Planen: Så ska nya arenastråket se ut *Nytt stort badhus *Närsjukhus *Ny Ishall *P-hus – växer fram omkring Bravida Arena

Hela området från Lundbybadet till korsningen vid Inlandsgatan och Hjalmar Brantingsgatan ska få sig ett rejält ansiktslyft – samt ett flertal nya arenor och byggnader. Här växer Hisingens nya arenastråk fram och detta är kommunens planer för området – satsning för satsning!

I samband med att Västra Götalandsregionen satt sina planer om Hisingens nya närsjukhus i rörelse ser Göteborgs stad över detaljplanen för området omkring Bravida Arena, Lundbybadet och Rambergsrinken. 

Här planeras stora förändringar när en ny ishockeyrink ska ersätta Rambergsrinken, ett nytt bad byggas där Lundbybadet står i dag (vilket innebär att Lundbybadets utomhuspool försvinner…) och där en utbyggnad av Bravida Arena ska ske mellan fotbollsplanen och det nya sjukhuset – som ska ligga i hörnet där OK/Q8-macken nyligen rivits.

Så här beskriver Göteborgs stad själva sina planer i samrådshandlingarna för detaljplanen.

Närsjukhus

”I planområdets östra del föreslås uppförande av ett nytt närsjukhus. Sjukhusbyggnaden tillåts få en nockhöjd om maximalt cirka 45 meter (65 meter beräknat från angivet nollplan) vilket motsvarar 9 våningar med våningshöjder om 4,5–5 meter. Sjukhusets bruttoarea (BTA) beräknas bli cirka 26 000 m2 . Sjukhusbyggnadens entréplan avses bland annat rymma entréytor och service såsom café och apotek. Resterande våningar avses nyttjas för mottagnings-, undersökningsrum och eventuellt operationsavdelning.

Huvudentrén avses placeras åt nordost, mot Wieselgrensplatsen och korsningen Hjalmar Brantingsgatan – Inlandsgatan. Ytterligare en entré avses placeras åt väster, där det även finns plats för bilangöring och parkering. Även ambulansintag och lastintag avses placeras på närsjukhusets västra sida. Mellan närsjukhuset och p-huset finns även utrymme för en grönyta med vistelseytor och vegetation.

Utformning av närsjukhuset kommer att arbetas vidare med under det fortsatta planarbetet. En arkitekttävling avses genomföras under hösten 2022-våren 2023. Utifrån det kan den nu illustrerade byggnadsvolymen komma att förändras. Sjukhuset planeras att få en funktion som närsjukhus vilket innebär att besöken primärt kommer att utgöras av planerad vård och inte akutsjukvård. Vilken sorts vård som kommer bedrivas på sjukhuset kan dock komma att förändras över tid, och styrs inte i detaljplanen.”

Nya simhallen

”En ny simhall föreslås uppföras i den västra delen av planområdet. Planförslaget ger möjlighet att uppföra en större simhallsanläggning än det nuvarande Lundbybadet som finns på platsen. Anläggningen planeras att inrymma en 50 metersbassäng, familjebad samt undervisningsbassänger. Utöver det tillkommer omklädningsrum, entréhall, servering och utrymmen för personal och teknik. Merparten av funktionerna föreslås placeras på entréplan. Byggnadsarean (BYA) för entréplanet planeras bli cirka 10 000 m2 och total bruttoarea (BTA) beräknas bli cirka 18 500 m2.

Simhallen tillåts få en maximal nockhöjd om cirka 19 meter (37 meter beräknat från angivet nollplan). Den maximala
höjden behövs för att rymma funktioner på andra våning i delar av byggnaden. Övriga delar av byggnadsvolymen blir sannolikt lägre. Huvudentrén till simhall avses placeras i det sydöstra hörnet, ut mot torgytan som planeras att tillskapas. Inlastning för varor och teknik planeras att ske längs den västra långsidan, längs gatan mellan arenan och
simhallen.

Som HelaHisingen.se berättat tidigare menar Göteborgs Stad på att om den planerade utbyggnaden av inomhusbadet ska kunna genomföras är det inte möjligt att behålla det befintliga utomhusbadet. Därför kommer Hisingens och Göteborgs enda fullstora utomhuspool att försvinna om planen genomförs.”

”Avvägningar har gjorts mellan att bygga ut inomhusbadet eller behålla utomhusbadet. Detaljplanen tillåter både inomhusbad och utomhusbad men huvudspåret är att inomhusbadet ska byggas till och bli större än i nuläget. Kapaciteten i nuvarande inomhusbad är för liten och för att bidra till ökad simkunnighet, förbättrad folkhälsa och goda förutsättningar för föreningslivet så bedöms det som mer värdefullt att bygga till inomhusdelen än att behålla utomhusbadet.”

Ishall som ersätter Rambergsrinken

”En ny ishall föreslås uppföras i den södra delen av planområdet, i läget för den nuvarande markparkeringen. Ishallen ska ersätta den nuvarande hallen Rambergsrinken, som är uttjänt och i dåligt skick. Utöver skridskobanan ska byggnaden rymma flertalet omklädningsrum, förråd och teknikutrymmen. Huvudentré för besökare till ishallen
föreslås placeras i det nordöstra hörnet av byggnaden, ut mot torgytan. Ytterligare en spelarentré föreslås längs den östra fasaden. Längs den västra fasaden planeras infart för ismaskin och andra maskiner. Även sophantering och varuleveranser planeras att ske vid den västra fasaden av ishallen.

Byggnadsarean (BYA) för ishallen planeras bli cirka 4 500 m2 och BTA beräknas till omkring 6000-6500 m2. Byggnaden tillåts få en maximal nockhöjd om cirka 16 meter (34 meter beräknat från angivet nollplan).”

Nytt parkeringshus mellan fotbollsarenan och sjukhuset

”Ett parkeringshus föreslås uppföras i anslutning till arenans östra sida. Det inhägnade OB-området öster om arenan planeras att finnas kvar för arenans behov av bussuppställning med mera. Parkeringshuset planeras att få fem våningsplan för parkering, ovanför arenans OB-område.

Byggnaden tillåts får en maximal nockhöjd om cirka 28 meter (45,5 meter beräknat från angivet nollplan). Inom den tillåtna höjden ryms tak över det översta arkeringsplanet samt trapphus. Infart till parkeringshuset planeras att ske söderifrån, från Inlandsgatan. Infart till OB-området avses ske från Hjalmar Brantingsgatan i norr.”

Bravida arena

”Den befintliga Bravida arena får möjlighet till en mindre tillbyggnad i den sydvästra delen. Det innebär en förlängning av den befintliga byggnaden längs den södra fasaden. Utbyggnaden tillåts få samma höjd som den befintliga byggnaden, cirka 10 meter i nockhöjd (27,5 meter beräknat från angivet nollplan). Detaljplanen möjliggör även uppförande av entréer med skärmtak, eller andra mindre komplementbyggnader, sydväst respektive sydost om arenan. Entréer med skärmtak finns i nuläget vid arenans entréer åt norr.

Arenaverksamheten har önskemål om att flytta upp LED-skärmarna och resultattavlan som sitter på insidan av arenans övre del. Detaljplanen möjliggör skärmar inom arenan men placering och omfattning behöver hanteras i bygglov.

Vid planens genomförande kommer snabbmatsrestaurangen, bensinstationen, befintlig ishall och befintlig simhall att rivas. Befintlig ishall avses rivas först efter att en ny ishall är på plats. Den befintliga simhallen avses rivas först efter att delar av den nya simhallen är på plats.”

Planområdet omkring Lundbybadet och Rambergsrinken med flera anläggningar. Foto: GÖTEBORGS STAD

”Inom allmän plats mellan simhallen och arenan avser en gågata anläggas som kan trafikeras av de som måste ta sig in i området. Det ska finnas möjlighet för polisen att stänga av gågatan vid matchtillfällen. Ett av dagens två körfält på Hjalmar Brantingsgatan används för att bredda befintlig cykelbana till standard för pendelcykelbana. I korsningen
Hjalmar Brantingsgatan/Inlandsgatan minskar antalet körfält och Inlandsgatan hastighetsäkras samt två befintliga passager tillgänglighetsanpassas.”

Här är projektet i planprocessen

Som HelaHisingen.se tidigare berättat kör McDonalds Rambergsvallen på med korttidskontrakt tills att ovanstående byggen ska påbörjas, medan besinstationen och OK/Q8 valt att stänga sin verksamhet på platsen redan under slutet av 2022.

Alla fastigheter som berörs av detaljplanen ägs av kommunen eller de kommunala bolagen Göteborgs Stads parkering och Higab AB. Samrådstiden för projektet (Detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen (Rambergsstaden 733:167 m fl) inom stadsdelen Rambergsstaden i Göteborg) har pågått mellan 2022-12-07 och 2023-01-31.

Efter samrådsskedet och eventuella ändringar är det dags att ta fram de slutliga planhandlingarna varefter ett slutligt planförslag kommer att sammanställas. Det presenteras då både i fysisk form och digitalt publicerat. Under denna tid finns det möjlighet dig som bor i området (och andra remissinstanser) att lämna synpunkter vilka slutligen sammanfattas i ett så kallat granskningsutlåtande. För att det ska vara möjligt att överklaga beslutet att anta detaljplanen så ska skriftliga synpunkter lämnas senast under fasen för granskning.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: