annat kundcenter och testbanor för lastbilar vilka idag är lokaliserade vid Pressvägen, där ny batterifabrik planeras”, skriver Stadsbyggnadskontoret i tjänsteutlåtandet.

Den föreslagna planområdesgränsen. Den punktprickiga linjen omger den befintliga byggnaden och dess byggrätt. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Flera saker behöver utredas – bland annat risk för ökad bullerproblematik

Flera saker behöver utredas inom ramen för detaljplanen. Först bedöms projektet främst ha en betydande miljöpåverkan, så stadsbyggnadskontoret föreslår en utredning om en eventuell strategisk miljöbedömning. Vidare kan de tilltänkta testbanorna riskera att förstärka bullerproblematiken för boende längs Hukevägen ytterligare:

”Varför det är viktigt, vid en eventuell planläggning, att bullerfrågan utreds för att eventuellt begränsa bullereffekter, exempelvis genom tidsbegränsningar med hänsyn till boende och verksamma”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Man behöver också ta den befintliga naturen samt fornlämningar som finns i området i beaktande.

Omfattande utmaningar kring vägarna – bland annat hur kollektivtrafiken ska fungera

Vidare konstaterar man att utbyggnaden kan ha inverkan på omkringliggande vägar – med stora utmaningar till följd. Det nyga bygget altualiserar frågan om gat- och vägnätverket på Hisingen:

”Viktiga frågor att lösa är bland annat kollektivtrafikförsörjningen och vilka principer som ska styra vägstrukturen, samt hur vägstrukturen kan möjliggöra för önskad bebyggelseutveckling. Det pågår inget formellt arbete om detta i nuläget, men det finns behov av att ett sådant arbete initieras”, står det i förprövningsrapporten.

Det område som ska byggas ut är ungefär 50 000 – 70 000 kvadratmeter stort. Trots att det är flera aspekter som behöver tas i beaktande, ställer sig Stadsbyggnadskontoret positivt till en utredning om utbyggnaden:

”Trots eventuella natur- och kulturvärden bör området fortsatt ses som aktuellt för studier om möjlig vidareutveckling för utökad verksamhet”.

Bostäder inom området, som kan påverkas bullermässigt av de nya testbanorna. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: