LISTA: Är din gamla skola på Hisingen kulturhistoriskt intressant?

Tanken på ens gamla skola väcker nog både minnen och känslor hos många. Nu har Stadsmuseet i Göteborg för första gången utrett byggnadernas kulturhistoriska värde. Här nedanför är listan på skolorna på Hisingen som de har gått igenom.
— Förhoppningen är att den ska fungera som ett aktivt kunskapsunderlag i framtida hantering och ombyggnation av skolorna, säger bebyggelseantikvarie Kristian Jonsson.

I rapporten har Göteborgs stadsmuseum gått igenom vilka kulturhistoriska värden som stadens olika skolor har som byggnader – och hur historiska skeden i samhället kan kopplas till dem.

— Det har rivits och skett väldigt mycket förändringar i de moderna skolorna från efterkrigstiden och framåt, därför ville vi titta närmare på skolhusen från den här perioden. Skolorna säger väldigt mycket om sin tids arkitektur- och samhällsideal, säger bebyggelseantikvarien Kristian Jonsson, som inventerat stadens skolor, i ett pressmeddelande.

På listan över de fem mest intressanta skolorna finns Kärralundsskolan i Torp, Assaredsskolan i Kortedala, Ryaskolan i Biskopsgården, Römosseskolan i Gårdsten och Nya Varvets skola i Nya Varvet.

Ryaskolan gavs en framträdande placering på en höjd i stadsdelen

Just Ryaskolan, som byggdes mellan åren 1962-1964, pekas ut eftersom den är:

”Ett tydligt exempel på 1960-talets mer modernistiskt präglade stora skolor i rött tegel. Ryaskolan är viktig som samplanerad del av Södra Biskopsgården som helhet, och gavs en framträdande placering på en höjd i stadsdelen”, står det i rapporten från museets kulturmiljöenhet.

Sammanlagt har de inventerat 91 skolor, varav ungefär 25 stycken ligger på Hisingen, och beskrivit deras kulturhistoriska värde. Se nedanför om din gamla skola finns med.

LISTA: SKOLORNA PÅ HISINGEN

Här har de gått igenom de stadsdelar som tidigare kallades för Västra Hisingen, Norra Hisingen samt Lundby. De är klassade i ett A-C system, där A är högst rankat. Listan nedanför innehåller de skolor som klassats som A och B, det vill säga högst.

Jättestensskolan
Fastighet: Kyrkbyn 149:3
Gatuadress: Norrviksgatan 1
Tidigare skydd: Bevarandeprogram (Del 1)
Kulturhistorisk klassning: A

Kulturhistorisk värdering: ”Jättestensskolan är en framträdande funktionalistisk märkesanläggning med speciell platsspecifik gestaltning. Senare tiders tillägg har på ett tydligt sätt förhållits till denna prägel och till stora delar bibehållit de mycket höga värdena”.

Här ser man byggnaden för klassrummen från gården i söder. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Hökegårdsskolan
Fastighet: Biskopsgården 95:1
Gatuadress: Rimfrostgatan 2
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Värdet bärs av den övergripande strukturen med låga längor med tidstypiska former och material i form av rött tegel och papp, tydligt inbäddade i ett naturpräglat grönområde. Den norra och östra längan bedöms vara viktigare för den miljöskapande funktionen skolan har i stadsdelen”.

Hökegårdsskolans låga längor med rött tegel. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Treröseskolan
Fastighet: Biskopsgården 21:16
Gatuadress: Mildvädersgatan 7
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Skolan är ett representativt exempel på en typ av paviljongskolor som byggdes på ett antal platser i Göteborg under mitten av 1960-talet. Skolan uppvisar också hur sådana skolor uppfördes på kuperade tomter i vindutsatta lägen”.

Treröseskolans två byggnader inramar gården på en höjdplatå. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Ryaskolan
Fastighet: Biskopsgården 35:3
Gatuadress: Erik Väderhatts gata 11
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: A

Kulturhistorisk värdering: ”Ryaskolan är samplanerad som en tydlig del av grannskapsenheten i Södra Biskopsgården och är en uttrycksfull, monumentalt placerad offentlig byggnad i stadsdelen. Den är en välbevarad och framträdande representant för det tidiga 1960-talets mer modernistiskt präglade skolor och viktig del i förståelsen av planeringen och byggandet av den vid tillkomsttidens nydanande stadsdelen”.

Ryaskolan beskrivs som ”monumental och modernistisk” med dess välbevarade interiörer, som den tidigare aulan som i dag utgör matsalen. Foto: Göteborgs stadsmuseum.

Sjumilaskolan
Fastighet: Biskopsgården 51:13
Gatuadress: Friskväderstorget 13
Tidigare skydd: Bevarandeprogram (Del 3)
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Skolan är som helhet välbevarad även om mindre förändringar har skett. Anläggningen har en för tillkomsttiden ovanligt uttrycksfull och egenartad arkitektur med byggnader i flera etager, detaljer som ”skolgatan”, pelare, konkav fasad och ”cigarrtak” ovanför entréerna”.

”Skolgatan” med sin förbindelsegång i det övre planet. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Noleredsskolan
Fastighet: Torslanda 36:118
Gatuadress: Nolereds skolväg 1
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Skolan besitter fortfarande drag av den ursprungliga anläggningens nydanande 1960-talsgestaltning. Skolan är samtida och tydligt samplanerad och gestaltad med omkringliggande bostadsbebyggelse och centrumanläggning”.

Trots vissa förändringar är Noleredsskolans fasadindelning bevarad. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Hällsviks bycenter
Fastighet: Torslanda 9:399
Gatuadress: Hällsviksvägen 45
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Skolan är ett tydligt exempel på 1990-talets idéer om en skola mitt i byn med en integrering av förskola och fritidsverksamheter. Arkitekturen är tidstypisk och bär många tydligt klassicerande detaljer, inordnade i en postmodern helhet. Skolanläggningen är ett karaktärsskapande inslag utmed huvudvägen ner mot vattnet i Hällsvik”.

Hällsviks bycenter har parallella längor med tidstypisk arkitektur. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Lillebyskolan
Fastighet: Lilleby 4:34
Gatuadress: Lilleby Bäckedalsväg 11
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Skolan är till stora delar oförändrad och ett tydligt exempel på 1990-talets skolbyggande i mindre enheter med integrerade samhällsfunktioner. Lekfullheten med form, material och färg gör den till en pedagogisk förmedlare av sin tillkomsttids arkitekturideal”.

Skolan är formad som en hästsko, vilket gör att gården blir skyddad med en huvudentré på tomtens högsta punkt. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Björlandagården
Fastighet: Hovgården 1:100
Gatuadress: Nolviksvägen 3
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Förskolebyggnaden utgör vid sidan av skolan ett vittnesmål om tillkomsttidens tankar om en integrerad förskola”.

Björlandagårdens huvudfasad mot Kongahällavägen. Skolan har blå fönsterpartier som påminner om ladugårdsportar. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Brunnsboskolan
Fastighet: Backa 4:2
Gatuadress: Klassikergatan 2
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: A

Kulturhistorisk värdering: ”Brunnsboskolan utgör ett ovanligt Göteborgsexempel på en stor samgestaltad 1960-talsanläggning för alla den då nya grundskolans stadier. Skolan utgår i sin uppbyggnad tydligt från 1950-talets folkskolor, men utgör också ett väl avläsbart skifte mot ett mer rationaliserat byggande med mer funktionsseparerade delar”.

Mellan- och högstadiets gymnastikbyggnad. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Skälltorpsskolan
Fastighet: Backa 103:1
Gatuadress: Selma Lagerlöfs Torg 20
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Skälltorpsskolan är ett välbevarat och tydligt exempel på det tidiga 1970-talets stora och centrumintegrerade skolanläggningar. Formspråket är tidstypiskt repetitivt och rationellt, men varieras av mönsterbrytande detaljer”.

Här är den långsträckta byggnaden sedd från sydväst. Den ansluter till centrumanläggningen Selma Lagerlöfs
Torg. På fasaden syns de franska balkongerna i det övre planet. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Brudbergsskolan
Fastighet: Backa 69:14
Gatuadress: Heidenstams gata 2
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Anläggningen är välbevarad och har trots tillbyggnader bibehållit sina ursprungliga karaktärsdrag”.

Skolan består av två fristående byggnader, den låga klassrumsbyggnaden i bakgrunden och den högre gymnastikbyggnaden
närmast i bild. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Tångenskolan
Fastighet: Tuve 108:4
Gatuadress: Tångenvägen 11
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Tångenskolan utgörs av en inte helt enkelt avläsbar väv av olika tiders skolbyggnader. Klassrumsbyggnaden från 1950-talet bedöms utgöra den modernistiska del av anläggningen som besitter högst kulturhistoriskt värde. Klassrumsbyggnaden är en tidstypisk representant för 50-talets mindre korridorsskolor och en viktig historisk markör, visuellt tydlig och miljöskapande i anläggningen som helhet och för det omgivande bostadsområdet”.

Tångenskolan är en viktig historisk markör med sin karaktärsskapande fasad mot gården i söder. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Klarebergsskolan
Fastighet: Kärra 55:6
Gatuadress: Lillekärr norra 193
Tidigare skydd: Bevarandeprogram (Del 3)
Kulturhistorisk klassning: A

Kulturhistorisk värdering: ”Klarebergsskolan är ett av de tydligaste och mest pedagogiska exemplen i kommunen på en integrerad skola. Tillsammans med det övriga centrumet visar skolan på tiden efter miljonprogrammets idéer om låga och täta centrum med stadsdelens all samhällsservice samlad i en småstadsliknande struktur, och på vilken central plats undervisningen gavs i det som byggdes”.

Klarebergsskolans fasad mot gågatan. Den har friare takformer och fönstersättning. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Bjurslättsskolan
Fastighet: Kvillebäcken 11:2
Gatuadress: Konvaljegatan 8
Tidigare skydd: Bevarandeprogram (Del 1)
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Anläggningens byggnader från tidigt 1950-tal är trots senare förändringar en typisk ”folkhemskatedral” med en monumental prägel och med hög kvalitet i hantverk och material”.

Här är skolans södra byggnad som inrymmer matsal, samlingssal och storkök. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Toleredsskolan
Fastighet: Tolered 148:4
Gatuadress: Vinlandsgatan 1
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Toleredsskolan utgör ett av mycket få exempel i Göteborg på en skola utbyggd under tre på varandra följande årtionden där de tre etappernas byggnader utgör påkostade exempel på vardera tillkomsttids gestaltningsideal”.

Klassrummen sedda från gården i väster med huvudbyggnaden i mitten och matsalsbyggnaden till höger. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Lerlyckeskolan
Fastighet: Tolered 44:8
Gatuadress: Hemmansägaregatan 11
Tidigare skydd: –
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Lågstadiets paviljongbyggnad bedöms, på grund av genomförda förändringar och representationen av denna byggnadstyp på andra platser i kommunen, å sin sida besitta ett lågt kulturhistoriskt värde”.

Matsalsbyggnaden är närmast i bild och mellanstadiebyggnaden har samma typer av material, fönstersättning och takform. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Lundby gymnasium
Fastighet: Rambergsstaden 54:5
Gatuadress: Blackevägen 1
Tidigare skydd: Bevarandeprogram Övrigt (Del 1)
Kulturhistorisk klassning: B

Kulturhistorisk värdering: ”Trots den massiva rivningen av merparten av skolanläggningen utgör de delar som ska bevaras ett ytterst värdefullt och ner på detaljnivå välbevarat exempel på 1950-talets högkvalitativa skolbyggande”.

Matsalen har våningshöga träfönster och balkongen markerar den ursprungliga rektorsexpeditionen. Denna byggnadskropp kommer också att bevaras. Foto: Kulturmiljörapporten, Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Rivna skolor till och med år 2021:

– Höstskolan, byggd 1956-57
– Sommarskolan, byggd 1956-57
– Vinterskolan, byggd 1957
– Vetteskolan, byggd 1966
– Landamäreskolan, byggd 1965-68
– Trättebäcksskolan, byggd 1967
– Fågelroskolan, byggd 1960
– Vårskolan, byggd 1957
– Svartedalsskolan, byggd 1968
– Torslandaskolan två skolor byggda 1966
– Glöstorpsskolan, byggd 1963-66
– Lillekärrsskolan, byggd sent 70-tal
– Fogdegårdsskolan, byggd 1961

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: