Kommunens plan: Riv Lundbybadets utomhuspool – ersätt med nytt inomhusbad

Är du en av de Hisingsbor som badar i Lundbybadets utomhuspool på somrarna? Snart kan det vara slut med den saken – om tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret får som de vill. Här är planerna på Hisingens nya badhus, där utomhuspoolen ersätts av inomhusbad.

Snacket har surrat i flera år om att det skulle vara på gång, men nu kommer beskedet. Om tjänstemännen hos Stadsbyggnadskontoret får som de vill kommer Lundbybadets utomhusbad att rivas, eller snarare fyllas igen. I stället vill man bygga ett nytt bad som ska ersätta Lundbybadet – men där ingen utomhuspool ingår.

Det är i samband med att Västra Götalandsregionen satt sina planer om Hisingens nya närsjukhus i rörelse som Göteborgs stad ser över detaljplanen för området omkring Bravida Arena, Lundbybadet och Rambergsrinken. Som HelaHisingen tidigare berättat har staden redan sagt upp kontrakten med verksamheterna i det norra hörnet av området, mot Wieselgrensplatsen, där det nya sjukhuset skall byggas.

OKQ8 har redan stängt sin bensinstation där, medan McDonalds valt att köra på med korttidskontrakt i väntan på att sjukhusbygget skall komma igång.

Här är tjänstemännens förslag

Nu har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett underlag för hur de anser att ombyggnaden av området bör genomföras. I det här paketet ingår förutom ett höghus där sjukhuset skall husera, även ett nybygge av en ny ishall som skall ersätta nuvarande Rambergsrinken. Ishallen är tänkt att stå där parkeringsplatserna för områdets idrottsanläggningar ligger i dag.

Dessutom tänker man sig en viss utbyggnad av eller vid Bravida Arena, samt då en större ombyggnad av Lundbybadet. Det sistnämnda skulle i praktiken skulle innebära en total rivning av nuvarande inom- och utomhusbad för att ge plats åt ett nytt badhus på samma ställe.

Planen: Så vill Göteborgs stads stadsbyggnadskontor förändra området omkring Lundbybadet och Bravida Arena. Karta: GÖTEBORGS STAD

I samrådshandlingarna för ”Detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen (Rambergsstaden
733:167 m fl) inom stadsdelen Rambergsstaden” skriver stadsbyggnadskontoret:

Planförslaget ger möjlighet att uppföra en större simhallsanläggning än det nuvarande Lundbybadet som finns på platsen. Anläggningen planeras att inrymma en 50 metersbassäng, familjebad, undervisningsbassänger och tillhörande utrymmen. Delar av byggnaden avses uppföras i två våningar men övriga delar av byggnadsvolymen blir
sannolikt lägre. Huvudentrén till simhallen avses placeras i det sydöstra hörnet, ut mot torgytan som planeras att tillskapas. Om den planerade utbyggnaden av inomhusbadet ska kunna genomföras är det inte möjligt att behålla det befintliga utomhusbadet.

Stadsbyggnadskontoret sammanfattar sin ambition med underlaget för området så här:

”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av Lundbybadet, ersätta ishallen Rambergsrinken med en ny ishall, möjliggöra ett nytt sjukhus (som ska ersätta Lundby sjukhus) samt möjliggöra för utbyggnad av Bravida Arena. Parkeringsbehovet ska hanteras i gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas samlade behov. Möjligheten att bygga bostäder ska även utredas. Inom området ska det eftersträvas publika lokaler i bottenvåningarna och trygga, gena och gröna vistelseytor och aktiva uterum samt stråk som knyter an till omgivande gatunät.”

Men vad tycker du?

Rösta: Vad tycker du om framtiden för Lundbybadets utomhuspool?

HelaHisingen.se återkommer inom kort med fler artiklar om planerna för området omkring Lundbybadet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: